Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Erdélyi márciusok

Mind a tömbben, mind az elszórt, kisebb-nagyobb szigeteken, mind a szórványban élő magyarság helyzetét eléggé jól ismerve megállapíthatom, hogy nemzeti ünnepünk megélésében vidékenként lényeges eltérések tapasztalhatók.


Benkő Levente

Egészen más a március tizenötödike Székelyföldön, ahol a magyarok tömbben, bő háromnegyedes többségben élnek, és egészen más például Kolozsváron és környékén, ahol összességében véve a magyarság száma nagyjából a háromszéki magyarokéval azonos, de a megyére, a régióra kivetítve szám­aránya az egyötöd alatt áll. Az ünnepre való felkészülés, a ráhangolódás, a hozzá való viszonyulás is változó, s ebben alighanem a negyvennyolcas-negyvenkilences események és azok utóélete, valamint a kegyeletápolás hagyománya, egyáltalán a léte a meghatározó. Székelyföldön természetes, hogy március idusán templomokba és kegyeleti helyekre vonulnak az emlékezők, másutt előfordul, hogy szólni kell: március tizenötödike van.

Az 1848–49-es nagy-nagy szorongatottságban az önvédelmi harcot vállaló Háromszéken például nem csak a nemzeti ünnepét megülő magyarság számbeli fölénye teszi mássá az eseményt, hanem az is, hogy a térségben megszámlálhatatlan a forradalom és a szabadságharc tetthelye. Ilyen például az önvédelmi harc első ágyúit adó bodvaji vaskohó, a székely fegyvergyártás másik üzemeként számon tartott erdőfülei vashámor, a székely tüzérség felfegyverzésének fellegvára: Kézdivásárhely. Aztán ott van a Gábor Áron elestének helyét jelölő kökösi kegyhely, a tüzér-őrnagy eresztevényi sírja, valamint a Székely Nemzeti Múzeumban őrzött egyetlen (?) fennmaradt, és Bukarestből immár végleg hazahozott ágyúja. Aztán ott van Agyagfalva, az egykori csatahelyek: az Epres-, illetve a Nyerges-tető, Vécer, s ott van az őrkői, illetve a postaréti vesztőhely, ahol a szabadságvágyat újraébreszteni szándékozó Makk-féle összeesküvés mártírjait a bécsi kamarilla kivégeztette. Mindez csak parányi része annak a gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt nyitva álló könyvnek, amely révén a történelem a szó szoros értelmében tapintható, kézzel fogható. Ez az a tárház, amely nélkül a március tizenötödikére, a negyven-nyolcas forradalomra és szabadságharcra, annak hőseire való emlékezés és emlékeztetés foghíjas, tehát kevésbé érthető. Én például egészen bizonyos vagyok afelől: március tizenhatodikán a gyermek már alig-alig emlékszik arra (ha egyáltalán odafigyelt), hogy az első, a második, a ki tudja hányadik szónok mit mondott az emelvényről, de arra egész életében emlékezni fog, hogy megsimogatta Gábor Áron ágyúját. S ez nem csak Székelyföldön érvényes, hanem máshol is. Mindenütt. Arad, Brassó, Fehéregyháza, Kolozsvár, Koltó, Nagyszeben, Piski, Székelykeresztúr, Világos, Vízakna megannyi hely, ahol kézzel fogható a történelem. Erre kéne összpontosítani, erre kellene terelni az emberek és az újságírók figyelmét, mert én abban is biztos vagyok, ami egyébként látható és mérhető: előbbiek a sokadik szónoklat, nem kevésbé a lábon állva eltöltött második, harmadik óra után még az áldás előtt egyszerűen hazamennek; utóbbiak pedig rendszerint azt lesik, hogy melyik politikus mondott mekkorát, mert a sajtópiacon állítólag ez az eladható portéka.

Kolozsváron, de máshol is március tizenötödikén szót lehetne ejteni például arról, hogy a pesti március következményeként a kincses városban ülésező erdélyi országgyűlés hogyan szüntette meg a jobbágyságot, s hogy eme határozatnak éppen a piros-fehér-zöld és kék-arany-kék színek láttán felhorgadók és ellentüntetők szépszülei voltak a legfőbb haszonélvezői. S hogy Bem nem csak harcolt Erdélyben, hanem intő szavakat is mondott magyarnak, románnak, szásznak egyaránt. Mert a derék lengyel a lényegről beszélt.

