Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

„Százszor is feláldozta volna magát”

Nagyváradon mutatták be Fleisz János legújabb, Nagysándor József aradi vértanú életéről szóló kötetét

Nagysándor József már hetekkel az 1849. október 6-ai drámai megtorlások előtt tisztában volt azzal, hogy valószínűleg kivégzik, ennek ellenére egy pillanatig sem gondolt arra, hogy elhagyja a süllyedő hajót. Nem tartozott a legkiválóbb magyar hadvezérek közé, ugyanakkor joggal tekinthető a magyar függetlenségi gondolat egyik legkövetkezetesebb hívének, aki nem írt sajtócikkeket, nem tartott hangzatos beszédeket, szükség esetén viszont mindig a haza szolgálatába állt. Néhány honvédtábornok a véletleneknek vagy a hatalomvágynak köszönhetően jutott el a mártíriumba, a nagyváradi születésű Nagysándor Józsefet viszont szépen kibontakozó, sikeres katonai pályaíve, valamint egyenes, tántoríthatatlan jelleme mintegy predesztinálta a vértanúhalálra.

Dr. Fleisz János nagyváradi történész idén augusztusban megjelent kötetében1 tudományos alapossággal tárja elénk Nagysándor József honvédtábornok magán- és katonai életének főbb szakaszait, a szabadságharcban betöltött szerepét, mártírhalálának körülményeit, valamint emlékezetét és kultuszát. A könyvet dr. Velkey Ferenc történész, a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete egyetemi docense mutatta be a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központban október 6-án, az aradi vértanúk emléknapján. A bemutatón közreműködött Meleg Vilmos helyi színművész is.
A kötet borítója

Fleisz János 2004-ben már megjelentetett egy részletes munkát2 Nagysándor Józsefről, és eredetileg úgy tervezte, hogy a jelenlegi kötet az akkori kötet bővített, átdolgozott változata lesz. Kutatásai során viszont folyamatosan új dokumentumokra bukkant, amelyek más megvilágításba helyezték a negyvennyolcas honvédtábornok életútját, így jelentősen átdolgozta a tizennyolc éve megjelent kiadványt. „Sok különbség van a két kötet között. Fleisz János új forrásokat rendelt a kötethez, valamint helyenként önkorrekciót is gyakorolt, hiszen a történeti-tudományos diskurzus alakult a 2004-ben megjelent mű óta, és az eltelt tizennyolc évben a negyvennyolcas történeti anyagok felszínre hozása is szép iramban haladt” – mutatott rá Velkey Ferenc a kötet újdonságaira.

A 380 oldalas könyv első fejezetében Nagysándor József életrajza olvasható. Az új források felkutatásával Fleisz János többek között végleg tisztázta azt, hogy a honvédtábornok nem 1804. október 17-én, hanem 1803. augusztus 19-én született, és a nevét egybeírt, tehát Nagysándor József változatban használjuk helyesen. Az olvasót számos idézet segíti abban, hogy megismerje a vértanú életútját, kirajzolódjon előtte Nagysándor személyisége és gondolkodása; emellett egy romantikus szál is kibontakozik előttünk, ugyanis a kemény stílusú katonai levelek mellett Nagysándor József érzelmes hangvételű írásokat is címzett, mégpedig unokahúgának, későbbi menyasszonyának, Schmidt Emmának. „Az a nagyon bensőséges levelezés, amely fennmaradt az utókornak, egy mélyen érző, nagyon gondoskodó, a kölcsönös szerelemben önmagát megtaláló férfi képét rajzolja ki előttünk” – mutatott rá Velkey Ferenc.

