Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Gondolatok Dávid Ferenc szobrának árnyékában

Közel egy hónap telt el az avatás óta, pedig úgy tűnik, mintha Dávid Ferenc szobra mindig ott állt volna. Kinyújtott jobb keze beszélgetésre, okos vitára, mély fohászra hív. Ha képzeletben folytatom a kar lendületét, a templom felé mutat. Ott bent valami más van, amire a zsúfolt utcán sietősen áthaladó embernek talán ma inkább szüksége van, mint bármikor. Arra a hűs és gazdag csendre, ahol a lét apró rezdülései felkavarják a tudat rétegeit, de csak azért, hogy felemeljenek, nemesítsenek, csillapítsanak. Másik kezében könyvet tart. Talán Bibliát, talán valami egyebet. Ha követjük e kar mozdulásának irányát, látjuk, odakínálja a könyvet a járókelőnek. Mintha a bal oldalán levő iskola alapszerepére, az oktatásra és nevelésre buzdítana. S középen ott áll a szobor. Komoly, higgadt tekintettel néz. Nem királyként, mint Mátyás, hanem bölcsként és látnokként.


Rácz Norbert Zsolt

Az avatás óta nem telt el olyan nap, hogy ne álljak meg, akár csak pár másodpercre előtte. Szememmel kóstolgatom az új terecskét, a templom és iskola szárnyú püspökszobrot. „Szárnyad van, lelkem, meg ne tagadd magad!” – jut eszembe a Dávid Ferencnek tulajdonított idézet. Templom és iskola szárnyad, ami most mintha széttárulna, hogy valami mitikus főnixként a magasba emelkedjen, és ragadjon magával engem is egy igazabb, emberibb létállapotba.

Valahányszor ránézek, mindig a megadott kölcsön nyugalma tölt el. Mert tartoztunk annak az 1800-as évek végén megfogalmazott halk sóhajnak, miszerint ideje lenne szobrot állítani a püspöknek szülővárosában. Közben pedig nyugalommal tölt el, hogy mindezidáig milyen nyugodt, békés kort érhettünk meg. Mert ez a szobor nem mulasztásból vagy hanyagságból készült el ilyen évszázados lassúsággal, hanem azért, mert több mint egy évszázadon keresztül még álmodni is csak alig lehetett róla. A két világháború, majd a kommunista vész nevetségessé tette az avatásnak puszta gondolatát is. Akkor a száj elé tett ujj ideje volt, a lehajtott fővel való mormolása azoknak az alapigazságoknak, amiket nem volt szabad elfelejteni, amelyeket addig kellett mondani, amíg az új nemzedékek sejtjébe is beleivódik. Hogy az nem a normalitás, hogy az emberhez méltó élet másképp néz ki, hogy az a lét karikatúrája, hogy eljön majd egy jobb idő, amikor újra elő lehet venni egy, a szekuritáté előtt is rejtett szekrényből, fiókból néhány régi, de kopni nem akaró álmot. És lásd, az Úr megsegített! Az évszázados suttogás erősebbnek bizonyult, mint az őrült diktatúra ordítása, hiszen áll a szobor. Mintha létével is hirdetné: lejártnak látszik egy éra, a félelem érája, a huszadik század befelé fordulásának ficamodott kora, és eljött egy új időszak, a felemelkedés ideje.

Dávid Ferenc a végletekig vitt puritán protestantizmus jelképévé vált. Olyannyira, hogy még arcát is elfedte az idő, hogy személyes vonásai ne árnyékolják be mondanivalóját. Sola Scriptura! – hirdeti. Egyedül az Írás, egyedül az igazság, egyedül Krisztus. Az emberi, az esendő, az anyagi eltűnik, az arcot elfedi az idő, még a sírhely is ismeretlenné válik, de megmarad a szellem, a létlenyomat, a pőre gondolat és tanítás. A protestantizmus a kereszténység vélt rehabilitációja, remélt újraalakítása – re-formációja – egy hajdan volt tisztaságnak. E tekintetben Dávid Ferenc a par excellence reformátor! Egész életét ennek a visszatalálásnak szentelte. Mindig mélyebbre, vissza a forráshoz, mint korának humanistái, ásta, vágta magát végig a teológia, hagyomány és politika dzsungelén, ahhoz az alapigazsághoz, ami közvetlenül a Názáretitől származik. Sokan „vallásváltásait” – helytelenül – felszínességként, álhatatlanságként értelmezik, és nem veszik észre azt, ami ritka erénye kiváltságos embereknek: szellemi horizontját nem zárta le a fényes püspöki cím és nem korlátozta a beteljesült karrier andalító szunyókálása. Az ő szemei előtt a tiszta jézusi kereszténység, a Názáreti mester szavainak egyszerű és sallangmentes megélése lebegett. Élete úton levés az igazság felé, amit az értetlenül álmélkodó kortársak gyűrűje koszorúz. És ha ez a keresés az életét követelte, akkor az sem számított túl nagy árnak. Az igazság mindenek felett! – ez lehetne egyféle életmottója. A hagyomány, a tekintély, a rang, a cím, a politika az emberi és gyarló fölé tornyosuló vágyódás az embert felszabadító és boldogító igazság felé.

Áll a szobor! Egy metafora metaforája. Egy közösség életrevalóságának példájaként, egy szellemiség megtestesítőjeként, egy új korszak jelképeként. Miközben nézem, Sámuel próféta szavai visszhangoznak bennem: „Mindeddig megsegített bennünket az Úr!” (1Sám 7,12), majd kicsit nyugodtabban, kicsit derűlátóbban lépek tovább apró-cseprő dolgaim felé. Köszönet érte Gergely Zoltán szobrászművésznek, hogy bronzba álmodta azt, amit oly nehéz anyaggá formálni, köszönet azoknak, akik hittek az álom megvalósulásában, de mindenekfelett és mindenkor köszönet Istennek, aki megsegít!