Talán szebb és tartalmasabb lenne az ünnep, ha visszatérnénk március tizenötödike és negyvennyolc lényegéhez; Reményik szavával élve: munkát s imát összefoglalón. Miként karácsonynak Jézus megszületéséről, s húsvétnak az Ő feltámadásáról kell(ene) szólnia, nem az eszem-iszomos napokról, március idusának sem a szónoklatok versengő tobzódásáról, hanem a lábunk előtt heverő történelemről kell(ene) szólnia. Legyenek ám lelket simogató, bátorító, a majdani napokra erőt adó szavak és verssorok, mert ott a helyük, de mértékkel csupán. Mert, szintén Reményiket idézve, szavalunk és beszélünk eleget március idusán. A sajtónak címzett tengernyi szó helyett hasznosabb a téren, a kegyhelyeken, a múzeumokban megsimogatni egy kicsi szalagot, negyvennyolcas ágyúcsövet, puskatust, kardmarkolatot, csákót, nyerget, de sírkövet és emlékjelt is. Mert ennek emléke biztosan megmarad.

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

Az 1989 után újraindult Művelődés főszerkesztője, Mezei József pontosan fogalmazott a Miért szűntünk meg? című vezércikkében 1990 februárjában: „ezek a szerény, kis példányszámú, közművelődési folyóiratok igazság szerint jóval régebbről képeztek szálkát a sajtópolitika ügybuzgó irányítói szemében. Egyszerűen azért, mert a romániai magyar és német művelődési életet, népi kultúrát, anyanyelvi ismeretterjesztést, helytörténeti-történelmi témákat felölelő hagyományos rovataikban egészében véve ápolták, élesztették a nemzeti kisebbségi öntudatot. Ekként, emiatt kellett eltűnnie, formális ürügy híján is, a szemhatárról a Művelődésnek és a Volk und Kulturnak. Sajtótermékeink közül elsőkként. (...)"

Az adatolható tényhalmaznál maradva: a Kárpát-medencében 42 település őrzi konkrétan vagy utalásszerűen I. István emlékezetét, aki 37 év 7 hónap és 14 napos királyi „mandátuma” során annyira hathatósan vezényelte le az uralma alatt levő társadalom nyugati kereszténységbe való betagozódását, hogy halála után alig 45 esztendővel szentté avatták. Nem kell feltétlenül magyar katolikusnak, egyáltalán klasszikus értelemben hívő embernek lenni, hogy némi büszkeséggel, nemzeti öntudatban megerősödve gondoljunk augusztus huszadikán a dinasztia- és államalapító királyra (...)

A Petőfi-évfordulós eseményekről szólva azonban két mozzanatra, illetve példára mindenképp érdemes felhívnom a figyelmet (...) Az egyik egy székelyföldi kistáj, ezen belül is egy kis település kis közösségének a nagy szívéhez és nagy lelkéhez kapcsolódik. Petőfi soha nem járt errefelé, legfeljebb csak a közelben, olyan két-háromnapi gyalogútnyira. Tehát hiába keresünk itt olyan jelt, emléktáblát, plakettet, miegymást, amely Petőfi itteni, valamikori jelenlétét megörökítené – mint amilyeneket például Székelykeresztúron, a kelementelki Simén-kúria falán, Koltón, a kolozsvári egykori Biasini-szálloda homlokzatán és még sok más helyen látunk. Petőfi „csak” szellemiségében járt itt, ez a hely mégis, százhetvenöt éves távlatból is szívvel-lélekkel kötődik 1848–49-hez – s benne Petőfihez, természetesen.

