Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Régi népdalok Aranyosszékről

Lapunk fennállásának 70. évfordulóján, idei számainkban egy-egy régebbi írásunkat közöljük. Azzal a szándékkal tesszük ezt, hogy felelevenítsük a folyóirat gyűjteményében őrzött írásokban évtizedekkel ezelőtt megfogalmazott, de máig időtálló megállapításokat, gondolatokat, illetve hogy a mai olvasók is megismerhessék korábbi szerzőink munkájának egy-egy részletét. (A szerkesztőség)

Vannak tájak, melyekről a köztudatban valahogy az a nézet alakult ki, hogy ott a népdal (sőt általában a folklór) már visszahozhatatlanul elenyészett. Mi tagadás, Aranyosszék is ezek közé tartozik. Megvizsgálva azonban, vajon miféle tapasztalat indokolja e vidék esetében az ilyenfajta vélekedést, kiderül, hogy legfennebb az a meglehetősen bizonytalan elképzelés szolgál alapul, amely szerint a néphagyomány kizárólag a fontos közlekedési útvonalaktól és ipari központoktól távol eső, a civilizáció fejlődésében elmaradott falvakban őrződhetett meg. Kutatók megfigyeléseire ugyanis már nemigen lehetne hivatkozni, hiszen itt tulajdonképpen csak a múlt (19. – szerk. megj.) század végén és a jelen század elején munkálkodtak folklórgyűjtők. A népköltészeti adatok följegyzői közül Jankó János és Mailand Oszkár nevét kell megemlítenünk. Népzenét Vikár Béla és Bartók Béla gyűjtött (előbbi nyolc sinfalvi, utóbbi pedig kilenc torockói dallamot; ezek azonban kéziratban maradtak). Az utóbbi két évtizedben mindössze néhány önkéntes gyűjtő szórványos próbálkozásairól tudunk.

Ismereteink roppant hézagait látva 1963–64-ben öt aranyosszéki helységben, Aranyosgerenden, Kövenden, Kercseden, Szentmihályfalván és Torockószentgyörgyön végeztem népzenegyűjtést. Több mint kétszáz népdalt és népballadát sikerült magnószalagra rögzítenem. Bár ez még csekély anyag, birtokában a valóságot jobban megközelítő kép rajzolódik elénk a tájegység népzenéjéről. Eszerint a hagyományőrzés ereje ugyan nem olyan nagy, mint mondjuk a moldovai csángóknál vagy a Mezőségen, és különleges, csak Aranyosszékre jellemző dallamokat sem találunk, mégis tévedés lenne azt állítani, hogy ezen a vidéken már nincs népdal. Bizony szép számmal akadnak itt még régi stílusú dalok is (köztük nem egy tiszta ötfokú), az általánosan elterjedt újabbak mellett. Meglepetésnek számít az eddig főként a Mezőségről, Marosszékről és Udvarhelyről ismert ún. „jaj-nóta” dallamtípusának itteni előfordulása (l. alább a 2., 4. és 6. példát). Ezenkívül a közeli Marosludas és Nagyenyed környékének néhány sajátos dallama is felbukkant (10. példa). A Bajka Sándorról szóló újabb keletű balladát alaposabb tanulmányozás céljából mintegy tizenöt változatban jegyeztem le. Sokat mond az a tény, hogy e változatok többségét régi stílusú dallamokkal lehetett hallani (ezek egyike a 8. példa).

Az imént mondottakat hadd szemléltessék a következő régi dalok.

(Az adatközlők neve, életkora és a gyűjtés időpontja:

1-2. Szőcs József, 75 éves, 1963. II.

3. özv. Apáczai Andrásné Székely Gizella,

48 éves. 1963. II.

4. Fodor Károly, 37 éves, 1963, II.

5-6., 8-9. Német Samu, 69 éves, 1964. XI.

7. Gáll Gyula, 38 éves, 1964. VI.

10. Varga István, 79 éves, 1964. VI.)

NB. Az aranyosgerendi dalokat Szenik Ilona társaságában gyűjtöttem.

2. Széles árok, keskeny palló,

Mert én igazán szerettem,

Igazán szeretni nem jó.

A szerelem tönkreteszen.

 

2. Látod, babám, hogy nyergelek,

Azt hitted, hogy el sem megyek.

Úgy elmegyek én a szemed elől,

Mint a harmat a nap elől.

 

 

2. Kicsi tulok, nagy a szarva,

Nem fér be az istállóba,

Ica te, sohasem felejtlek el.

A szarvából le kell vágni,

A babámtól el kell válni,

Ica te, sohasem felejtlek el.

 

 

2. Édesanyám, hol van az az édes tej,

Amelyikkel katonának nevelt fel?

Adta volna a tejét a macskának,

Hogy ne nőttem volna fel katonának.

 

 

 

2. Egye meg a súly a fenét,

Mért nem ette meg a legényt!

Hej ta ra ra…

Mert a legény leánycsaló,

Mind akasztófára való.

Ej ta ra ra…

 

 

2. Szeress, szeress, csak nézd meg, kit,

Mert a szerelem megvakít.

