Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

A családtörténet-írás hasznáról és tanulságairól

Hirtelen nem tudnám megmondani, hogy Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján vagy éppenséggel Magyarországon hányan kapnák fel a fejüket egy dél-bácskai sváb család történetét mazsolázó könyv megjelenése hírére. Gondolom, nem sokan. De ha beleolvasunk Mayer Antal „Én már választottam hazát…” című könyvébe*, aligha lehetnek kétségeim afelől, hogy ez a kötet mind műfajában, mind tartalmában ne keltené fel akár Kárpát-medencei szinten is az érdeklődést. Mert az, amit és ahogyan a szerző, Mayer Antal (1938–2008) néhai magyar–történelem szakos tanár papírra vetett, és ahogyan fia, dr. Mayer János történész, tanár sajtó alá rendezett, nos, az mindenképpen példaként szolgálhat mindazoknak, akik úgy írnak/írnának én- és családtörténetet, hogy az tulajdonképpen nemcsak róla és szűk családja három nemzedékéről szól, hanem összességében egy egész népcsoport sorsát tárja fel, értékes részeket illesztve a Történelem nagy egészéhez. Ritka élményt és ismeretanyagot nyújtva ugyanakkor még az adott nemzeti közösség adott korszakbeli történéseit, netán az adott, háborús körülményektől, új társadalmi-politikai berendezkedés történéseitől is terhelt társadalmi-interetnikai kérdéseket firtatóknak is.

Mayer Antal leírása – amelyből a kötet megjelenése előtti években a Bajai Honpolgár című helyi honismereti és kulturális havilap is közölt részleteket – az 1938 és 1948 közötti időszakot öleli fel. A gyermekkor óta őrzött személyes élmények, a családtagok elmondásai, a nemzedékről nemzedékre örökített részletek alapján betekintést nyerhetünk a soknemzetiségű Bácska, különösen a Mayer család életét meghatározó Bezdán, majd a szülőföld kényszerű elhagyását követő új otthon, Bátmonostor és környéke sajátos világába.

Megismerjük Mayer Antal leírásából az akkori Bácska igazi, szép arcát, a soknemzetiségű vidék ünnep- és hétköznapjait, a különféle nemzetiségű és vallású gyermekek és felnőttek mindennapjait, szokásait, egymás mellett élésének harmóniáját. De Mayer Antal könyvében egy bácskai sváb család perspektívájából a németajkú közösség huszadik századi kálváriájának megannyi állomása is megtalálható. Tudomást szerezhetünk például a háború helyi vonatkozásairól, asszimilációról, az ideológiák családszakadásig ható begyűrűzéséről, a háborút követő bosszúról, megtorlásokról, fogolytáborokról, a kollektív bűnösség elvének bevezetéséről és alkalmazásáról, az ebből származó, sortüzekig és elűzésig fajuló zaklatásokról, menekülésről, a családi otthon, a fészek kényszerű elhagyásáról, kisemmizettségről, a semmiből történt újrakezdésről, az új otthon megteremtéséről a fogadott szülőföldön.

Mayer Antal régi terve volt, hogy mihelyt nyugdíjba vonul, megírja a család, tágabb értelemben a bácskai németajkú lakosság történetével kapcsolatos emlékeit/élményeit. Ügyszeretetét, ragaszkodását jelzi, hogy – a kéziratot sajtó alá rendező fia, dr. Mayer Jánost idézve – „amikor aztán 2001-ben ténylegesen is nyugdíjba vonult, talán két napot sem pihent, hanem szinte azonnal elővette a jegyzetfüzetét, és nekiállt papírra vetni a fejében nyilván már régóta formálódó szöveget. (…) Az elkészült kézirathoz apámat szinte személyes viszony fűzte, minden egyes – akár nyelvhelyességi, akár tartalmi jellegű – módosítási javaslatot már-már támadásként fogott fel.” Az édesapa halála után a család tíz esztendeig ereklyeként őrizte a kéziratot, míg eldőlt: a munkát ki kell adni. Ahol megítélése szerint szükséges volt, dr. Mayer János tudományos igénnyel pontosított történeteket, személyeket, időpontokat és helyszíneket, nem kevesebb, mint 177 szövegvégi jegyzettel segítve az olvasót az eligazodásban és az amúgy könnyed, leíró szöveg olvasásában.