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

Az ötvenhatosok példája bármilyen nehéz élethelyzetben kapaszkodót jelenthet, így a mostani, világjárványban is erőt meríthetünk tőlünk-belőlük. Bátorságuk, töretlen akaraterejük és a túlélésbe vetett óriási hitük mindnyájunkat arra ösztönöz és biztat, hogy soha semmilyen körülmények között ne adjuk fel a harcot és a reményt. Még a legreménytelenebbnek tűnő pillanatokban is a végsőkig kell küzdeni az életért, a megmaradásért, a szabadságért.

Benkő Levente

A zene, bármilyen műfajban is szülessen, de minőségi legyen, az márpedig lelket simogató, bút feledtető, erőt adó, pozitív tölteteket hordozó, mindenféle lelki nyavalyákra jótékony valami. 

Benkő Levente

A lapunk éléről nyugdíjba vonuló főszerkesztőnk, Dáné Tibor Kálmán azzal a jó tanáccsal köszönt el júniusi összegző írásában, hogy utódja „merjen újítani lapkivitelezésben, tartalomban vagy akár tematikákban is”, s hogy látszódjon a lapon az új gazda esze- s keze nyoma. E megszívlelendő tanácsot természetesen elfogadom, de ha jól belegondolok, mint minden más sajtótermék, a mi lapunk gazdája is tulajdonképpeni maga az Olvasó, hiszen mi, különféle beosztásban dolgozó sajtósok, szerkesztők csak kiszolgálói vagyunk az Olvasónak.

2021 minden szempontból atipikus év. Olimpiai játékok páratlan évben – ilyet még a két világháború sem okozott. De az örömhír, az örömhír: Tokióban lesz olimpia.

Kiemelt támogatóink mindig az olvasók voltak. Őket éreztem egyfolytában magam, magunk mellett a lapigazgatás nehéz pillanataiban, hisz mi tagadás, ilyenek is voltak az elmúlt nyolc évben. Hasznos tanácsaikkal, időnként láthatatlanul is, de határozottan alakítgatták kiadványunk arculatát, vagy éppen tematizálták a Művelődést. 

Gergely Zsuzsa

A pandémia egyfajta buroklétre kényszerített bennünket. Azt hittük, hogy élünk, pedig csak kütyüknek köszönhetően kerültünk valóságközelbe. Összemosódtak a napok, a hetek, a jelenségek és az értelmezések. Ideje volt mindezt magunk mögött hagyni.

Demény Péter

Milyen jellemző, hogy ez a költő, aki így ünnepel, és akinek a születésnapját a Magyar Költészet Napjának nevezték ki, folyamatosan megosztotta az olvasókat és a világot. Horger Antalról mindenki tud, a Szabad-ötletek jegyzékének kiadása körül irdatlan botrány kerekedett, most egy minden bizonnyal hamisított kézirat körül folyik a vita.

Brînzan-Antal Cristina

Mára a nőnap egyre inkább elveszítette politikai tartalmát és mondanivalóját, ma már inkább apró ajándékokkal, virággal kedveskednek a nőknek. 

Pontosan harminc éve annak, hogy huszadik századi történelmünkben eladdig s azóta is páratlan tüntetésen vonultunk utcákra. Egy-egy szál gyertyát s egy-egy könyvet vittünk magunkkal arra a néma menetelésre, amelyet ama decemberi, romániai rendszerváltozás utáni hetekben, szűk két hónapban, az anyanyelv szabad használatának elemi emberi jogát megérteni sehogyan sem akaró akkori központi hatalom merevsége kényszerített ki, s amely néhányszázezres nagyságrendben mérhető lelket érintett, és mozgatott meg.

Harminckét éve már, hogy a Himnusz születésnapja egyetemes ünnepe magyar kultúránknak, nemcsak itt a Kárpát-medencében, hanem szerte a nagyvilágban, ahol még becsülete és értelme is van a magyar szónak.

Péter István

Wuhanból jött egy éve: valaki nyitva hagyta a laborajtót, netán denevért, tatut készített ebédre és nem szűrte le a levét… De távoli… különben is, ami kínai, úgyis elromlik.

 

Mert nem igaz, hogy a mai tizen-huszonéveseket „semmi sem érdekli”, s „bezzeg a mi időnkben…” Csak meg kell találni velük a közös utat, a közös hangot, legalább arra pár percre, amíg számukra ez fontos és hasznos.

Vallasek Júlia

Idén március 10-én felfüggesztették Romániában a frontális oktatást. Mondhatni március 11-én mindenki átállt online oktatásra, noha ez az állítás több sebből is vérzik.

Gergely Zsuzsa

Tizenkilenc évvel ezelőtt, amikor néhány bukaresti fiatal bejelentette, nemzetközi filmfesztivált szervez Kolozsváron, sokan szkeptikusak voltak: miért nem a fővárosban? Minek fesztiválozni, ha zárnak be a mozik, és mindenki otthon, laptopról néz filmeket? A kételkedőket hamar elhallgattatta a vérprofi szervezés, már az első kiadásban megmutatkozott a seregszemle minden értéke.

Dáné Tibor Kálmán

Csakis a magyarságtudatom szűrőjén keresztül vagyok képes megérteni a körülöttem élő más anyanyelvű embertársaim nemzeti érzelmeit, a saját kultúrájukhoz való ragaszkodásukat.