Engemet is megvakított,

örök bánatba taszított.

 

 

2. – Adjon Isten, keresztanyám, jó estét!

– Adjon Isten, keresztfiam, szerencsét!

– Ne kívánja, keresztanyám, szerencsém,

Még ma éjjel kendbe vágom a fejszém.

 

3. Újtordában most faragják azt a fát,

Amelyikre Bajka Sándort akasztják.

Fújja a szél fehér ingét, gatyáját,

Összeveri ráncos szárú csizmáját.

 

 

2. – Kocsmárosné, csalfa kocsmárosné,

Hát ez a szép paripa a kié?

– Jó bort iszik annak a gazdája,

Most jött ide, nincs egy fél órája.

 

3. – Kocsmárosné, küldje ki a betyárt,

Vagy jöjjön ki, vagy lőjje meg magát!

Ki se megyek, meg se lövöm magam,

Aki betyár, vigye el a lovam!

 


Képfelirat

 

2. Úgy elmegyek, meglátjátok,

Soha hírem se halljátok.

Mikor híremet halljátok,

Levelemet olvassátok.

 

3. Ha te elmégy, én is el,

Tőled nem maradok el.

Nehezen esik a járás,

Tőled, babám, a megválás.

 

(Művelődés, 1971. július, XXIV. évfolyam, 6. szám, 1971. június, 20–22. oldal)

 

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

A tövisi előnevű báró Bálintitt (más helyeken Bálintith) család állítólag 1349-ig tudja visszavezetni családfáját. Nagy Iván szerint a 16. század elején telepedtek át Erdélybe, utódaik mind ott élő, híres családok gyermekeivel házasodtak össze. A két utóbbi leltár biztosan a családapa, Zsigmond nevéhez köthetők. Magáról a családról nagyon kevés adat maradt fönn. Azokat az elemeket, amelyek jelen íráshoz tartoznak, természetesen igyekeztünk összegyűjteni.

A 19. század második felében a szamosvölgyi vasút megépítésének lehetősége fontos célkitűzése volt Szolnok-Doboka vármegye érdekvédelmi szerveinek. Az ügy hosszú ideig elhúzódott, ugyanis a pályát fővonalként akarták kiépíteni, de nem volt hozzá elég pénzügyi alap. A megoldás végül Szolnok-Doboka vármegye főispánjának, báró Bánffy Dezső a fejéből pattant ki, ugyanis javaslatára mellékvonal jellegű pálya építése mellett döntöttek, így dolgozták ki az előtanulmányokat, illetve terveket, és így kérték az engedélyeztetését is. 

Az 1841-ben beindult Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűlési mozgalma Pesten (I., II. gyűlés), Besztercebányán (ma: Banská Bystrica, Szlovákia) tartott III. összejövetelük után 1843 nyarán, Temesváron tartották IV. vándor-, azaz nagygyűlésüket. A mozgalom történetének mindmáig legmegbízhatóbb áttekintése a budapesti Orvostörténeti Közlemények hasábjain jelent meg 1969-ben.

Szilágyi Andrást 1956. december végén legációba1 küldték a karácsonyi ünnepek idejére, a távoli Háromszékre, Papolcra a bűnbánati hétre. Brassón át Barátosra érkezett vonattal, és mivel szekér nem várta az állomáson, városi öltözetben gyalogolt el a havas országúton. Czegő V. András lelkész fogadta, és kérte, hogy egyéb tennivalói miatt vállalja át az ő feladatait is erre az időre. Szilágyi András bűnbánati prédikációi alkalmával az 1956-os magyarországi eseményekről is beszélt, a szabadságharcról, a lelkesedésről, az összeomlásról, a megtorlásokról. Nem is sejtette, hogy a gyülekezetben is lehetnek „téglák”. 

Idén emlékezünk meg Pákei Lajos építész százhetvenedik születésnapjáról, s mivel építészként, főmérnökként, iparmúzeumi igazgatóként, előadóként, műemléki értékek közvetítőjeként oly sokat köszönhetünk neki, emlékezni is csak ünnepelve tudunk. A szakipari képzéssel kapcsolatos felvetései mai napig érvényesek, hiszen a mesterségbeli tudásnak, az iparos szorgalomnak, lelkiismeretességnek, s mindezek alapján a mesterember társadalmi megbecsülésének ma is híján vagyunk – az alábbi sorokban is kiáll ezek mindenkori szükségszerűsége mellett. Legyen hát ez az „ünnepi beszéd” Pákei Lajos születésnapi köszöntője.

Szilágyi András 1956-ban érettségizett Nagyenyeden. Már akkor tudta, hogy nem lesz könnyű szigetként megmaradni magyarnak, főleg hogy egy kis, mindenből kirekesztett sziget tagjaként élt addig is. Büntetett előéletű, elítélt apával az egyetemekre nem is pályázhatott a református kollégiumokat megjárt, művelt, olvasott fiú, akinek nagyapja a medgyesi református templom harangjának öntéséhez gyűjtött adományt a legszigorúbb időkben a maroknyi gyülekezettől. Az unoka megtalálta az egyetlen helyet, ahova ezzel a múlttal is fogadták, és ő jelesen meg is felelt ennek a bizalomnak. Felvették a kolozsvári református teológiára, ahol barátokra lelt.

