Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

A nagykárolyi dendrológiai park krónikája

A kiadvány* kapcsán már elöljáróban le kell szögeznem: nem él olyan ember a földön, aki dr. Karácsonyi Károlynál alkalmasabb, illetékesebb lett volna arra, hogy a Nagykároly központjában található, Károlyi-kastélyt övező, megközelítőleg tízhektáros kerttel kapcsolatos tudnivalókat összegyűjtse, majd könyv formájában megjelentesse.

Karácsonyi Károly a Babeş–Bolyai Egyetem biológia–földrajz szakának végzettjeként (1964) közel húsz éven át (1969–1988) dolgozott a Károlyi-kastély épületében működő nagykárolyi múzeum botanika szakirányú muzeológusaként. Ez idő alatt hivatali feladatai közé tartozott a kastélyt övező dendrológiai kert gondozásának az irányítása. (A görög dendrosz szó jelentése fa, a dendrológia ritkán használt magyar neve faismerettan.) Akkoriban mondhatni minden ott termesztett fát, cserjét, növényt ismert, de a parkbeli vegetáció sorsát utána is figyelemmel kísérte, legújabb könyve megírásának időpontjáig gyakran szolgált tanácsokkal a kert későbbi gondozóinak.

A mostanival együtt immár huszonhárom – egyedül vagy társszerzővel, társszerzőkkel írt – könyve jelent meg. Németországi szaklapokban is publikált tanulmányokat. Ellentéte a szobatudósokként emlegetett botanikusoknak, akik négy fal között, könyvek lapjairól vagy képernyőről ismerkednek a növényekkel.

Karácsonyi Károly a Flora şi vegetaţia judeţului Satu Mare (Szatmár megye flórája és vegetációja) című művét 1995-ben adták ki; majd egy évvel később, 1996-ban elnyerte munkájával a Román Akadémia díját a botanika tárgyú szakkönyvek kategóriájában. 1969 és 1988 között, évente úgy ötven alkalommal járt olyan tereputakon, amelyeken feltérképezhette Szatmár megye egész területének vegetációját. A természetes élőhelyeikről begyűjtött felsőbbrendű növényekből – a Károlyi-kastélyban ma is tanulmányozható – 22 ezer herbáriumi lapot számláló gyűjteményt állított össze. 1989-ben Németországba költözött, majd sajátos világjárásba kezdett. Társasutazásokra fizetett be, hogy valódi célját minél olcsóbban elérhesse. Mivel szenvedélyes természetbúvár volt, nem az érdekelte az újonnan megismert helyeken, amit az idegenvezetőtől megtudhatott. A csoporttársaitól többnyire elcsatangolt, és olyan, az ember által minél érintetlenebbül hagyott helyeket keresett fel, ahol őshonos növényeket tanulmányozhatott. Így lényegében a hajdani megyejárásból világjárásra váltott. Azt folytatta „nagyban” – a világ öt kontinensére kiterjesztve –, amit idehaza nagykárolyi muzeológusként közel húsz éven át „kicsiben” – Szatmár megye területét lefedve – végzett.

Szatmár megye flóráját és vegetációját mindenkinél jobban ismeri. A világ számtalan, nálunk egzotikusnak számító növényét – egy részük a nagykárolyi kastélykertben is megtalálható – saját élőhelyén tanulmányozta. Közel húsz évig a Károlyi-kastély kertjének gondozását irányította. Egész nagykárolyi tevékenysége során szorgalmasan gyűjtötte a helyi, helytörténeti vonatkozású – köztük a kastélykerttel kapcsolatos – dokumentumokat, adatokat, tudnivalókat. Így talán már jobban értjük, miért Karácsony Károly volt a legalkalmasabb személy arra, hogy megírja a nagykárolyi kastélykert krónikáját.

A nemrég megjelent könyv első, Nagykároly földrajzi viszonyai című fejezetéből a vidék geológiai, vízrajzi, éghajlati viszonyait, talajtani adottságait, növényföldrajzát, a területre lehulló évi csapadékmennyiséget, illetve ennek évszakok szerinti eloszlását is megismerhetjük. Felesleges lenne bizonygatni, hogy ezek az adatok a vizsgált téma – ezen belül a parkban található fák, cserjék és egyéb növények telepítése, gondozása, megmaradása – szempontjából milyen különleges fontossággal bírnak, mellette pedig e lapokat a Nagykároly környékéhez köthető személyek is haszonnal és érdeklődéssel forgathatják. A Néhány szó Nagykárolyról, a Károlyi családról és a kastélyról című második fejezet csak ráerősít az utóbbi felvetésre, hiszen a város, a grófi család és a Károlyi-kastély múltjába kínál rövid, de lényegre törő betekintést.