Mayer Antal apai nagyapjától, sváb nyelvhasználatban: ópapától kölcsönözte a könyv címét (ezért szerepel idézőjelben). Az ehhez kapcsolódó történet 1946-47-re, a csátaljai és vaskúti németajkú lakosság elűzésének időszakára nyúlik vissza, amikoris a szomszédok arra biztatták az ópapát: „Mayer bácsi! Miért nem jelentkezik maga is családjával együtt kitelepítésre? Eljuthat Németországba, jobb élete lesz az amerikai vagy angol zónában, mint ami itt ránk vár az orosz megszállás alatt!”; a nagyapa pedig tömören így válaszolt: „Én már választottam hazát…”

Nos, ez a tömör válasz jelzi a család kötődését Bácskához, ez az a vezérfonal, ami mentén Mayer Antal megosztja velünk emlékeit. Története első részében a szerző mindenekelőtt abban a tekintetben helyezi képbe az olvasót, hogy a sváb lakosság a 18. században a Fekete-erdő térségéből, Badenből, valamit Elzász-Lotaringiából érkezett az új hazába, az akkori Magyarországra a jobb boldogulás reményében. Így került a Mayer család a Duna-parti, ma Szerbiához tartozó Bezdánba (németül: Besdan). Aztán szépen sorjában megismerkedünk utcájukkal, a Nádudvarral, a Puszta utcával, ahol a társalgás akkoriban kizárólag németül folyt, a lakóházukkal, a szomszédokkal, a templomukkal, magával a családdal, köztük az édesapával, idősebb Mayer Jánossal, aki hosszú éveket szenvedett szovjet fogolytáborokban. Megismerkedhetünk a szerző kedvenc állataival, köztük Mukival, aki (!) mindent megtanult, egyedül a szánkóhúzást nem, tekintettel arra, hogy négylábúnak ugyan négylábú volt, de nem ló, hanem kutyus. Megismerkedünk továbbá az 1940-es évek derekával, amikor német volksbundisták és hitlerjugendisták érkeztek Bezdánba, és mindenkibe belekötöttek – köztük a szerző édesapjába is –, aki nem állt be a sorba, és aki a kor „divatjával” szembemenve csendben tette a dolgát, tehát nem volt eléggé német. De megismerkedünk 1944 őszével is, amikor a család, voltaképpen a németajkú lakosság sorsa mind rosszabbra fordult, és a partizánok puskái is eldördültek, majd jött az isterbáci mészárlás 126 sváb áldozattal, jött a község kilakoltatása, a gákovai fogolytábor. És jött 1946. január 20-a, amikor az éppen vasárnapi ebéd elköltéséhez készülődő családhoz berontott egy fiatalasszony: „Mayerék, meneküljenek, mert már befogták a községháza udvarán a lovas szánkókat, hogy összeszedjék és Gákovára vigyék a még itthon lévő németeket! Maguk is köztük lesznek!” Annyi idejük maradt, hogy ómama lekapja a tűzhelyről a kész ebédet, magához öleljen egy nagy kenyeret és egy tábla szalonnát, a menekülők után eredő Mukit hazaparancsolják, vigyázzon a házra, és távolról hallott ugatása jelezze: már bent vannak a portán, keresik őket. Szerencséjük volt, mert Isten olyan embereket állított melléjük, mint a magyar szomszédok, falustársak, tanyasi emberek, akiknek segítségével egy januári ködös-fagyos napon sikerült átszökniük a határon. „Itt már Magyarországon vannak, és ez a tanya a hercegszántói határhoz tartozik!” – igazította el őket egy idős magyar asszony, s innen az alkalmi fuvaros szánrúdján már „vidáman csilingelt a csengő”.