Fleisz János nem a szűken vett helytörténetírásra, hanem egy helyi tér gazdag feldolgozására törekszik. Dokumentarista stílusú történész, aki nem lektűr történelemkönyvet ír. Az életút dokumentumokkal fel nem tárható, ködös, hiányos darabjait nem szövögeti tovább a történészi képzelőerőt felhasználva, helyette megáll a forrásoknál és a tényeknél, és csak annyi következtetést von le belőlük, amennyit azok megengednek. Az anyagok és források egybefűzése, valamint az azokra érkező szerzői reflexió vezeti a történetszálat. Az idézett forrásokat a kiadvány utolsó részében helyet kapott dokumentumtárban ismerhetjük meg, amely a kötet mintegy harmadát teszi ki.

A könyv második nagy fejezete logikusan felépített és jól követhető módon tárgyalja Nagysándor József katonai előrehaladását, amelyben kirajzolódik előttünk a vezérőrnagyi rangig emelkedő pályaív. Fleisz János munkája révén elénk tárul az a rendkívülinek tűnő jelenség – amely az 1848–49-es események során mégsem számított egyedinek –, miszerint egy katona a kapitányi rangtól a tábornoki rendfokozatig jut mindössze nyolc hónap alatt, miközben olykor harminc év is szükséges ehhez a rangemelkedéshez.

Nagysándor József már tizenöt évesen megkezdte szolgálatát hadapródként az osztrák császári hadseregben; előbb tüzér-, majd huszáralakulatoknál szerzett érdemeket, de betegsége miatt már 1844-ben nyugállományba kényszerült huszárkapitányként. A forradalom kitörése után egykori barátai, katonatársai, bizalmasai felkérték, hogy álljon újra a haza szolgálatába. Nagysándor József korábbi katonai szolgálatáért kiérdemelt nyugdíjával kényelmesen élhette volna tovább az életét, azonban a nemzet iránti elkötelezettsége és hivatástudata máshová szólította. Már 1848 áprilisában jelentkezett a nemzetőrségbe, ahol őrnagyi rangot kapott, majd Kiss Ernő és Damjanich János oldalán harcolt a délvidéki szerbek ellen. Az egészségügyi állapota ekkor már nagyban megnehezítette azt, hogy huszárként lovagoljon, és nagy erőfeszítésébe került neki a szolgálatteljesítés is. Velkey Ferenc kiemelte, hogy Nagysándor József testi felépítése és egészségügyi állapota már nem tette teljesen alkalmassá a hadviselésre, mégis, amikor kellett, minden fájdalmát felülírva teljesítette a rá bízott szolgálatot.

Nagysándor József életpályáját komoly haditettek gazdagítják, a kitüntetései is szép ritmusban követik egymást. 1848 júniusában a nádor a Pest megyei lovas nemzetőrség őrnagyává és parancsnokává léptette elő; majd a betegsége miatt újra visszatért a Bánságba, ahol Nagykikinda kamarai biztosa lett, és ő szervezte meg az ottani nemzetőrséget is. A novemberi harcokban alezredesi rangban újra fegyvert ragadott, azonban a betörő szerb határőrök túlerejével szemben nem tudta tartani Kikindát, így Nagyjécsára, majd később Nagybecskerekre vonult vissza. Csatlakozott a Bánságból teljesen kiszoruló Damjanich-sereghez, majd a hadügyminisztérium ezredessé léptette elő. Később ismét rábízták az egyik dandár irányítását, Szolnokról az ő vezetésével verték ki a magyar dragonyosok a császári erőket; utóbbi tettéért érdemrenddel tüntették ki. Nagysándor József úgy emelkedett fel a tábornoki karba, hogy mindegyik lépése jól megalapozott volt, és egyszer sem a hátszél fújta őt.

