A zsibói Wesselényi-kripta egykori „lakói”

Az alábbi publikációban a Szilágy megyei Zsibón található Wesselényi-sírboltról, pontosabban a benne eltemetett személyekről szeretnék röviden megemlékezni. A napjainkra szinte teljesen elpusztult kriptában – a felkutatott dokumentumok tanúsága szerint – egykoron 30 személy aludta az örök álmát. Közülük pedig a legismertebb a reformkor egyik legnagyobb alakja, báró Wesselényi Miklós, az „árvízi hajós” volt.

A zsibói kripta 1965-ben

A szakirodalmi források szerint a zsibói Wesselényi-kriptát – mely a kastély felett, egy nagy kiterjedésű domb tetején áll, pontosasban csak állt – a 18. században építtette ifjabb báró Wesselényi István. Kutatásaim szerint azonban nem ő, hanem az édesanyja, gróf Bánffy Katalin kezdte el építtetni a sírboltot, mégpedig a férje elhunyta után, azaz 1734 tavaszán. Zoványi György református püspök ugyanis a következő kezdetű gyászbeszédet vetette papírra az asszony halálakor: „MAUSOLEUM, Az-az: Temetségnek uj Tornya. Mellyet, Régen eltőkéllett akaratjából építtetett, NÉHAI MÉLTOSÁGOS FEJEDELMI Aszszony, Gróf Losontzi BÁNFFI KATA ASZSZONY, b. e. Férjének, N. MÉLTOSÁGOS L. B. HADADI VESSELENYI ISTVÁN Fejedelmi Urnak Ágyas-Házúl nyúgodalomra; Melly mikor el-készült vólna, Férjén való sok siránkozása miatt el-bádgyadván, hozzá való búzgó szerelmében a’ titkos Isteni igazgatás által el alutt. … Férjével együtt, magától még életében el készíttetett Halotti Pompával egyszer’s mind tétessék azon Mausoleumban ’Sibón …”. Az özvegy tehát nem sokkal a férje halála után, 1734 nyarán meghalt, és így az épületet valószínűleg tényleg István fia fejeztette be. Ezen időpont óta, egészen a 18. század végéig pedig ide temették el a Wesselényi család elhunyt tagjait.

1797-ben azonban idősebb báró Wesselényi Miklós – miután a tizenegyedik gyermekét (a tízedik volt az 1796-ban született ifjabb Miklós, az „árvízi hajós”) is itt temettette el – a sírbolt ajtaját befalaztatta, s kemény átokkal tiltotta meg annak kibontását. Ezt az utódok tiszteletben is tartották és a 19. századtól kezdve a halottaikat a régi kripta mellett épített, kisebbszerű boltozatos sírbolt alatt helyezték örök nyugalomra. A mauzóleum kibővítéséről Kazinczy Ferenc is megemlékezett egy, 1816-ban írt levelében. E szerint „A kápolna tele van, úgyhogy midőn Wesselényi meghala [1809-ben], új sírt kellé ásni a kápolna előtt oly szándékkal, hogy ez az új sír idővel a kitoldott kápolnába essék. S oly bőven hagyák, hogy a báróné halálakor [ami 1831-ben következett be] egy kész helyet találhasson férje koporsója mellett.” Amúgy, az egybeépített régi és új kripta egyszerű épület volt, háromszögű oromfallal, melynek külsejét díszes megmunkálású, virágos reneszánsz és barokk stílusú, dekoratív jellegű sírkövek egész sora ékesítette. Egy szakirodalmi forrás szerint ebbe, az „új” sírboltba – amely állítólag egy vasajtó mögötti alagútrendszerben 12, sírkövek által lezárt temetkezési üreg volt – utoljára az „árvízi hajóst” és utószülött lányát, Helénát temették el, mégpedig 1851-ben. Az igazság azonban az, hogy nem ők, hanem az 1904-ben elhunyt báró Wesselényi Béla volt az utolsó, akit itt helyeztek örök nyugalomra.

1945 után a Wesselényi-sírbolt állapota egyre csak romlott. Az arisztokrácia és a magyarság ellen irányuló közhangulat hatására a kriptát kirabolták, szétverték, alkotóelemeit és feliratos sírköveit pedig széthordták. 1995-ben az akkor még meglévő két sírkőtöredéket (idősebb báró Wesselényi István és neje, gróf Bánffy Katalin közös sírkövét, valamint a nem itt, hanem a Kolozs vármegyei Gyekén, 1584-ben eltemetett Wesselényi Miklós ítélőmester epitáfiumát) a zsibói református templomba menekítették, s azok jelenleg is ott láthatók, néhány később előkerült kisebb töredék társaságában. Maga a kripta látványa – egy 2007-es beszámoló szerint – „több, mint lehangoló. Bokrokkal, cserjékkel benőtt üreg a valamikori mauzóleum helyén, körötte szegényes falmaradványok. Innen alig 10 méterre trágya lerakat, nyilván a kastélypark arborétumát javítják vele. Idő kérdése, mikor keveredik trágyával a temetkezési hely.”