Az emigráció valószínűleg éppen olyan sokféle, mint maga az élet. Vannak kisebb ki- és áttelepedések: sokan lakunk Kolozsváron is, akik máshonnan vándoroltunk ide, Székelyföldről, Partiumból, és akik mindig tétovázunk picit, ha idegen kérdezi, honnan valók vagyunk. Hogy milyen egy valamivel nagyobb út, ami a kilencvenes években Magyarországot jelentette, azt sok baráttól, rokontól tudom, ez általában egyetemmel kezdődött, és családalapítással folytatódott, hasonlóan ahhoz, ahogy a kicsi emigrációban ragad meg Kolozsváron az ember. Ez a fajta vándorlás még rengeteg biztosítékot tartogat arra, hogy az ember anyanyelvét és szakmáját, képzettségét használva fog boldogulni.

Mindenekelőtt azért lenne jó végre cselekedni, mert egyre-másra jönnek szembe velünk – hol közvetlenül, hol közvetve – mindenféle hírek sokféle könyvek és másmilyen kiadványok sorsáról. Hol családi, kisebb-nagyobb tékák vagy/és könyvespolcok állnak teljes felszámolás, esetenként „karcsúsítás” előtt/alatt, hol az elmúlt években/évtizedekben innen-onnan adományba kapott, dobozokban álló kisközösségi készleteket éri el a válogatás s a velejáró kérdés, hogy mi legyen az adott közösségben nem használható, inkább valamelyik szakmához tartozó példányokkal. Olyan hírek, illetve világhálós bejegyzések is keringenek néha az éterben, amelyek szerint az esetleges érdeklődők egy-két órát kapnak arra, hogy a megadott cím alól elvigyék a számukra érdekesnek talált könyveket, különben „az egész ki lesz szuperálva”. Magyarabbul és közérthetőbben: valamennyi a kukába kerül. 

A sisunak egy másik történelmi gyökere is van, amely a finnek anyatermészettel ápolt szoros, bensőséges viszonyában keresendő. Egy olyan országról beszélünk, amely az Északi-sarkkörön fekszik, és ahol több mint két hónapon át nem kel fel a nap. A gyéren lakott tájak, az érintetlen vadon, a havas fenyvesek és végtelen tavak messzi világában kompromisszumokat nem ismerő kapcsolat alakul ki ember és természet között. A kemény időjárás megtanította a finneket arra, hogy ne várjanak a következő pillanatig, hanem most cselekedjenek. Míg bennünket a túl hideg vagy a túl meleg gátol meg a cselekvésben, addig ők a „nincs rossz idő, csak rossz ruházat” elvét követve használják ki az élet és évszakok nyújtotta lehetőségeket. 

Számtalanszor hallunk és olvasunk olyan híreket, miszerint az emberi nemtörődömség miatt a közelebbi, illetve távolabbi múlt egyéni vagy/és közösségi tárgyi emlékei, szakszerűbben fogalmazva: forrásai pusztulnak el. Legutóbb a Gyulafehérváron építés/talajmozgatás közben összetört római kori, legalább ezerhétszáz évesre becsült szarkofág és más temetkezési maradványok esete borzolta fel a kedélyeket, és széleskörű felháborodást okozva vont maga után bűnügyi eljárást...

A nyolcvanas évek szűk világában a színház fontos szerepet töltött be a városom, az emberek életében. Kevés volt az élmény másutt is, a gyermeki fantáziát a könyvek mellett, mint képi anyag, kizárólag a színház és a heti húsz percnyi tévéfilm táplálta. A toronyházban, ahol felnőttem, annyi gyerek volt, hogy mindenféle társaságra telt belőle. 

Azt mondják, nem jó örökké a múltba, s vissza nézegetni, inkább előre, a jövő felé kéne tekinteni. Kocsiforgalomban ez a tétel semmiképp sem áll, mert ott egyenesen kötelező hátrapillantgatni, nehogy az előrehaladás közepette egy teljesen jó szándékú előzés közben megtörténjen a baj. És a tétel a történész/történetkutató berkekben sem érvényes, hiszen itt nem a jövőt, hanem a múlt történéseit szokták vizsgálni. Amiből a jövő időkre nézve talán levonható némi tanulság, vagy kihámozható valami kapaszkodó. Most, új esztendő kezdetén inkább pászítsuk úgy össze a múltba nézést a jövőbe tekintéssel, mint borászok szokták házasítani, mondjuk az erdélyi királyleánykát egy kis száraz muskotállyal. Hogy lenne belőle valami jóravaló. Márpedig szokott lenni!