A könyvbemutató során szóba került Nagysándor József kapcsolata Kossuth Lajossal és Görgey Artúrral. A honvédsereg fővezérét, Görgey Artúrt zavarta az, hogy Nagysándor József nagy támogatója Kossuthnak – úgy vélte, hogy a tábornok túlságosan kötődik a kormányzati hatalomhoz. Nagysándor József valóban lelkes híve volt a kormányzó-elnöknek, azonban az általa kezdeményezett, 1849. április 14-én kimondott, majd április 19-én formába öntött Függetlenségi Nyilatkozatot – bár egyetértett vele – nem tartotta időszerűnek. A tavaszi hadjárat során a tábornoki karban felmerült az igény egy rövid idejű katonai diktatúrára is, a felszólalók között csupán két ellenző volt, az egyikük Nagysándor József volt, aki a polgári kormányzatot tartotta az egyedüli járható útnak. (A katonai diktatúra végül 1849. augusztus 11-én lépett érvénybe, és mindössze augusztus 13-ig tartott – e három nap alatt Görgey Artúr volt Magyarország teljhatalmú vezére.) Más viták során is gyakran foglalt állást Görgeyvel szemben, ez pedig elmérgesítette kettejük viszonyát; azonban hadvezérként mindig elismerték és tisztelték egymást.
A debreceni csata Zichy Mihály festményén. Kép: Wikipédia

Nagysándor József ott volt az 1849-es tavaszi hadjárat valamennyi fontosabb csatájában, különösen a váci és a nagysallói ütközetben remekelt. A Buda visszavívásáért folytatott hadműveletnek is ő volt az egyik központi alakja, olyannyira, hogy egy legenda szerint ő érkezett meg először hadteste élén Buda várába. Fleisz János kutatásaiból kiderül, hogy ez ilyen formában nem igaz, mégis van valóságalapja: Nagysándor József személyesen részt vett az ostromban, s bár nem elsőként hatolt be Buda várába, az általa vezetett hadtest az elsők között volt – ennek ellenére a sikeres haditett után Görgey csak az I. hadtest más vezetőit méltatta győzelmi jelentésében.

Nagysándor József 1849. augusztus 2-án, az I. hadtest tábornokaként nézett szembe Debrecennél az orosz cári főerők sokszoros túlerőben lévő seregével, és súlyos vereséget szenvedett. (Ez volt az 1848–49-es forradalom és szabadságharc utolsó ütközeteinek egyike, hiszen tizenegy nap múlva a Görgey vezette honvédsereg letette a fegyvert a világosi vár omladozó falaihoz közeli szőlősi síkon I. Miklós orosz cár csapatai előtt.) A történelemkutatás ma már nem Nagysándort tartja a fő felelősnek a debreceni ütközetért, hanem akkori vezérkari főnökét, Pongrácz Istvánt, aki Nagysándor nevében írta a jelentéseket és a parancsokat, és a rossz felderítésért is ő felelt – a magyar fél azt hitte, hogy háromszoros orosz túlerővel állnak szemben, azonban ma már tudni, hogy a cári erők legalább ötszörös túlerőben voltak. Ennek ellenére Nagysándor Józsefnek volt felelőssége a hibás hadműveletben, hiszen bármikor leállíthatta volna azt.

A korabeli források Nagysándor Józsefet egy olyan katonai vezetőnek írják le, aki jól teljesített a gyors reakciókat igénylő helyzetekben, a nagyobb csaták stratégiai átlátásához és irányításához viszont nem volt elég képzett és tehetséges. „Nagysándor József nem volt a legjobb stratéga, főleg az olyan összetettebb katonai helyzetekben, amelyekben túl sok információt kellett összegezni. Vannak olyan hadvezérek, akik arra születtek, hogy egy meghatározott hadtestben szolgáljanak, mert több hadtest irányítása már meghaladja a képességeiket. Egy szabadságharc során azonban néha olyat kell vállalni, ami meghalad minket, mert nincs rá alkalmasabb ember. Nagysándor pedig mindig becsülettel, emelt fővel vállalta a szolgálatot” – fogalmazott Velkey Ferenc.