A zsibói Wesselényi-kripta és annak egykori sírkövei, epitáfiumai – mint már említettem – szinte teljesen megsemmisültek. Ezen tény ellenére azonban mégis sikerült kiderítenem, hogy pontosan kiket is temettek el a báró Wesselényi család egykori sírboltjában.

A lentebb olvasható névsort leginkább két forrás alapján sikerült összeállítanom. Ezek egyike, a kripta összes egykori sírfeliratát tartalmazó kézirat volt, amely a román Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Igazgatóságának őrizetében található, és mely dokumentumra Zsigmond Attila református lelkész úr hívta fel a figyelmemet. Ugyancsak ő volt az, aki 2014-ben publikálta is ezt a forrásanyagot. A Sir-iratok a Zsibói Családi Sirbolton című kéziratról még annyit kell elmondanom, hogy az valamikor 1785 és 1790 között készülhetett, mivel az utolsó, benne szereplő sírfelirat az 1785. évre datálódik, a következő, itt eltemetett személy pedig 1790-ben hunyt el. A másik felbecsülhetetlen értékű forrás a Zsibói Református Egyházközség matrikulái, melyek a román Nemzeti Levéltár Szilágy Megyei Igazgatóságának őrizetében találhatóak. A névsor elkészítésében segítségemre volt még a bécsi Szent István Érseki- és Székesegyházi Levéltárában található Székesegyházi Római Katolikus Plébánia, a román Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Igazgatóságának őrizetében lévő Kolozsvári Református Egyházközség, valamint a Budapest-Kálvin Téri Református Egyházközség és a Zsibói Református Egyházközség anyakönyveinek néhány bejegyzése. Végezetül pedig – a témát érintő szakirodalom mellett – több korabeli napló, nyomtatott gyászbeszéd és gyászjelentés is.

A zsibói kripta 1965-ben

A zsibói Wesselényi-kriptában eltemetett személyek névsora

1. Idősebb báró Wesselényi István

Báró Wesselényi Pál és Béldi Zsuzsanna gyermeke. Főispán, az erdélyi rendek elnök, cs. kir. belső titkos tanácsos. Született a Torda vármegyei Gerenden, 1674. augusztus 21-én. Meghalt Kolozsváron, 1734. április 27-én.

2. Gróf Bánffy Katalin

Gróf Bánffy György és gróf Bethlen Klára gyermeke, idősebb báró Wesselényi István felesége. Született a Kolozs vármegyei Válaszúton, 1684-ben. Meghalt a Doboka vármegyei Kékesen, 1734. augusztus 12-én.

3. Báró Wesselényi Pál

Báró Wesselényi István és báró Dániel Polixéna gyermeke. Született 1740 körül. Meghalt Kolozsváron, 1747. augusztus 16-án.

4. Báró Wesselényi István

Ifjabb báró Wesselényi István és báró Dániel Polixéna gyermeke. Született 1744-ben. Meghalt 1748. augusztus 20-án.

5. Báró Wesselényi Sámuel

Ifjabb báró Wesselényi István és báró Dániel Polixéna gyermeke. Született 1749-ben. Meghalt Kolozsváron, 1750. július 13-án.

6. Báró Wesselényi Katalin

Ifjabb báró Wesselényi István és báró Dániel Polixéna gyermeke. Született 1752. január 1-én. Meghalt Zsibón, 1752. május 21-én.

6. Báró Wesselényi Katalin

Ifjabb báró Wesselényi István és báró Dániel Polixéna gyermeke. Született Zsibón, 1753. április 4-én. Meghalt Zsibón, 1753. április 5-én.

7. Báró Wesselényi Ferenc

Ifjabb báró Wesselényi István és vargyasi báró Dániel Polixéna gyermeke. Született 1757. február 27-én. Meghalt 1757. március 1-én.

8. Ifjabb báró Wesselényi István

Idősebb báró Wesselényi István és gróf Bánffy Katalin gyermeke. Cs. kir. kapitány, főispán. Született Nagyszebenben, 1708 júliusában. Meghalt Zsibón, 1758. február 10-én.

9. Báró Wesselényi Katalin

Ifjabb báró Wesselényi István és báró Dániel Polixéna gyermeke. Született 1755. augusztus 21-én. Meghalt 1758. április 4-én.

10. Báró Bánffy Polixéna

Báró Bánffy György és báró Wesselényi Zsuzsanna gyermeke, ifjabb báró Wesselényi István és báró Dániel Polixéna unokája. Meghalt gyermekként, 1765-ben.

