Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

A falusi gyermekek hagyományos gyermekjátékai mai szemmel

Elsősorban saját gyermekkorom, tehát az 1950-es évek hagyományos játékait szeretném bemutatni. Az akkori falusi élet főbb vonásai olyanok lehettek, mint őseinké két-három évszázaddal azelőtt. A lakosság nagy része növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozott. Mindent megtermeltek, ami az élet fenntartásához szükséges volt. A gyermekek természeti környezetben nőttek, megismerték a növényeket és az állatvilágot. Már néhány éves koruktól a szülőknek segítettek a munkák elvégzésében.


Homokban játszó gyerek 1929-ben (forrás:
Fortepan)

A pszichológusok és a néprajzi szakemberek hangsúlyozzák a játék fontosságát a gyermek fejlődésében. Azt mondhatjuk, a játék a gyermek alaptevékenysége és örömforrása, segíti a gyermek érzelmi, értelmi és szociális fejlődését. A különböző fejlődési szakaszokban a gyermekeket más játékok érdeklik. Felsorolok néhány játékot, olyanokat, amelyeket a gyermekek maguk is elkészíthettek, miután a nagyobbak megmutatták nekik. Nem társasjátékokról van szó, hanem olyanokról, amelyeket a környezetükben található hulladék anyagokból vagy növényekből elő lehetett állítani. Ezek a játékok kitöltötték a gyermekek magányos óráit.

A gesztenyébe fúrt kicsi lyukba egy, két vagy három tyúktollat tettünk, feldobtuk, majd lassan szállt lefelé, mint az ejtőernyő, és közben forgó mozgást végzett. A sípoknak sokféle fajtáját ismertük, amelyek különböző növényekből készültek. Egy gyermekláncfű négy-öt centiméteres szárát könnyű volt megszólaltatni, ha egyik végét kissé összenyomtuk, és belefújtunk. A töklevél szárából egy mélyebb hangú síp készülhetett. Erőteljesebb volt a fűzfa héjából készült síp, amelyhez azonban bicska kellett: a fűzfaág egy centiméteres, vékonyabb részéről egy négy-öt centiméteres szakaszt leválasztunk, majd a bicska nyelének ütögetésével elérjük, hogy a héj leváljon, és sípnak alkalmas legyen. Ennek a fűzfasípnak a továbbfejlesztésével egy egyszerűbb furulyát is lehet készíteni a megfelelő bevágások hozzáadásával. Surrogó hangot adott ki egy nagyobb gomb is, ha két ellentétes lyukat cérnával összefogtunk, a cérnát harminc-negyven centiméteres hosszúságban összekötöttük, és két tenyér között húzogatással pergettük. A kukorica szárából hegedűt is készítettünk. Erre egy vastagabb és egy vékonyabb szárrészt használtunk, amelyeknek felhasítottuk a vájt oldalon a húrnak való részeket, és ezeket kitámasztottuk pálcikákkal. A két hegedű egymáson való húzogatásával erőteljes hangzásokat értünk el. Ha a kukorica száráról van szó, akkor leírom, hogyan készítettünk belőle vízimalmot, ami nálunk a Küküllő partján is működött. Egy vastagabb kukoricaszárrészt átszúrtunk három-négy egyenlő hosszúságú vesszővel, és a végére vékony kukoricaszárból lapátokat szereltünk. Ezt a szerkezetet két ágasfa segítségével a patakvíz fölé szereltük. Nagyon szépen működött egészen addig, amíg a szomszédgyermekek szétszedték. A dinamikusabb játékok közül szerettem a karikázást. Egy húszcentis vaskarikát szépen lehetett drótból hajlított bot segítségével hajtani. Az abroncsot egyszerűen fadarabbal, ütögetéssel hajtottuk.


Bodzafapuska

A fiúk kedvelték a nyíl készítését, amit fűzfaág hajlításával oldottak meg. Hasonlóan a parittya is kedvelt volt, de ugyanolyan veszélyes is lehetett. A legfontosabb része a gumiszalag volt, amelynek közepére bőrből perselyt tettünk, a végeit ágasfához kötöttük. A puska, lyukas kulcs és szeg segítségével működött, amiket dróttal összekötöttünk. A kulcs belsejébe gyufafejből nyert anyag került, majd a szeg következett. A szeget erőteljesen kőhöz kellett verni, azért, hogy a puska szólaljon meg. A puska szelídebb változata bodzafa ágából készült. Mint ismeretes, ennek a fának a belsejében lágy anyag van, amit könnyen ki lehet szedni. A golyók vizes csepűből készültek. A cső egyik végébe került egy golyó, a másik végébe egy dugattyú indult, melynek végére vizes csepűkötő lett tekerve azért, hogy hogy jól zárjon. A dugattyú előrehaladásával a sűrített levegő kirepítette a golyót. Ez a szerkezet vízipuskaként is működhetett, ha golyó helyett egy megfelelő nagyságú gombot tettünk a cső végébe. A dugattyú segítségével vizet szívtunk a csőbe, visszanyomással pedig kilövelltük.