Miután a szabadságharcot vérbe fojtották, a résztvevők – elsőként a magas rangú magyar katonai vezetők – ellen kegyetlen bosszúhadjárat indult. Nagysándor Józsefet a császári vészbíróság felségsértés és hazaárulás bűne miatt ítélte halálra 1849. október 5-én másik tizenkét honvédtiszttel együtt. Másnap, október 6-án az aradi várbörtön udvarán, az akasztásra ítélt vértanúk közül ötödikként szólították őt. Amikor a porkoláb a bilincseiért nyúlt, Nagysándor így szólt a hadbírók felé: „Hodie mihi, cras tibi”, amelynek jelentése: Ma nekem, holnap neked. Amikor pedig a nyakán volt a kötél, akkor utolsó leheletével azt kiáltotta: „Éljen a haza!”

Fleisz János több mint négyszáz forrást használt fel a kötet megírásához, ezek beszerzése olykor nehézséget okozott, hiszen a koronavírus-járvány miatt a levéltárak egy ideig zárva voltak, így dr. Hermann Róbert budapesti egyetemi tanár, a kötet szerkesztője sokat segített, köztük a Bécsből beszerzett dokumentumokkal. A továbbiakban a szerző hangsúlyozta: nagyon fontos volt számára az, hogy nagyváradi történészként megismertesse a helybéliekkel Nagysándor József történetét, aki bár minden magyar hőse, mégsem alakult ki szélesebb körű kultusza szülővárosában, Nagyváradon sem. Bár 1873-ban felállítottak egy emléktáblát a vértanú szülőházánál – amelyen hibásan szerepel a neve –, de ezen kívül semmi más nem emlékeztet rá a városban. 1937-ben a román hatóságok levetették az emléktáblát, amely a második bécsi döntés után visszakerült a helyére, ebben az időben utcát és iskolát is elneveztek a volt honvédtábornokról. „Jövőre ünnepeljük Nagysándor József születésének 220. évfordulóját, így időszerű volna, hogy más emléket is állítsunk neki” – emelte ki Fleisz János.
A szerző könyvét dedikálja a nagyváradi bemutatón. Balla Sándor felvétele

Fleisz János végig nyitva hagyja azt a kérdést a monográfiában, hogy mennyire számított jó vagy rossz hadvezérnek Nagysándor József, helyette jól dokumentált, részletes csataleírásokkal ismerteti előttünk a katonai döntéseit és szerepvállalását. Ugyanakkor Fleisz János is leszögezte, hogy Nagysándor hősiességéhez kétség sem fér, az ő mártíriuma tiszta és őszinte, ugyanis egy pillanatig sem gondolt arra, hogy elhagyja a süllyedő hajót, pedig már hetekkel az aradi megtorlások előtt tisztában volt azzal, hogy valószínűleg kivégzik. „Nem volt a legjobb hadvezér, azonban a leghazafiasabb volt, aki, ha kellett, százszor is feláldozta volna magát a magyar haza szabadságáért, ezért örök példakép nemcsak a magyar, hanem minden ember előtt” – nyomatékosította a történész a könyvbemutató végén.

Jegyzetek

1 Fleisz János: Nagysándor József tábornok, „A magyar függetlenségi gondolat egyik legkövetkezetesebb híve”. Budapest, Line Design Kiadó, 2022, 380 oldal.

2 Fleisz János: A leghazafiasabb érzelmű tábornok. Nagysándor József (1804–1849). Nagyvárad, Europrint Kiadó, 2004, 330 oldal.

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

A tövisi előnevű báró Bálintitt (más helyeken Bálintith) család állítólag 1349-ig tudja visszavezetni családfáját. Nagy Iván szerint a 16. század elején telepedtek át Erdélybe, utódaik mind ott élő, híres családok gyermekeivel házasodtak össze. A két utóbbi leltár biztosan a családapa, Zsigmond nevéhez köthetők. Magáról a családról nagyon kevés adat maradt fönn. Azokat az elemeket, amelyek jelen íráshoz tartoznak, természetesen igyekeztünk összegyűjteni.