A kor szokásaival ellentétben a festő magánéletére a diszkréció volt jellemző, a társaság nem pillanthatott be a mú­zsák­hoz, modellekhez főződő kapcsolatába. Bár Grigorescu portréi között sok a férfitanulmány, úgy tűnik, hogy kedvenc modelljei mégis a nők voltak. Észrevette lényükben a költészetet, tekintetükben az álmodozást, a várakozást, a titkot. Dancs Máriát sokáig nézte, tudta, hogy megtalálta a legszebb modellt, akit valaha látott: az ifjúság állott előtte minden szépségével.

Szexualitást és vallást egy címben, még inkább egy tanulmányban említeni sokak számára meghökkentő, netán egyenesen megdöbbentő lehet. Ez azonban abból adódik, hogy az európai kollektív mentalitásban a két fogalom a kereszténység felvételével élesen elkülönült, így számunkra a hétköznapi, vulgáris, bohém, laikus, hedonista és materiális világ sajátosságaként értelmezett szexualitást nehéz egy térbe hozni a szakralitással, isteni ágenciával azonosított vallásossággal. A két fogalomnak ez az éles elkülönülése és jogi, térbeli és gyakorlati szétválasztása azonban nem minden történeti korban volt ennyire evidens. 

A címben felsorakoztatott három fogalom furcsa társításának közös nevezője egy név: Babos Sándor. A Babos név a békebeli Kolozsvár egyik leggazdagabb polgárának, az órás és ékszerkereskedő Babos Sándornak a Szamos-híd Széchenyi téri sarkán ma is álló palotájának köszönheti fennmaradását a kolozsvári köztudatban. A mai kolozsváriak közül csak kevesen tudják, hogy ki is volt ő, azt pedig még kevesebben, hogy a szintén Babos Sándor nevet viselő fia és unokája milyen sikeres pályát futott be a magyar székesfővárosban.

Napjainkban a múlt kutatása sokak számára nem tűnik vonzó területnek, a régészeti felfedezésekről szóló hírek mégis rendre népszerűvé tudnak válni a nyilvánosságban, és felkeltik a társadalom érdeklődését. A megtalált leletekről gyakran hallunk és sokat olvashatunk, de tudunk-e eleget a régészek munkájáról vagy a szakterület jelenéről is?

Madách Imre korán érő fiatalember volt, gyenge egészsége visszatartotta őt a virtuskodástól, tizennégy évesen már Pesten tanult a jogi akadémián, majd joggyakornok (patvarista) volt. Édesanyja iránt tisztelettel vegyes szeretetet érzett, mindenben meghallgatta tanácsát. Húszévesen már fontos hivatalt töltött be, ügyvéd, majd táblabíró volt Balassagyarmaton, Nógrád vármegyében. A nőkkel nem volt sok szerencséje, barátjával, Szontágh Pállal részt vettek a város társasági életében, Madách azonban halk szavú, visszahúzódó maradt.

Tanári és emberi volta megkülönböztette Killyéni Pétert egy olyan időszakban, amikor az edzők „pofozógépek” hírében álltak. Sohasem idegeskedett, sohasem kiabált: „Nyugodt, csendes ember volt, ritkán emelte fel a hangját, a durvaság nagyon távol állt tőle, ellentétben azokkal, akik naponta leordították a fejünket, vagy szétpofoztak… Tőle tanultuk meg azt, hogy mi is az atlétika”. 

A magyar történelemben, s különösen Erdély múltjában kevés olyan előkelő, magas rangú családot találunk, mint a Rhédeyeké. Királytól származtatják magukat, fejedelmet adtak Erdélynek, s még az angol királyi családdal is rokonságba kerültek.

Az 1848. március 15-i pesti események híre március 19-én ért Enyedre – Gaetano Biasini gyorskocsiutasai hozták a hírt. A kollégium diáksága nyomban megindult, népgyűlést hívtak össze a református vártemplomban, miközben Rákóczi-indulót énekeltek, hatalmas nemzeti színű zászlót bontottak, és felolvasták a Nemzeti dalt. Március 30-án, hatalmas tömeg részvételével megtartották a vártemplomban a Megyei Közgyűlést, majd kimondták Erdély unióját Magyarországgal. A kollégium bezárta kapuit, diáksága beállt nemzetőrnek, a tanárok egy része pedig honvédnek.

A Batthyány család 1398-ban Battyán faluról (ma Szabadbattyán) kapta a nevét. Eredetileg Kővágóörsi volt a nevük, és a Veszprém megyei Felsőörsről származtak. A török uralom idején a család nyugatabbra húzódott, Németújvárra tette át a székhelyét (Güssing, Burgenland), s azontúl a németújvári Batthyány megnevezést használták. A család első grófja Batthyány Ádám volt, aki 1630-ban kapott grófi címet.