Valahogy így kezdődött Mayerék új élete, de a történetnek itt távolról sincs vége, hiszen hol voltak még a Baja környéki, a bátmonostori újrakezdés keservei, a határ innenső oldalán lakó rokonok kicsi házába összeszorult népes család gondjai, az otthonkeresés, az iskolás évek, a kicsi gyermek emiatti elszakítottsága a családtól! És hol volt még a hosszú-hosszú, véget érni nem akaró, de türelmes várakozás, hogy az édesapa hazatérjen a szovjet fogságból. Ami végül 1948. június 16-án be is következett. „Amikor ezt megtudtam, átzokogtam a teljes délutánt…” – írja Mayer Antal, felelevenítve édesapja harctéri és fogságbeli élményeit, meg nem feledkezve arról sem, hogy a családfő hazatérte azt is jelentette: „most már jobban boldogulunk”, mert „a jó fizikai erőben érkező apámnak alig néhány nap kellett ahhoz, hogy újra felvegye az itthoni élet ritmusát”, s hogy attól kezdve családjukban a június 16-a mindig ünnepnap volt.

Itt, 1948-ban ér(ne) véget Mayer Antal családtörténete. „Ha ideje, egészsége és energiája engedte volna, előbb-utóbb minden bizonnyal megírta volna a családtörténet további állomásait is, nem beszélve saját további sorsának alakulásáról” – írja zárszavában dr. Mayer János, aki tömören összefoglalja a család tagjai sorsának további alakulását, de nem vállalkozik a történet továbbgöngyölítésére azon egyszerű oknál fogva, hogy aligha tudná azokat ugyanazzal az átéléssel tolmácsolni az olvasónak, mint édesapja tette. Nem baj, mert az édesapja, Mayer Antal által 1980 és 2000 között papírra vetett, és a könyvhöz csatolt írások – emléktöredékek, népballada-feldolgozások, ismeretterjesztő cikkek, tanulmányok – és a képek azért továbbgörgetik és kiteljesítik valamelyest a történetet.

Amelyből, mint fennebb szó volt róla, mindegyre elő-előbúvik a ránk, erdélyiekre, felvidékiekre, kárpátaljaiakra is érvényes sorsazonosság. Mayer Antal családtörténetében lehetetlen fel nem ismerni azt a közös sorsot, amelyből, bár nem kértek, azidőtájt családok száz- és százezrei, emberek milliói bőségesen részesültek. Erdélyben is, mindenütt a Kárpát-medencében! És ez a történet az otthonlét és otthonérzés dolgában is helyénvaló és tanulságos, ha odafigyelünk Mayer Antal zárszavára: „Amikor egyszer megkérdezték tőlem, melyik helységhez kötődöm teljes szívemmel, és melyik községet tartanám igazán a hazámnak: Bezdánt-e, a szülőhelyemet, Bátmonostort-e, ahol a gyermekkoromat éltem meg, vagy Csátalját, ahol akkorra már életemnek a leghosszabb idejét töltöttem, akkor gondolkodás nélkül válaszoltam: az én hazám Bácska!”

 

*Mayer Antal: „Én már választottam hazát…”. Egy bácskai családtörténet és más, összegyűjtött írások. Válogatta, sajtó alá rendezte, az összekötő részeket, a jegyzeteket és az előszót írta Mayer János, Személyes Történelem, Budapest, 2018. 372. p.

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

Deák Endre halálának 10. évfordulójára, 2022 végén jelent meg Boros Ernő nagykárolyi újságíró, publicista Ostinato című könyve*, a szerzőnek immár harmadik kötete az Otthonom Szatmár megye sorozatban. Talán nem véletlen, hogy helye van ennek a könyvnek ebben a sorozatban. Deák Endre Marosvásárhelyről indult ugyan, de magáénak tekinti őt Nagykároly, mivel 1976-tól 2012-ig a város művelődési életének egyik meghatározó, központi alakjává vált, ahogyan magáénak tekinti őt Szatmár megye és az erdélyi közművelődés is, hiszen fontos zenei mozgalom alapkő letevője volt.