Zöld oázis a betonfalak gyűrűjében − írta valaki arról a Nagykároly központjában elterülő, valamivel több, mint tízhektáros parkról, amelyről Karácsonyi Károly könyvének A kastélykert története című harmadik fejezete szól. Már néhány mondat után sejthető, hogy a fő téma iránt esetleg kevésbé fogékony, de kitartó érdeklődőnek a továbbiakban is színes, helyenként érdekfeszítő olvasmányban lesz része. A szerző ugyanis, miközben kifogásolhatatlan tudományos alapossággal kezeli a témát, nem csupán a hasonló értekezésekben használt megbízható, de kevésbé izgalmas tényfeltáró módszereket veszi igénybe. A tanulmányok esetében a szokásosnál szélesebb perspektívák felől közelít, és miközben új ismeretekkel gazdagodunk, a különféle tudnivalók felfedezésének élményét is megadja nekünk.

Megtudhatjuk például, hogy Móricz Zsigmond Erdély-trilógiájának második, A nap árnyéka című kötetében a Károlyi család 1592-ben épült váráról is ír. Pontosabban arról, milyennek látta „a nagy ház és a közeli kert” egyes részleteit báró Károlyi László lánya, Zsuzsanna a 17. század elején. Annak érdekében, hogy minden tekintetben pontos információval szolgáljon, Karácsonyi Károly nem mulasztja el megjegyezni: „Nehéz eldönteni, hogy az elénk tárt kép teljes egészében az írói fantázia szüleménye, vagy nem. Tény, hogy Móricz Zsigmond trilógiájában egy teljesen korhű képet tár elénk.”

A továbbiakban megtudhatjuk: egy, a Károlyi-várról a 17. században készült – a könyvben is közölt – metszeten az épület előterében jól kivehető ültetvény, illetve bokorszerű növényzet látható. Azonban ha létezett is itt „főleg a haszonnövények termesztésére alapuló kert”, ez „1661-ben kétségtelenül megsemmisült”. Honnan tudhatjuk ezt ilyen pontosan? Evlia Cselebi török világutazó leírása szerint ebben az évben „egy éjjel kétezer tatár bég a nagykárolyi vár alá osont. Miután a települést felgyújtják, megostromolják a várat. Innen erős ágyútűz válaszolt, ezért az erődítményt bevenni nem tudták.”

A 18. század első évtizedében, a II. Rákóczi Ferenc által vezetett többéves szabadságharc idején a Károlyi-vár ura, Károlyi Sándor gyakran volt távol otthonától. Ezekben az években a Károlyi-birtokot jobbára felesége, Barkóczy Krisztina irányította, aki férjének írt leveleiben többször említést tett a nagykárolyi kertről és annak kertészéről. Beszámolói szerint a kertben már a 18. század elején megjelent a melegágy, illetve „az üvegablakkal ellátott építmény”. Termesztettek itt zöldségeket (lencsét, borsót, karfiolt, hónapos retket, articsókát), gyógynövényeket (izsópot, violagyökeret, ültetett mályvát), szőlőt, puszpángot. Ültettek gyümölcsfákat (barackot, birsalmát, szilvát), sőt citrommal is foglalkoztak, amelynek faállományát egy későbbi forrás szerint 390-re szaporították.

Ekkor a várkertben még – a kolostorkertek mintájára – elsősorban haszonnövényeket tartottak, majd hamarosan megkezdődött az egzotikus díszfák betelepítése. Károlyi Sándor – aki időközben grófi címet nyert – szintén írt leveleket feleségének, ezekben többször is megemlítette a kertet, amelynek első részletes leírása az 1722-es Nagy-Károlyi urbáriumban maradt fenn. Érdekes módon Bél Mátyás, a neves felvidéki geográfus az 1726–1728-as években kelt feljegyzései alapján az előbbitől némileg eltérő képet fest a kertről, amelynek közepén „halastó, pontosabban: mélyre leásott teknősbékató van, melyet sűrű fakerítés vesz körül, nehogy a kétéltűek kimásszanak”.