11. Báró Bánffy Sámuel

Valószínűleg báró Bánffy György és báró Wesselényi Zsuzsanna gyermeke, báró Wesselényi István és báró Dániel Polixéna unokája. Meghalt gyermekként, ismeretlen időpontban.

12. Báró Dániel Polixéna

Báró Dániel István és gróf Pekry Polixéna gyermeke, ifjabb báró Wesselényi István felesége. Született a Felső-Fehér vármegyei Szászvessződön, 1720. január 14-én. Meghalt Zsibón, 1775. április 28-án.

13. Báró Wesselényi Ádám

Idősebb báró Wesselényi Miklós és Cserey Heléna gyermeke. Született 1781. május 21-én. Meghalt 1782. május 7-én.

14. Báró Wesselényi István

Idősebb báró Wesselényi Miklós és Cserey Heléna gyermeke. Született 1778. március 14-én. Meghalt 1782. május 24-én.

15. Báró Wesselényi Ferenc

Idősebb báró Wesselényi Miklós és Cserey Heléna gyermeke. Született 1779. április 26-án. Meghalt 1782. december 22-én.

16. Báró Wesselényi Polixéna

Idősebb báró Wesselényi Miklós és Cserey Heléna gyermeke. Született 1780. április 8-án. Meghalt 1785. március 7-én.

Báró Wesselényi Béla Pál temetése 1904-ben

17. Báró Wesselényi Pál

Idősebb báró Wesselényi Miklós és Cserey Heléna gyermeke. Született Kolozsváron, 1785. március 16-án. Meghalt Kolozsváron, 1785. május 4-én.

18. Báró Wesselényi Zsuzsanna

Idősebb báró Wesselényi Miklós és Cserey Heléna gyermeke. Született Kolozsváron, 1783. március 2-án. Meghalt 1785. május 20-án.

19. Báró Wesselényi Sámuel

Idősebb báró Wesselényi Miklós és Cserey Heléna gyermeke. Született Zsibón, 1790. szeptember 25-én. Meghalt Zsibón, 1790. szeptember 27-én.

20. Báró Wesselényi Mária

Idősebb báró Wesselényi Miklós és Cserey Heléna gyermeke. Született Zsibón, 1791. október 10-én. Meghalt Zsibón, 1791. október 20-án.

21. Báró Wesselényi Ferenc

Idősebb báró Wesselényi Miklós és Cserey Heléna gyermeke. Született Zsibón, 1793. október 4-én. Meghalt Zsibón, 1793. október 4-én.

22. Báró Wesselényi Lajos

Idősebb báró Wesselényi Miklós és Cserey Heléna gyermeke. Született Zsibón, 1799. augusztus 24-én. Meghalt Zsibón, 1799. augusztus 24-én.

23. Idősebb báró Wesselényi Miklós

Ifjabb báró Wesselényi István és báró Dániel Polixéna gyermeke. Cs. kir. kapitány, főispáni helytartó, a „zsibói bölény”. Született Zsibón, 1750. december 11-én. Meghalt Zsibón, 1809. október 25-én.

24. Ifjabb Pataki Mózes

Idősebb Pataki Mózes és Pataki Krisztina gyermeke. Református lelkész, az „árvízi hajós” nevelője. Született Kolozsváron, 1784. február 29-én. Meghalt Kolozsváron, 1815. január 25-én.

25. Cserey Heléna

Cserey Farkas és Boros Katalin gyermeke, idősebb báró Wesselényi Miklós felesége. Született a Kraszna vármegyei Krasznán, 1754-ben. Meghalt Zsibón, 1831. december 16-án.

26. Ifjabb báró Wesselényi Miklós

Idősebb báró Wesselényi Miklós és Cserey Heléna gyermeke. Politikus, alispán, az MTA tagja, az „árvízi hajós”. Született Zsibón, 1796. december 30-án. Meghalt Pesten, 1850. április 21-én.

27. Báró Wesselényi Heléna

Ifjabb báró Wesselényi Miklós és Lux Anna utószülött gyermeke. Született Pesten, 1850. május 16-án. Meghalt Pesten, 1850. május 26-án.

28. Báró Wesselényi Béla Ferenc

Báró Wesselényi Béla Pál és Aubin Franciska gyermeke. Született Kolozsváron, 1876. május 24-én. Meghalt Zsibón, 1879. május 8-án.

29. Báró Wesselényi Pál

Báró Wesselényi Béla Pál és Aubin Franciska gyermeke. Született Zsibón, 1880. április 23-án. Meghalt Zsibón, 1880. szeptember 22-én.

30. Báró Wesselényi Béla Pál

Ifjabb báró Wesselényi Miklós és Lux Anna gyermeke. Főrendiházi tag. Született Zsibón, 1847. május 11-én. Meghalt a Kolozs vármegyei Alsózsukon, 1904. október 20-án.

Új hozzászólás