Amennyiben alaposabban betekintünk Páskándi alkotói világába, a műfajok színes kavalkádját fedezhetjük fel. Az egyes műfajok megjelenését követve Cseke Péter ezt a sorrendet jegyezte fel az 1965 és 1973 közötti Utunk-gyűjtemények első átlapozása során: karcolat, regényelemzés, esztétikai értekezés, novella, kritika, líraelmélet, mitológiai játék, vers, vitairat, versmagyarázat, párbeszéd, esztétikai értekezés, geometriai eposz, irodalomtörténeti jegyzet, mesekomédia, drámatörténeti eszmefuttatás, komédia, elbeszélés, irodalmi jegyzet, tudomány-népszerűsítő párbeszéd, tréfás mese.

Kulcsár Beáta munkája* a Weiszlovits/Vaiszlovich család élettörténetét meséli el, több nemzedéken át bemutatva a családhoz tartozó férfiak életpályáját. A szerző a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte tanulmányait, a kötet pedig a doktori dolgozatához elkészített kutatás gyümölcse. Kulcsár Beáta doktori munkáját az Egy nagyváradi vállalkozó család (Weiszlovits) tevékenysége és megítélése (1858–1944) címmel védte meg, majd a kötet publikáláskor kapta az „Adónyomorítás miatt zárva”. Egy nagyváradi család történetei (1858–1944) címet.

A szatmári, illetve erdélyi költők verseit népszerűsítő műsorokat nemcsak helyben, hanem környékbeli településeken is bemutatták – esetenként olyan kivételes szerzők részvételével, mint Kányádi Sándor vagy Gellért Sándor. A szavalóműsorok egyfajta folytatásaként Csirák Csaba diákvetélkedőket hirdetett, amelyeken a versmondás mellett a megszólaltatott szatmári és erdélyi költők személyével kapcsolatos kérdések is fontos szerepet kaptak. Mivel ezek a magyar nyelvű, magyarokról szóló rendezvények rendszerint népes közönség előtt zajlottak, sok magyar embert megmozgattak, népszerűségre tettek szert, szervezőjük idővel szálkává vált a hatóságok szemében.

A téma, ahogy a kötet címe is sugallja, a középkori magyar egyházi személyek felszentelése a Római Kúriában. A feldolgozott anyag időintervalluma kilencvenhét évet ölel fel. Fedeles Tamás összegző bevezetést írt arról, hogy miről is van szó a kutatásban, majd a Vatikáni Levéltár iratainak másolatait írta át, és készített melléjük regesztát. 

Ahogy azt már megszokhattuk, akár egyedüli szerzőként, akár Ucu Bodiceanu történésszel közösen írt, helytörténeti tárgyú könyvvel jelentkezik, Ancuța-Lăcrimioara Chiș egyben utazásra invitál minden olyan turistát, aki nyitott a könyveiben bemutatott helyszínek felfedezésére, különleges kulturális információk befogadására. Ezúttal háromnyelvű (román, magyar és angol) albumot adott közre, Kolozsvári paloták / Palatele Clujului / Palaces of Cluj címmel (Școala Ardeleană, Kolozsvár, 2022).

Karácsonyi Károly a Babeş–Bolyai Egyetem biológia–földrajz szakának végzettjeként (1964) közel húsz éven át (1969–1988) dolgozott a Károlyi-kastély épületében működő nagykárolyi múzeum botanika szakirányú muzeológusaként. Ez idő alatt hivatali feladatai közé tartozott a kastélyt övező dendrológiai kert gondozásának az irányítása. (...) Akkoriban mondhatni minden ott termesztett fát, cserjét, növényt ismert, de a parkbeli vegetáció sorsát utána is figyelemmel kísérte, legújabb könyve megírásának időpontjáig gyakran szolgált tanácsokkal a kert későbbi gondozóinak.