Még Károlyi Sándorné 1724-ben bekövetkezett halála előtt az addigi „haszonkert” kezdett átalakulni díszkertté, részben arborétum jelleget öltött. 1757-ben Hueber Antal ferences szerzetes a következőket jegyezte le a kertről: „A paliszádon túl van a szép és híres udvari kert, amelynek szinte nem látni a végét. Itt megtalálhatók a legkülönfélébb olasz fák és gyümölcseik, ezen kívül megszámlálhatatlan sok egyéb gyümölcsfa az összes elképzelhető gyümölccsel. Különféle virágok, amik gyönyörűséges látványt nyújtanak az embernek. Több kút, valamint egy tavacska a teknősöknek és a szükséges konyhakert, valamint veteményes, amiket sokasságuk végett most nem sorolok fel.”

Károlyi József gróf megbízásából a régi Károlyi-vár helyén Joseph Bitthäuser architektus 1792 és 1795 között új, emeletes, barokk stílusú kastélyt épített. Ekkor a szomszédos kert is nagy változáson esett át, kialakításában teljes szemléletváltás érvényesült: tájképi, vagyis angolkert jelleget kapott. A megújult kertről Vályi András 1799-ben megjelent könyvében ezt írja: „számos külső országi fák vagynak [benne – B. E.].”

A park XIX. századi története című fejezetből a következőt tudhatjuk meg: „Míg a XVIII. századi nagykárolyi kertben, majd parkban rendszerint szerepet kaptak a konyhakerti növények is, a barokk kastély építésével egy időben kialakított »angol kertben« erről már nem esik szó. Ugyanis a XIX. század folyamán a veteményes kertet átköltöztetik a park déli részén húzódó, Nagyvárad felé vezető út ellenkező oldalára, ahol még az 1920-as években is üzemel.”

A kastélykert „különleges gondozást igénylő egzotikus növényeiről” ebben az időszakban keletkezett leltárok is fennmaradtak. 1826-ból mindjárt kettő, amelyek egymástól függetlenül készültek, és részben eltérők. Íme, mi mindent termesztettek akkortájt a kastélykertben: istenfa, marokkói ciprus, égi illat, maszlagfa, perui kunkor, kínai hibiszkusz, illatszer jázmin, orvosi vagy fehér jázmin, skótvirág, nemes babér, oleander, rozmaring, fatermetű kövicserje, enciánbokor, korállbokor, pompás pálmaliliom, kék golgotavirág; két kaktuszféle, három aloéfaj, tizenhárom muskátlifaj vagy -változat, kék szerelemvirág, kerti begónia, sárkánygyökér, kolokázia, ernyős liliom, örvös- vagy szobapalka, két krizantémféle, kerti szegfű, gyopár, örökzöld tatárvirág, tűlevelű levendula, bíboros lobélia, rózsás ólomvirág, Kanári-szigeteki zsálya, bojtos zsálya, cinerária, három hamvaskafajta, kék cérnakürt, kerti sarkantyúka, 230 citromfa, hét narancsfa, kilenc ananászfa, selymes boglárka, barátszegfű. Az itt felsorolt fajokat – kevés kivétellel – télen üvegházban tárolták. Szabad földbe ültetett fák és cserjék ebben az összeírásban nem szerepelnek.

1887 májusában tűzvész tört ki Nagykárolyban. Egyes források szerint 260, más feljegyzések alapján 98 lakóház égett le. A kastély parkjában is jelentős kár keletkezett. A „kincset érő pompás virágház menthetetlenül odaégett”, igaz, rövidesen új üvegház épült helyette. A 19. század végén feltételezhetően több magas dekoratív értékű vagy ritka faféleség volt már a parkban. Néhány példa: teltvirágú gesztenye, vasfa, osztrák fenyő, hikoridió fajok.
A Károlyi-kastély részlete egy múlt század eleji képeslapon

A kastély parkja a XX. században című fejezetben a szerző megállapítja, hogy a nagykárolyi kastélykert a századfordulón és a XX. század első évtizedeiben élte virágkorát; ezt követően a hanyatlás korszaka következett. 1925 februárjában a parkban ismét tűz pusztított, amely során a díszes pálmaház porig égett, a mellette álló, fából épített ún. magházzal együtt. A két háború között a kert növényzetét alig gondozták, a második világháború utáni években pedig, az ún. proletkult idején, amikor a letűnt uralkodó osztály anyagi örökségét is nem kívánatosnak, sőt veszni valónak minősítették, a fák egy részét tüzelőnek használták.

