Kulturális hírek

Új kiadvány a felnőttképzésért

Új kiadvánnyal színesedett a magyarországi sajtó palettája. Címe: Andragógia és mûvelõdéselmélet. „Most indult fórumunkkal a felnõtt tanulás és közösségi mûvelõdés õsi kulturális hagyományait és több évszázadra visszanyúló hazai elõzményeit kívánjuk folytatni tudományegyetemi kereteink között – korunk nyilvánosságának eszközeivel” – írja az elsõ szám beköszöntõjében Striker Sándor fõszerkesztõ. Majd így folytatja: „Emberek vagyunk, mert egykor tanulni kezdtünk, s folyamatosan tanulunk, mert emberek vagyunk. Folyóiratunk nyilvánosságot kíván biztosítani a felnõtt tanulási folyamatokat kutató andragógia, valamint az annak tágabb kontextusait is figyelemmel kísérõ mûvelõdéselmélet és interdiszciplináris területeik tudományos eredményeinek. Helyet kívánunk adni összefoglaló célú, elemzõ, és újdonságokat képviselõ ondola2toknak, elismert kutatók és sokat ígérõ tehetségek írásainak. Célunk a kölcsönös gondolat-ébresztés, a személyes tudományos pályafutások elõsegítése a nyilvánosság elé lépés lehetõségével, szerzõink és olvasóink, oktatóink és hallgatóink szellemi gazdagodása, a hazai és nemzetközi tudományos horizont bõvítése érdekében.” (www.andragogiaesmuvelodeselmelet.hu)

A dalos mozgalom díjazottai

Kiosztotta 2013. évi díjait november 16-i kolozsvári közgyûlésén a Romániai Magyar Dalosszövetség. Zsizsmann Rezsõ-díjban részesült Bíró János, a csíksomlyói kegytemplom kántor-karnagya, az egyházzenei oktatás és kóruskultúrában elért mûvészi és szervezõi munkásságáért (méltatta Timár Sándor és Páter Asztrik OFM). Jagamas János-díjat kapott Ványolos András csíkszeredai tanár, karnagy, a hazai magyar zeneoktatásban és kóruskultúrában elért mûvészi és szervezõi munkásságáért (méltatta Szalay Zoltán tanár, Csíkszereda). Rónai Antal-díjban részesült Urszuly Árpád székelyudvarhelyi karnagy, a fúvószenekarok szervezésében és oktatásában kifejtett több évtizedes munkásságáért (méltatta Major László tanár, Székelyudvarhely). Márkos Albert-díjat vehetett át Lengyel Izabella dévai zenetanár, a hazai magyar zenetanításért és kiváló szervezõi munkásságáért (méltatta: Takács Aranka tanár, Vajdahunyad). Guttman Mihály-díjat kapott Boldizsár Zeyk Imre tordaszentlászlói tanár, az erdélyi kórusmozgalomért kifejtett fáradhatatlan, több évtizedes eredményes munkásságáért (méltatta Mátyás Katalin tanár, Tordaszentlászló).

Új magyar folyóirat Bukarestben

Bukaresti Magyar Élet címmel új kiadvánnyal bõvült a romániai magyar sajtó 2013. november 28-tól. A lap szerkesztõi: Barabás Balázs, Bencze Mihály és Forró László. A szerkesztõség beköszöntõjében ez olvasható: „Bukarest magyar közösségében szunnyadó értékeket akarjuk felszínre hozni, teret biztosítani a maradandó gondolatoknak, kezdeményezéseknek. Ezzel egy idõben hírt kívánunk adni a fõváros különbözõ negyedeiben szétszórtan élõ magyarságnak egymásról, közösségi megnyilvánulásainkról, önazonosságunk megõrzésének lehetõségeirõl. Miért újság, miért nyomtatott formában, ma az elektronikus világ forgatagában? Mert szerintünk ez biztosítja az általunk remélt tekintélyt a lapnak, amelynek elsõ számát most fogja kezében az Olvasó. Az elektronikus világot sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hiszen ez a fiatalok térfele, ezért a nyomtatott laphoz képest késéssel, de itt is megjelenünk majd.” Az elsõ szám olvasnivalójából: Zajzoni Rab István bukaresti utazása (Bencze Mihály), Török költõk a magyarokról (Szilágyi Szilárd), A magyar tudomány napja Bukarestben (Lõrinczi Gyula), Hungaromânisme stb. Bõvebb felvilágosítást a szerkesztõség e-mail címén lehet beszerezni: bukaresti.magyar.elet@gmail.com.

 

A Kallós Alapítvány 2014-es nyári táborai

 

Alkotótábor 7–11 éves gyermekeknek

Válaszút (Kolozs m.), június 22–29. A táborban alkotómûhelyeket mûködtetnek különféle szépmûvészeti, kézmûves foglalkozásokkal. A kézi alkotómunka mellett dalokat, játékokat, táncokat tanulhatnak a részvevõk, változatos vetélkedõkön mérhetik össze tudásukat.

 

Ifjúsági népzene- és néptánctábor 12–16 éves ifjaknak

Válaszút, június 29–július 6. A táborban mezõségi és kalotaszegi táncokat, népdalokat, hangszeres népzenét  (hegedû, brácsa, nagybõgõ), illetve kézmûvességet tanulhatnak a részvevõk.

 

Alkotótábor családok számára

Válaszút, július 20–27. A táborban kézmûves foglalkozások (agyagozás, bútorfestés, nemezelés, fafaragás, gyapjúból készült tárgyak, bõrmunka, baba- és bábkészítés) mellett népi játékokat, népdalokat, és néptáncot is tanulnak a részvevõk. Szülõk és gyermekek egyaránt megtalálják a tábor kínálta tanulási és szórakozási lehetõséget. 

 

XIII. Nemzetközi mezőségi népzene- és néptánctábor felnőtteknek

Válaszút (Kolozs m. ), augusztus 10–17. A kizárólag 16 éven felüli fiatalok és felnõttek számára szervezett tábor a mezõségi táncok, népdalok, a mezõségi muzsika iránt érdeklõdõk számára nyújt tanulási, továbbfejlõdési lehetõséget. A táborozók napi nyolcórás képzésben részesülnek: kezdõ, középhaladó, haladó csoportokban tanulnak táncokat, hangszeres (hegedû, brácsa, nagybõgõ) népzenét. Különleges színfolt a programban, hogy maga Kallós Zoltán oktat mezõségi népdalokat. Naponta különbözõ mezõségi falvakból érkeznek meghívott adatközlõk.

További részletek itt: http://www.kallos.org.ro/

Új hozzászólás