„… akinek emberhez méltó gondja van”

Deáky András Magyar Örökség Díja

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Kitüntetett! Tisztelt Ünneplő Gyülekezet!

Ferenczes István csíkszeredai költő szerint a Gyimest alkotó három község – Gyimesbükk, Gyimesközéplok és Gyimesfelsőlok – a magyar érzelmű ember tudatában olyan, mint a Szentháromság. Ha az egyiket kivesszük belőle, az Isten ellen való vétek! Ez történt a szélsőséges nacionalizmussal súlyosbított kommunista diktatúra idején Deáky András nemcsak őseitől örökölt, de maga által is választott szülőföldjével, az ezeréves magyar határnál fekvő Gyimesbükkel, amelynek magyarságán kétszeresen betelt a trianoni sors. 1920-ban a Szent István-i Magyarországtól, az 1950-es években a Székelyföldet magába foglaló, magyar többségű Hargita megyétől szakította el a szabadjára engedett idegen önkény. Itt lett belőle magyar örökségét föl nem adó, mindnyájunknak példát mutató értelmiségi tanárember.

Deáky András. Thaler Tamás felvétele

Az idén 75 esztendős kitüntetettünk egyik elődje az 1700-as évek elején került kirurgusként a gyimesi határt őrző katonasághoz, ő maga pedig a bécsi döntés után a Partiumba helyezett édesapja révén született a szilágysági Hadadgyőrteleken. A háború után számos honfitársával ellentétben családja nem nyugat felé indult, hanem visszatért ősei földjére, Gyimesbe. Az általános iskolából a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumba került, s mint önvallomásában írta: „Itt oltották belém a magyarságtudatot, itt készítettek fel a nép szolgálatára, itt eredtek bennem azok a gyökerek, amelyek a későbbiekben meghatározták minden cselekedetemet”. Értékes kulturális töltést kapott a marosvásárhelyi tanárképző főiskola hallgatójaként is, de amikor 1966-ban diplomás tanárként hazakerült, már nem volt hol tanítson, mert a román közigazgatás a moldvai csángók tragikus sorsába taszította Gyimesbükk magyarságát, és idegen nyelven kellett tanítania a csángómagyar gyermekeket. Deáky András azonban nem állt be a megalkuvók sorába. Egy minisztériumi rendeletre hivatkozott, amely elvileg lehetővé tette, hogy a román iskolákba járó magyar diákok, ha szüleik írásban kérik, órarenden kívül, hajnalonként anyanyelvüket is taníthatják, s ő felettesei fogcsikorgatása ellenére élt ezzel a vékony lehetőséggel. Megkezdődött számára az a máig tartó szellemi partizánháború, aminek során minden magyarul tartott óráért, a könyvtárban minden magyar nyelvű könyvért, minden magyar történelmi emlék felmutatásáért meg kellett, meg kell harcolnia nem csak az idegen érdekeket képviselő hatóságokkal, de még idegenszívű honfitársaival is.

Deáky András vállalta a harcot! Nem futott sem külföldre, sem Magyarországra, de még a Székelyföld Hargita megyében maradt részébe sem. Kislányát orvos felesége szüleinél, Marosvásárhelyen járatta magyar iskolába, s Kolozsváron elvégezte a magyar–német szakos tanárképzőt, hogy megtarthassa teljes tanári munkakörét, miközben hajnalonként folytatta a magyar nyelv tanítását azoknak a csángó gyermekeknek, akiknek erre igényük volt. Vállalta a házkutatásokat, a fenyegetéseket, könyvtára javának kifosztását, de nem hagyta el öröklött és választott szülőföldjét. Pedig a megpróbáltatások java még hátra volt!