1970-ben a város vezetői elrendelték a park faállományának felmérését, majd 111-féle fás növényt – fát, cserjét és liánt – vettek leltárba. Néhány a termetesebb, illetve ritkább fafajok közül: amerikai tölgy, amerikai vasfa, cukorjuhar, duglászfenyő, fehér hikoridió, fekete dió, hegyi juhar, japánakác, kaliforniai gyantás cédrus, kaukázusi szárnyas dió, keserű hikoridió, mezei szil, nyugati ostorfa, páfrányfenyő, platánfa, szívlevelű szivarfa, tiszafa, törökmogyoró, vérbükk, teltvirágú vadgesztenye, törpegesztenye, csörgőfa, sallangos levelű bodza.

1973-ban a városvezetés a park felújításáról, azaz „a száraz fák eltávolításáról, a csonka és balesetveszélyes példányok kivágásáról, a sűrű bozótot képző, értéktelen cserjék kiirtásáról” hozott döntést. Mivel a munkálatok nyomán „az itteni növénytakaró sokkal levegősebb lett […] új, dekoratív fajok beültetése vált szükségessé […] az itteni fa- és cserjefajok száma egy évtized alatt több mint duplájára nőtt.” Ekkor kerültek ide a máig fennmaradt következő dendrológiai ritkaságok is: háromkaréjú juhar, sisakvirág-levelű borostyánszőlő, kínai papíreperfa, ázsiai gyertyán, karéjoslevelű szivarfa, csavaros fafojtó, kaliforniai dió, japán díszalma, kaukázusi gesztenyelevelű tölgyfa, mongol kutyacserje, óriás tuja. A helyi múzeum kezdeményezése nyomán 1982-ben a nagykárolyi arborétumot védett területté nyilvánították, amit a Román Tudományos Akadémia is jóváhagyott. Néhány idős, hatalmas termetű „famatuzsálem” (platánfa, páfrányfenyő) védelme külön hangsúlyt kapott. A nyomasztó 1980-as éveket a nagykárolyi arborétum is alaposan megsínylette, ráadásul faállománya az 1989. decemberi politikai fordulatot követő években tovább szegényedett. Sőt, az itteni zöldövezet rehabilitációja még azt követően is váratott magára, hogy 2000-ben a kastélykertet dendrológiai parkká nyilvánították.

Románia 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, így pedig lehetővé vált az, hogy az impozáns Károlyi-kastélyt uniós pénzen felújítsák, majd az ezt övező dendrológiai park rendbetétele és fejlesztése is napirendre került. „Megindult az arborétum faállományának fokozatos cseréje, és főleg a magas dekoratív értékű fákkal, cserjékkel való gazdagítása […] évenként számos hazai, valamint külföldi – olasz és magyarországi – értékes ültetőanyag érkezett”. Az 1925-ben leégett pálmaház helyett 2013-ban új üvegház épült, amelybe más kontinenseken őshonos növényfajokat is telepítettek. Néhány példa: kivi, kamélia, vörösödő végzetfa, japán szentfa, kenderpálma; marokkói zanót, ólomvirág, mirtuszfüge, kocsonyapálma, argentin pillangófa, kék golgotavirág, frangipánifa, merev kefevirág, déli bunkóliliom, ausztrál serlegpáfrány, pénzlevelű eukaliptusz, rozmaringlevelű selyemtölgy. Időközben az üvegház a helyi diákok természettudományos képzésében is fontos szerepet kapott.

Idézetek Karácsonyi Károly könyvéből: „A nagykárolyi dendrológiai park 10,3 hektárnyi területén a közelmúltban mintegy 1500 fás növény került felleltározásra. Ezek közül a legnagyobb méretű példányok száma, amelyek minden kétséget kizáróan egy évszázadnál idősebbek, mintegy 90−95-re tehető. A legöregebb fák – mintegy 30 egyed – még a XIX. században lettek ide beültetve. […] A fás növényzetet 268-féle fa-, cserje- és liánfaj, valamint ezek termesztett változatai képviselik. […] Jelenleg a parkban leggyakrabban előforduló fák az amerikai ostorfa, vadgesztenye és főleg a mezei és a hegyi juhar. A fajok legtöbbje külhoni eredetű, egzotikus, de nem hiányzik a hazai flóra néhány jellegzetes képviselője sem. […] A park fái és cserjéi között számos (termesztett) dendrológiai ritkaság látható, ami másként fogalmazva azt jelenti, hogy az ország többi arborétumában vagy akár botanikus kertjében is csak elvétve található.”