A 19. század második felében a szamosvölgyi vasút megépítésének lehetősége fontos célkitűzése volt Szolnok-Doboka vármegye érdekvédelmi szerveinek. Az ügy hosszú ideig elhúzódott, ugyanis a pályát fővonalként akarták kiépíteni, de nem volt hozzá elég pénzügyi alap. A megoldás végül Szolnok-Doboka vármegye főispánjának, báró Bánffy Dezső a fejéből pattant ki, ugyanis javaslatára mellékvonal jellegű pálya építése mellett döntöttek, így dolgozták ki az előtanulmányokat, illetve terveket, és így kérték az engedélyeztetését is. 

Az 1841-ben beindult Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűlési mozgalma Pesten (I., II. gyűlés), Besztercebányán (ma: Banská Bystrica, Szlovákia) tartott III. összejövetelük után 1843 nyarán, Temesváron tartották IV. vándor-, azaz nagygyűlésüket. A mozgalom történetének mindmáig legmegbízhatóbb áttekintése a budapesti Orvostörténeti Közlemények hasábjain jelent meg 1969-ben.

Szilágyi Andrást 1956. december végén legációba1 küldték a karácsonyi ünnepek idejére, a távoli Háromszékre, Papolcra a bűnbánati hétre. Brassón át Barátosra érkezett vonattal, és mivel szekér nem várta az állomáson, városi öltözetben gyalogolt el a havas országúton. Czegő V. András lelkész fogadta, és kérte, hogy egyéb tennivalói miatt vállalja át az ő feladatait is erre az időre. Szilágyi András bűnbánati prédikációi alkalmával az 1956-os magyarországi eseményekről is beszélt, a szabadságharcról, a lelkesedésről, az összeomlásról, a megtorlásokról. Nem is sejtette, hogy a gyülekezetben is lehetnek „téglák”. 

Idén emlékezünk meg Pákei Lajos építész százhetvenedik születésnapjáról, s mivel építészként, főmérnökként, iparmúzeumi igazgatóként, előadóként, műemléki értékek közvetítőjeként oly sokat köszönhetünk neki, emlékezni is csak ünnepelve tudunk. A szakipari képzéssel kapcsolatos felvetései mai napig érvényesek, hiszen a mesterségbeli tudásnak, az iparos szorgalomnak, lelkiismeretességnek, s mindezek alapján a mesterember társadalmi megbecsülésének ma is híján vagyunk – az alábbi sorokban is kiáll ezek mindenkori szükségszerűsége mellett. Legyen hát ez az „ünnepi beszéd” Pákei Lajos születésnapi köszöntője.

Szilágyi András 1956-ban érettségizett Nagyenyeden. Már akkor tudta, hogy nem lesz könnyű szigetként megmaradni magyarnak, főleg hogy egy kis, mindenből kirekesztett sziget tagjaként élt addig is. Büntetett előéletű, elítélt apával az egyetemekre nem is pályázhatott a református kollégiumokat megjárt, művelt, olvasott fiú, akinek nagyapja a medgyesi református templom harangjának öntéséhez gyűjtött adományt a legszigorúbb időkben a maroknyi gyülekezettől. Az unoka megtalálta az egyetlen helyet, ahova ezzel a múlttal is fogadták, és ő jelesen meg is felelt ennek a bizalomnak. Felvették a kolozsvári református teológiára, ahol barátokra lelt.

A kor szokásaival ellentétben a festő magánéletére a diszkréció volt jellemző, a társaság nem pillanthatott be a mú­zsák­hoz, modellekhez főződő kapcsolatába. Bár Grigorescu portréi között sok a férfitanulmány, úgy tűnik, hogy kedvenc modelljei mégis a nők voltak. Észrevette lényükben a költészetet, tekintetükben az álmodozást, a várakozást, a titkot. Dancs Máriát sokáig nézte, tudta, hogy megtalálta a legszebb modellt, akit valaha látott: az ifjúság állott előtte minden szépségével.