A diktátor oly sok reménységet nyújtó, oly sok lehetőséget csillantó félresöprése után Deáky Andrásnak is tapasztalnia kellett, mennyi kisebb-­nagyobb diktátor maradt nemcsak életben, de hatalomban is, s azt is, hogy a magyarság elleni gyűlölködés milyen mélyen beivódott a többségi nép érzelemvilágába. Ami lehetetlenné tette, hogy a korábbi évtizedekben elkövetett bűnöket jóvátegyék, s a két egymás mellett élő nép között mesterségesen szított ellentéteket „békévé oldja az emlékezet”. Természetes lett volna, hogy a politikai rövidlátás által elszakított Gyimesbükköt – a többi megyehatár-menti csángó kirajzással együtt – visszahelyezik természetes kapcsolatrendszerébe, Hargita megyébe. Deáky András és számtalan gyimesbükki lakos kérvényezte a méltányos közigazgatási kiigazítást – mindhiába. Meg kellett küzdenie nem csak a többségi nép kicsinyességével, nem csak saját népének meghasonlottságával, de az „államalkotó” többség egy részének görcsös félelmével is, ami megalapozatlan, hisztérikus vádaskodásokhoz vezetett. Márpedig nincs elviselhetetlenebb mindkét fél számára, mint mikor a hatalmon lévő többségnek van kisebbrendűségi érzése, mert azt nem lehet józan érvekkel kezelni.

De az élet nem minden területén érte vereség a gyimebükki magyarságot, és ez elsősorban Deáky Andrásnak köszönhető, aki lehetőleg nem vett tudomást az acsarkodókról. Követte II. János Pál pápa útmutatását: ne féljetek! Lépésről lépésre, ellenfeleit is igyekezett meggyőzni arról, hogy „ne féljenek”, mert nem ellenük dolgozik, hanem a saját népe érdekeit szolgálja. Igyekezett megértetni a gyimesbükki magyarsággal, hogy „a magyar gyermeknek magyar iskolában a helye”, s ha nem is fogadta el minden falustársa ezt a tételt, nagy nehézségekkel ugyan, de a község két iskolájában megvalósították a magyar anyanyelvű oktatást. Gyümölcsöző külföldi kapcsolatai révén korszerű felszerelést kapott Gyimesbükk iskolái és kórháza számára, ezt azonban a megyei hatóságok széthordták, valósággal kirabolták. A Duna Televíziótól kapott parabola-antenna és a falubeliek segítségével, kábelhálózattal számos család számára lehetővé tette a magyar műsor élvezetét. Mindezt egy olyan, Bákó megyéhez kapcsolt községben, ahol hivatalosan románnak tekintenek minden csángómagyart.

Deáky András példát mutatott a gazdasági alapok lerakásának fontosságára is. Ivóvíz-hálózatot szervezett és épített a község gyimesi részén, megteremtve a falusi turizmus számára fontos fürdőszobák létesítésének lehetőségét is. És hogy az idelátogatók ne csak Gyimes természeti szépségeiben gyönyörködjenek, többek segítségével létrehozta az ún. Rákóczi-várral szemközt az egykori ezeréves határ mellett lévő Kontumáci templom és erődítmény környékén azt a kiterjedt katonai emlékhelyet, ahol az idelátogató zarándokok tiszteleghetnek a madéfalvi veszedelem, 1848–49, valamint a két világháború hőseinek és áldozatainak emléke előtt, akik valamikor fegyverrel védték a magyar határt. Többek együttműködésével helyrehozta a történelmi Magyarország legkeletibb, 30. számú, lebontásra ítélt vasúti őrházát, ahová elhelyezték Bilibók Ágoston helyi lakos értékes vasúttörténeti gyűjteményét. Hasonló célt szolgálnak a Deáky-panzió környékén létesített esztétikus, megragadó történelmi emlékek: a Szent István-szoboregyüttes, az összmagyarság történelmi emlékhelye, Wass Albert és II. Rákóczi Ferenc gránitszobra, a 71 esztendeje itt harcoló vitéz Sebő Ödön emlékoszlopa és mellszobra. Megannyi magyar identitást erősítő műalkotás, köztük egy művészi kivitelű harangláb, a következő feliratú harangocskával: „Valahányszor megszólalok – hirdetem, hogy magyar vagyok”.

Ez lehet Deáky András életének és munkásságának is messzire hangzó jelmondata, hiszen kitüntetettünk magyarságát hirdeti, a magyar örökséget szolgálja minden szava, minden kapavágása, minden fejszecsapása. Immáron nemcsak szűkebb pátriájában a gyimesi fenyvesek között, de egyre inkább az egész Kárpát-medencében és a nagyvilágban élő magyarok számára is.

(Elhangzott március 19-én a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében tartott ünnepi díjátadáson)