Hegedű kukoricaszárbó

Rudolf Steiner a Waldorf-iskola elindítója volt, amelyben a kézműves mesterségeknek is nagy jelentőséget tulajdonítanak. A gyermekek megismerkednek az anyagokkal, eszközökkel, gyakorlati eljárásokkal, mert ezek az intellektuális képzéssel együtt hozzájárulnak személyiségük fejlődéséhez. Gyermekkoromban is a felnőtteket utánozva a hagyományos mesterségek fogásait gyakoroltuk. A kukoricacsuhé felhasználásával lábasalávalót és lábtörlőt készítettünk, na és a puliszkás fazék kosarát, mert amikor levették a tűzről, továbbra is keverni kellett a forró puliszkát. A gyermekek feladatai között szerepelt a kapálás, kaszálás, a széna begyűjtése és a háziállatok gondozása is.

Érdemesnek tartom néhány mondatban bemutatni Jean Piaget (1896– 1980) svájci pszichológus munkásságát is, mert szoros kapcsolatot látott a játék és a gyermek szellemi fejlődése között. Szerinte a gyermek a játékban konstrukciókat, gondolati sémákat, emlékeket hoz létre tapasztalataiból, amelyeket később felidéz és alkalmaz élete során. A játékfejlődés útjai a következők: 0–2 év: a mozgásos koordináció fejlődése; 2–7 év: a szimbólumképzés szakaszába lép, a szerepjátékok fontossá válnak, fejlődik fantáziájuk; 7–9 év: a szabályhangsúlyos játékokkal fejlődik erkölcsi érzékük; 9–13 év: ilyenkor a tanulás lesz fő tevékenységük, de szabadidejükben a szabályjátékok is szerepelnek. Piaget ezeket a megfigyeléseket saját lányai fejlődésében tapasztalta. A tanuláselmélet terén is végzett kutatásokat, amelynek során azt bizonyította, hogy ,,az ember teljes mértékben a tapasztalatok és a tanulás eredménye”.

A játék jelenléte a magasabb tudományokban is bizonyított. Neumann János (1903–1957) a játékelméletet alkalmazta a közgazdaságtanban, hadászatban, társasjátékokban, evolúcióelméletben. A matematikai elméletek, mint például a valószínűségszámítás képezik a játékelmélet alapjait. Munkásságával hozzájárult a számítógépek kifejlesztéséhez, amelynek első példánya 1944-ben készült az ő közreműködésével.


Fűzfasíp

Ha betekintünk a művészetek történetébe, láthatjuk, hogy a művészeket érdekelték a játékok ábrázolása is. Egyik régebbi példa erre id. Pieter Bruegel flamand festő Gyermekjátékok című festménye 1560-ból, amelyen kétszáz gyermek és nyolcvan játék szerepel. A jeleneteket felülnézetből mutatja azért, hogy minden játékot látni lehessen. A kártyajáték társadalmilag elfogadott volt, így sok festményt ismerünk ezzel a témával. Caravaggio olasz festő a 16–17. század fordulóján élt, Kártyázók című munkája életképszerű, manierista stílusú. Paul Cézanne posztimpresszionista festő az 1890-es években festette a Kártyajátékosok című festményt, amely nemrég óriási áron cserélt gazdát, gondolom azért, mert a festő példaképe lett a következő nemzedékeknek. A magyar művészet tájain is vannak játékokat ábrázoló munkák, így Glatz Oszkár Birkózó fiúk (1901), és id. Ferenczy Károly Kavicsot hajigáló fiúk című festménye (1890). Csak néhány példa, de ezeken kívül sok festmény, szobor bizonyítja, hogy a művészek is komolyan vették a játékot. Egy művész mondta egykor: „Én játszom, de ti vegyetek komolyan.”

 

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

Haszmann Pál Péternek nagy szerepe volt abban, hogy a csernátoni tájmúzeum napjainkban is fontos szerepet játszik a helyi, a regionális székely és az össznemzeti magyar azonosságtudat megerősítésében, folyamatos újrafogalmazásában. Az elmúlt hosszú, nagyon bonyolult évtizedek alatt testvéreivel és gyermekeikkel együtt jelentős szerepet vállalt Háromszék, Székelyföld kulturális örökségének szakszerű feltárásában, megőrzésében, múzeumi reprezentációjában és továbbörökítésében.