Könyvének befejező részében a szerző életközösségként írja le a dendrológiai parkot, amelyben képzeletbeli körsétára is elviszi az olvasót. Miután a város központi részén elterülő „zöld oázis” szerepéről és jövőjéről értekezik, közli az itt található fák és cserjék (esetenként színes képekkel illusztrált) pontos listáját, valamint a könyv megírásához felhasznált bőséges bibliográfiát.

A tudomány elvárásainak minden szempontból eleget tevő, 70 reprodukcióval illusztrált kiadvány könnyen érthető nyelvezetének köszönhetően laikusok számára is hozzáférhető és könnyen fogyasztható. Az itt felsoroltak természetesen csak kis hányadát képezik azoknak az információknak, amelyek miatt Karácsonyi Károly könyvét érdemes áttanulmányozni.

 

* Karácsonyi Károly: A nagykárolyi kastély dendrológiai parkjának krónikája. Nagykároly, 2022.

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

Deák Endre halálának 10. évfordulójára, 2022 végén jelent meg Boros Ernő nagykárolyi újságíró, publicista Ostinato című könyve*, a szerzőnek immár harmadik kötete az Otthonom Szatmár megye sorozatban. Talán nem véletlen, hogy helye van ennek a könyvnek ebben a sorozatban. Deák Endre Marosvásárhelyről indult ugyan, de magáénak tekinti őt Nagykároly, mivel 1976-tól 2012-ig a város művelődési életének egyik meghatározó, központi alakjává vált, ahogyan magáénak tekinti őt Szatmár megye és az erdélyi közművelődés is, hiszen fontos zenei mozgalom alapkő letevője volt.

Amennyiben alaposabban betekintünk Páskándi alkotói világába, a műfajok színes kavalkádját fedezhetjük fel. Az egyes műfajok megjelenését követve Cseke Péter ezt a sorrendet jegyezte fel az 1965 és 1973 közötti Utunk-gyűjtemények első átlapozása során: karcolat, regényelemzés, esztétikai értekezés, novella, kritika, líraelmélet, mitológiai játék, vers, vitairat, versmagyarázat, párbeszéd, esztétikai értekezés, geometriai eposz, irodalomtörténeti jegyzet, mesekomédia, drámatörténeti eszmefuttatás, komédia, elbeszélés, irodalmi jegyzet, tudomány-népszerűsítő párbeszéd, tréfás mese.

Kulcsár Beáta munkája* a Weiszlovits/Vaiszlovich család élettörténetét meséli el, több nemzedéken át bemutatva a családhoz tartozó férfiak életpályáját. A szerző a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte tanulmányait, a kötet pedig a doktori dolgozatához elkészített kutatás gyümölcse. Kulcsár Beáta doktori munkáját az Egy nagyváradi vállalkozó család (Weiszlovits) tevékenysége és megítélése (1858–1944) címmel védte meg, majd a kötet publikáláskor kapta az „Adónyomorítás miatt zárva”. Egy nagyváradi család történetei (1858–1944) címet.

A szatmári, illetve erdélyi költők verseit népszerűsítő műsorokat nemcsak helyben, hanem környékbeli településeken is bemutatták – esetenként olyan kivételes szerzők részvételével, mint Kányádi Sándor vagy Gellért Sándor. A szavalóműsorok egyfajta folytatásaként Csirák Csaba diákvetélkedőket hirdetett, amelyeken a versmondás mellett a megszólaltatott szatmári és erdélyi költők személyével kapcsolatos kérdések is fontos szerepet kaptak. Mivel ezek a magyar nyelvű, magyarokról szóló rendezvények rendszerint népes közönség előtt zajlottak, sok magyar embert megmozgattak, népszerűségre tettek szert, szervezőjük idővel szálkává vált a hatóságok szemében.

A téma, ahogy a kötet címe is sugallja, a középkori magyar egyházi személyek felszentelése a Római Kúriában. A feldolgozott anyag időintervalluma kilencvenhét évet ölel fel. Fedeles Tamás összegző bevezetést írt arról, hogy miről is van szó a kutatásban, majd a Vatikáni Levéltár iratainak másolatait írta át, és készített melléjük regesztát. 

Ahogy azt már megszokhattuk, akár egyedüli szerzőként, akár Ucu Bodiceanu történésszel közösen írt, helytörténeti tárgyú könyvvel jelentkezik, Ancuța-Lăcrimioara Chiș egyben utazásra invitál minden olyan turistát, aki nyitott a könyveiben bemutatott helyszínek felfedezésére, különleges kulturális információk befogadására. Ezúttal háromnyelvű (román, magyar és angol) albumot adott közre, Kolozsvári paloták / Palatele Clujului / Palaces of Cluj címmel (Școala Ardeleană, Kolozsvár, 2022).