Szexualitást és vallást egy címben, még inkább egy tanulmányban említeni sokak számára meghökkentő, netán egyenesen megdöbbentő lehet. Ez azonban abból adódik, hogy az európai kollektív mentalitásban a két fogalom a kereszténység felvételével élesen elkülönült, így számunkra a hétköznapi, vulgáris, bohém, laikus, hedonista és materiális világ sajátosságaként értelmezett szexualitást nehéz egy térbe hozni a szakralitással, isteni ágenciával azonosított vallásossággal. A két fogalomnak ez az éles elkülönülése és jogi, térbeli és gyakorlati szétválasztása azonban nem minden történeti korban volt ennyire evidens. 

A címben felsorakoztatott három fogalom furcsa társításának közös nevezője egy név: Babos Sándor. A Babos név a békebeli Kolozsvár egyik leggazdagabb polgárának, az órás és ékszerkereskedő Babos Sándornak a Szamos-híd Széchenyi téri sarkán ma is álló palotájának köszönheti fennmaradását a kolozsvári köztudatban. A mai kolozsváriak közül csak kevesen tudják, hogy ki is volt ő, azt pedig még kevesebben, hogy a szintén Babos Sándor nevet viselő fia és unokája milyen sikeres pályát futott be a magyar székesfővárosban.

Napjainkban a múlt kutatása sokak számára nem tűnik vonzó területnek, a régészeti felfedezésekről szóló hírek mégis rendre népszerűvé tudnak válni a nyilvánosságban, és felkeltik a társadalom érdeklődését. A megtalált leletekről gyakran hallunk és sokat olvashatunk, de tudunk-e eleget a régészek munkájáról vagy a szakterület jelenéről is?

Madách Imre korán érő fiatalember volt, gyenge egészsége visszatartotta őt a virtuskodástól, tizennégy évesen már Pesten tanult a jogi akadémián, majd joggyakornok (patvarista) volt. Édesanyja iránt tisztelettel vegyes szeretetet érzett, mindenben meghallgatta tanácsát. Húszévesen már fontos hivatalt töltött be, ügyvéd, majd táblabíró volt Balassagyarmaton, Nógrád vármegyében. A nőkkel nem volt sok szerencséje, barátjával, Szontágh Pállal részt vettek a város társasági életében, Madách azonban halk szavú, visszahúzódó maradt.

Tanári és emberi volta megkülönböztette Killyéni Pétert egy olyan időszakban, amikor az edzők „pofozógépek” hírében álltak. Sohasem idegeskedett, sohasem kiabált: „Nyugodt, csendes ember volt, ritkán emelte fel a hangját, a durvaság nagyon távol állt tőle, ellentétben azokkal, akik naponta leordították a fejünket, vagy szétpofoztak… Tőle tanultuk meg azt, hogy mi is az atlétika”. 

A magyar történelemben, s különösen Erdély múltjában kevés olyan előkelő, magas rangú családot találunk, mint a Rhédeyeké. Királytól származtatják magukat, fejedelmet adtak Erdélynek, s még az angol királyi családdal is rokonságba kerültek.

Az 1848. március 15-i pesti események híre március 19-én ért Enyedre – Gaetano Biasini gyorskocsiutasai hozták a hírt. A kollégium diáksága nyomban megindult, népgyűlést hívtak össze a református vártemplomban, miközben Rákóczi-indulót énekeltek, hatalmas nemzeti színű zászlót bontottak, és felolvasták a Nemzeti dalt. Március 30-án, hatalmas tömeg részvételével megtartották a vártemplomban a Megyei Közgyűlést, majd kimondták Erdély unióját Magyarországgal. A kollégium bezárta kapuit, diáksága beállt nemzetőrnek, a tanárok egy része pedig honvédnek.

A Batthyány család 1398-ban Battyán faluról (ma Szabadbattyán) kapta a nevét. Eredetileg Kővágóörsi volt a nevük, és a Veszprém megyei Felsőörsről származtak. A török uralom idején a család nyugatabbra húzódott, Németújvárra tette át a székhelyét (Güssing, Burgenland), s azontúl a németújvári Batthyány megnevezést használták. A család első grófja Batthyány Ádám volt, aki 1630-ban kapott grófi címet.