Székelyföldön, ezen belül Alsócsernátonban létezik egy jellegzetes múzeum, amelyet immár fél évszázada keresnek fel a kíváncsi turisták a világ minden tájáról, mivelhogy ennek az élő-eleven múzeumnak a híre a világ minden tájára eljutott. Olyan ez a múzeum, mint egy hagyományos, igazi székely porta, csak annál sokkal nagyobb. Az alsócsernátoni Haszmann Pál Múzeumról van szó, ahol nemcsak a múltidéző tárgyakat találsz, hanem azt is megcsodálhatod, ahogyan a mesteremberek mívesen faragott székelykaput készítenek, ahogyan a fiatalok fafaragást, bútorfestést, ács- és asztalosmesterséget tanulnak.

bolgárkertész, marosvásárhely, kolozsvár, erdély

A növekvő városi népesség, az ipari munkásság biztos és jól jövedelmező piacot jelentett a bolgárkertészeknek, ami egyfajta húzóhatásként érvényesült a vándorlásukban. És érdemes itt azt is megjegyezni, hogy Bulgáriában jóval később indul be az a fajta iparosodás, ami magyar területeken. Tehát ilyenformán ez arra ösztönözte az ottani bolgárkertészeket, hogy az egykori Magyarország területén próbáljanak szerencsét. Bulgáriából főként a tövisvári településekről érkeztek Erdélybe és Magyarországra vendégmunkások, már a 19. század első felében. Előbb keresetükkel – a kétlaki életmódot választva – minden ősszel hazamentek, majd két-három nemzedék alatt a vándormunkás státuszból a középosztály soraiba emelkedve véglegesen letelepedhettek az itteni városokban, így Marosvásárhelyen, de Kolozsváron is. 

Kalendáriumi értelemben már tavaszi, de amúgy felettébb fura, télies reggelen indultunk mi, a moldvai delegáció, a néptáncegyesület (Romániai Magyar Néptánc Egyesület) közgyűlésére a minap. A napra pontosan érkező, Mátyás-napi jégtörés után szépen mosolygó derűbe ugyanis váratlanul belehavaztak az égi magasok. 

Régi fényképfelvételekből nyílt kiállítás a csíkszeredai és környékbeli közönségnek a Megyeháza galériában. A negyven válogatott felvétel a múlt évszázad első felének székelyföldi valóságából idéz fel jellegzetes helyzeteket és helyszíneket, illetve munkaalkalmakat.

bukovinai székelyek

A Madéfalvi Veszedelem után Bukovinába került székely-magyar népcsoport életével és megőrzött népköltészeti és népművészeti hagyományaival szinte egyedülállóan gazdag kincset ajándékozott a magyar kultúrának és néprajztudománynak. Néhány, számomra is legtöbbet jelentő vonását mutatom be most.

zsobok

Az emberiség történetében csak igen későn jelent meg az írás, az írásbeliség, lényegében a megismert ókori nagy birodalmak, a mezopotámiai, az egyiptomi, majd a földközi-tengeri – görög, makedón, római – államalakulatok hatalommal rendelkező szűk rétegének körében és kiszolgálásában. A kevésbé ismert kelet-ázsiai birodalmak írásbeliségéről nincsenek megbízható ismereteink, amit viszont tudunk, hogy ott sem alakult ki sokkal korábban, és nem volt általános a nagyobb tömegek használatában.

Időbeli gasztronómiai utazásunk nem kronológiai sorrendben fog történni. A 19. században született sorok indítanak útra, onnan visszalépünk a 16. századi fejedelmek udvarába, ahol megnézzük, milyen alapanyagokkal, főzési technikákkal dolgoztak az akkori szakácsmesterek. Ebből a világból majd nagyot dobbantva ugrunk, nem csupán időben, hanem egy teljesen más társadalmi osztály, a száz évvel ezelőtti földműves réteg konyhájába. Onnan jutunk el majd a mai, modern konyhák főzésvilágába.

kalotaszegi festett bútor

 A kazetta díszítése középen mindig vázából indul ki. A négy szélére négy tulipán kerül, majd egy-egy rózsa fent, középen és lentebb kétfelől. A tulipán érdekessége, hogy egész nagyban festik, 10–15, akár 20 cm nagyságig, felét pirosra, felét fehérre vagy sárgára. Sovány akantuszlevél szalad végig a tulipán két oldalán, középen feketével, mint a babérkoszorú levelei. A tulipán másik változata: a két széle piros, a közepe sárga. Érdekesek a rózsák. A magyar díszítő művészetben használatos kerek rózsa fekete kontúrral kellemes benyomást tesz.