Salamon András könyvének elévülhetetlen erénye, hogy Seprődi életútját nem „hideg” akadémiai életrajzi adatokon keresztül állítja elénk, hanem megláttatja a tépelődő, kísérletező művészt, aki egy új színházi formanyelvet szeretne meghonosítani Sepsiszentgyörgyönmert vallja: „a színház nincs pusztán nyelvi értéshez kötve”.

Új, fokos kötettel lepte meg olvasóit a Gyergyóban élő szorgalmas történész, Garda Dezső. A szerzőnek egyre szaporodnak a könyvei, és földrajzilag is egyre tágabb témákat tárgyal, amelyekben a legfontosabb székely és magyar sorsfordulatokat veszi sorra. Munkáiból egy összerdélyi kép bontakozik ki előttünk, ugyanakkor roppantul érdekes a művek mögött álló alkotó életútja is. 

A szám szerint kilenc erdélyi író miniatúráját tartalmazó könyv szerzőjének válogatási szempontjait nem ismerem, de ismerem a szerzőt, és eligazít a könyv címe: Erdély lelke szólal*. Azok kaptak ide meghívót, akikből Erdély lelke szólal, Erdély lelke sugárzik. Nemcsak műveikből, hanem életükből, emberi tartásukból, nemzettudatuk nyilvánvaló vállalásából. 

A hazai diákok általában útinaplóban jegyezték le, dokumentálták az utókornak külföldi egyetemjárásaikat, azaz peregrinációikat – ezek megismerése révén pedig a korabeli magyar értelmiségről is többet megtudhatunk. Egy tanulmányi út, egy fontos életszakasz dokumentációjával szembesülünk, ha kezünkbe veszünk egy peregrinációs naplót. Esetünkben gróf Teleki Sámuel peregrinációs naplója az elemzés tárgya, amely a Kriterion Könyvkiadó gondozásában jelent meg Kolozsváron, 2020-ban.

László Gyula (Kőhalom, 1910 – Nagyvárad, 1998) kolozsvári éveinek és itteni régészeti kutatásainak szélesebb körben kevésbé ismert adalékait tárja elénk, így az újdonság és a hiánypótlás erejével – és az olvasói felfedezés örömével – hat M. Lezsák Gabriella nemrég megjelent könyve.

Kulturális svédasztalként jellemezte Szonda Szabolcs a május 26–29. között zajló SepsiBook könyvvásárt és kortárs irodalmi fesztivált. A Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatójával, a könyvvásár programfelelősével a sepsiszentgyörgyi Sepsi Arénában első alkalommal megszervezett könyvszemléről beszélgettünk.

Hallgató a hátsó padban címmel jelent meg Tulit Ilona új könyveaz Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ) gondozásában. A kötet az AESZ-füzetek sorozat 18. kiadványa. (...) Az AESZ másik új kiadványa Péntek János Kalotaszegi tájszótár című könyve.

Négy fiatal történész jelentkezik együtt e kötetben. Közülük ketten már megvédték a disszertációjukat, ketten pedig a védéshez közelednek. Ők most e  két város világháború előtti másfél évtizedének legavatottabb szakemberei. Fodor János, aki Bernády György pályafutásáról írta már kötetként is megjelent dolgozatát, Marosvásárhely és a Bernády-korszak elhivatott elemzője. Úgy tűnik, hogy e kötet összeállításának ötlete is tőle származik. Ferenczi Szilárd Kolozsvár 1890 utáni várospolitikájáról írt disszertációt, Fazakas László Kolozsvár infrastruktúrájának, főleg a víz- és gázvezeték, csatornázás kutatója, Gál Zsófia pedig a századeleji kolozsvári katolikus építkezések feldolgozója.

Garda Dezső, Gyergyószentmiklóson élő tanár, szociográfus, történész szakíró, politikus nemrég megjelent könyve felszínre hozza a múlt század kilencvenes éveinek az elején beindult (...), több mint másfél évtizedig tartó népfőiskola-törekvések kezdeti eseményeit. Mert abban a korszakváltó időben jórészt nem spontán módon indultak be a különböző, jövőbe tekintő társadalomszervező folyamatok, hanem jól átgondolt, megtervezett programok keretében.