„Montevideoból jelentik: a labdarúgó-világbajnokságra 12 nemzet csapata nevezett be. Európából Románia, Jugoszlávia, Belgium és Franciaország, Amerikából Chile, Argentína, Brazília, Uruguay, Peru, Mexikó, Bolívia és USA csapatai. Az első világbajnokság kérdését tehát az amerikai válogatott csapatok egymás között fogják elintézni” – írta 1930. június 21-i számában a kolozsvári Ellenzék. Hogy miért fontos ez a sporttörténet szemszögéből? Mindenekelőtt azért, mert egy szegényes kolozsvári kisebbségi napilap is helyet biztosított egy olyan rendezvénynek, amely korántsem ígérkezett világszenzációnak.

Nem kell különösebb felmérést készíteni, elég csak magunk körül látni, hogy bár az emberek úton-útfélen szorgalmasan macerálják a gyors információszerzést és távközlést segítő eszközöket, de ettől még az igazi olvasmányélményt mégiscsak a könyv, annak tapintása és illata nyújtja. És az otthoni csendes zugban égő olvasólámpa fénye. És a kisebb-nagyobb könyvtárak semmivel össze nem hasonlítható hangulata. 

Legtöbben ilyen zilált kapcsolatban állunk a régi tárgyakkal: ritkán tudunk turistaként bámészkodni ott, ahol nap mint nap eljárunk, az otthoni, megörökölt érdekességekkel pedig szintén idő híján nem tudunk eleget foglalkozni, hogy valahogy elfészkelődjenek egymás mellett, ne horzsolja a tekintetet, ha nem illenek össze: a szép százéves, gömbölyített sarkú, ki tudja már, mire való valami és a nélkülözhetetlen, ám minden patina nélküli, fontos használati kellék. Az előbbi tárgyak egy olyan korból jönnek, amikor egy házban még nem volt annyi minden. Most van bőven mindenféle, sőt – de keveset babrálunk velük, inkább a kétdimenziós világban élünk. Képernyős a munkánk, és az élet egyéb dolgai is, javarészt, vagy legalábbis igen nagy mértékben. De ne keseregjünk, ha így van: mi választottuk magunknak. Van, aki ki tud és ki is akar lépni ebből, más utat keres.

benko levente

Bizonyára nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy Elek apó – és munkatársa, Pósa Lajos – nélkül aligha született volna meg akkor az irodalmi igényű és értékű magyar gyermekirodalom, miként a kisbaconi otthon csendje nélkül ki tudja, hogyan lett volna Erdélyben, sőt a Kárpát-medencében olyan gyermeklap, mint a korabeli magyar irodalom nagyjait is soraiban tudó Cimbora. (...) És bizonyára nem tévedek túl nagyot, ha azt mondom, hogy Petri Mór mérhetetlen szorgalma, kitartása és ügyszeretete nélkül aligha született volna olyan, mindmáig forrásértékű, monumentális szilágysági monográfia, mint amilyent joggal emlegethetünk egy napon Orbán Balázs hasonló értékkel bíró monumentális Székelyföld-leírásával.

balla sandor

Az, hogy mi egy szerencsésebb és élhetőbb korban élünk, részben Semmelweis Ignác tehetségének, kitartásának és áldozatkészségének köszönhető. A tisztaságra való törekvés – főként tapasztalati alapon – a különböző történelmi korok orvoslásában, sebészetében is többé-kevésbé jelen volt, de messze nem olyan tudatossággal és alapossággal, ahogyan manapság. A reformkori magyar orvosnak óriási jelentősége volt abban, hogy a higiéniai etikett a mai szintre jutott.

dane tibor kalman

Immár egy éve múlt, hogy reggel, ébredés után nem azzal indítom a napot, hogy: Na, melyek a mai tennivalók a Művelődés szerkesztőségében? A számbevétel után mindig következett a fontossági sorrend kialakítása, ami aztán be is került aznapra az előjegyzési naptáramba, ahol már sorakozott néhány korábbi bejegyzés. Bár egy éve már, hogy nyugger vagyok, azért most sincsen másképp. Minden napra van bőven tennivalóm, igaz, igyekszem az életemet is úgy alakítani, hogy legyen is.