Kicsit hamiskásan szoktam mondani mások csodálkozására, hogy hát kérem, én beleszülettem a kalotaszegi bútorfestésbe. Hogy lehet ez? Mert az úgy volt, hogy a régi házunkban nekünk csak egy szobánk volt, ebben laktunk négyen. Ez a szoba volt a konyha, a hálószoba, a tisztaszoba, mindig, ami kellett. A szüleim ágya előtt és az ágy végében állt egy-egy tulipános láda. A szüleim elmondása szerint a bábaasszony a tulipános ládára tette a pléh fürösztő teknőt, és engem abba pottyantott bele. Tehát tulipános ládán kezdtem a pályafutásomat, éktelen üvöltéssel. Abban a pici szobában jól megfértünk négyen. A tulipános ládák meg nem zavartak, hiszen azok voltak a szoba ékes darabjai.

Kós Károly

Tényszerűen a távolból emlékezhetem Kós Károlyra, az etnográfusra. Nagyon korán, még gimnáziumi éveimben olvastam egyik első művét a Vas megyei fazekasokról. Hamarosan kezembe kerültek a nagy politikai nyomás előtti, a gazdálkodás témakörébe vágó dolgozatai is. Lelkesen olvastam, hiszen erdélyi felmenőim világát hozta megfoghatóbb közelségbe, különben csak az idős családtagok emlékezéseire hagyatkozhattam volna.

Csata Jenő: Makfalvi házsor

A makfalvi szekeresek és fazekasok együttműködése egy természetes folyamat eredményeként jött létre. A falu a Kis-Küküllő medencéjében helyezkedik el, határának szélessége 1000–1500 méter. Termőföldje nem volt elég a lakosság szükségleteinek kielégítésére.

élet virága

A kutatásom témája az a hatágú csillagszerű mintázat, mely nagy gyakorisággal megtalálható festett és faragott tárgyainkon, kapuinkon, kopjafáinkon, épületeinken. Olyan gyakran lehet vele találkozni, hogy a szép alakjával bizonyára feltűnik a népművészetet szerető ember számára. Engem személyesen rég foglalkoztatott, hogy honnan eredhet, hogy köthető-e, vagy sem valami régi tudás hozzá. Abban reménykedtem, hogy ha megtalálom a legrégebbi mintázatokat és azok gyakoriságának helyeit, talán sok kérdésemre választ kapok. Több tudományágat kellett áttanulmányoznom ahhoz, hogy ismétlődő kapcsolatot találjak bennük: régi népek teremtéstörténetei, bölcselet, művészettörténet, geometria, a Kárpáthon néprajza. Ezt a kutatást a határtudományokhoz sorolják. Ugyanakkor ezzel a virágszerű mintázattal párhuzamosan már régóta keresem több más népi díszítőelem gyökereit.

kallos zoltán

Ha Erdélyben megkérdezünk akár fiatal, akár középkorú értelmiségieket, hogy szerintük ki volt a legnagyobb magyar népzenekutató, szinte kivétel nélkül azt válaszolják, hogy Kallós Zoltán. Pedig a legtöbben hallottak Bartók Béláról, Kodály Zoltánról, Lajtha Lászlóról és a népzenetudomány többi kiválóságáról. Kétségtelen, hogy Kallós Zoltán hoszszú élete során rendkívül sok – mintegy 14 000 – értékes népzenei adalékot gyűjtött. Magyar dallamokon kívül számos románt és cigányt is. Neve 1970-től vált általánosan elismertté, amikor a Kriterion Kiadónál megjelent Balladák könyve című kötete, melynek összeállításához a nyelvtudós Szabó T Attila és a zenetudós Jagamas János nyújtott segítséget. Nem sokkal ezután a kibontakozó táncházmozgalomban vállalt irányító, támogató szerepe, úgyszólván állandó jelenléte növelte a népszerűségét.

Kallós Zoltán, Pávai István

Kolozsvári zeneakadémista diákéveim alatt (1971–1976) hallottam először Kallós Zoltán munkásságáról, a Balladák könyvéről,[1] a klézsei Szályka Rózsa dalairól.[2] Személyesen akkor még nem ismertem, pedig szerettem volna vele népzenéről beszélgetni, de úgy gondoltam, ismeretlenül mégsem kopogtathatok be hozz&aacu