Salamon András könyvének elévülhetetlen erénye, hogy Seprődi életútját nem „hideg” akadémiai életrajzi adatokon keresztül állítja elénk, hanem megláttatja a tépelődő, kísérletező művészt, aki egy új színházi formanyelvet szeretne meghonosítani Sepsiszentgyörgyönmert vallja: „a színház nincs pusztán nyelvi értéshez kötve”.

Új, fokos kötettel lepte meg olvasóit a Gyergyóban élő szorgalmas történész, Garda Dezső. A szerzőnek egyre szaporodnak a könyvei, és földrajzilag is egyre tágabb témákat tárgyal, amelyekben a legfontosabb székely és magyar sorsfordulatokat veszi sorra. Munkáiból egy összerdélyi kép bontakozik ki előttünk, ugyanakkor roppantul érdekes a művek mögött álló alkotó életútja is. 

A szám szerint kilenc erdélyi író miniatúráját tartalmazó könyv szerzőjének válogatási szempontjait nem ismerem, de ismerem a szerzőt, és eligazít a könyv címe: Erdély lelke szólal*. Azok kaptak ide meghívót, akikből Erdély lelke szólal, Erdély lelke sugárzik. Nemcsak műveikből, hanem életükből, emberi tartásukból, nemzettudatuk nyilvánvaló vállalásából. 

A hazai diákok általában útinaplóban jegyezték le, dokumentálták az utókornak külföldi egyetemjárásaikat, azaz peregrinációikat – ezek megismerése révén pedig a korabeli magyar értelmiségről is többet megtudhatunk. Egy tanulmányi út, egy fontos életszakasz dokumentációjával szembesülünk, ha kezünkbe veszünk egy peregrinációs naplót. Esetünkben gróf Teleki Sámuel peregrinációs naplója az elemzés tárgya, amely a Kriterion Könyvkiadó gondozásában jelent meg Kolozsváron, 2020-ban.

László Gyula (Kőhalom, 1910 – Nagyvárad, 1998) kolozsvári éveinek és itteni régészeti kutatásainak szélesebb körben kevésbé ismert adalékait tárja elénk, így az újdonság és a hiánypótlás erejével – és az olvasói felfedezés örömével – hat M. Lezsák Gabriella nemrég megjelent könyve.

Kulturális svédasztalként jellemezte Szonda Szabolcs a május 26–29. között zajló SepsiBook könyvvásárt és kortárs irodalmi fesztivált. A Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatójával, a könyvvásár programfelelősével a sepsiszentgyörgyi Sepsi Arénában első alkalommal megszervezett könyvszemléről beszélgettünk.

Hallgató a hátsó padban címmel jelent meg Tulit Ilona új könyveaz Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ) gondozásában. A kötet az AESZ-füzetek sorozat 18. kiadványa. (...) Az AESZ másik új kiadványa Péntek János Kalotaszegi tájszótár című könyve.

Négy fiatal történész jelentkezik együtt e kötetben. Közülük ketten már megvédték a disszertációjukat, ketten pedig a védéshez közelednek. Ők most e  két város világháború előtti másfél évtizedének legavatottabb szakemberei. Fodor János, aki Bernády György pályafutásáról írta már kötetként is megjelent dolgozatát, Marosvásárhely és a Bernády-korszak elhivatott elemzője. Úgy tűnik, hogy e kötet összeállításának ötlete is tőle származik. Ferenczi Szilárd Kolozsvár 1890 utáni várospolitikájáról írt disszertációt, Fazakas László Kolozsvár infrastruktúrájának, főleg a víz- és gázvezeték, csatornázás kutatója, Gál Zsófia pedig a századeleji kolozsvári katolikus építkezések feldolgozója.