Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Barátunk, Kötő József

Milyen legyen egy barát?

Nagylelkű. megértő, odafigyelő, segí­tőkész, bölcs, jó humorú, legyen tudá­sa, munkabírása, a viták elsimításá­hoz diplomáciai készsége, rendelkezzen – legyen megáldva – a „meghallgatás művészetével“.

Talán nekünk, csemadokosoknak volt ilyen barátunk. Aki természetesen barátja volt elsősorban földijeinek, har­costársainak, az erdélyieknek, de a kár­pátaljaiaknak, a délvidékieknek és az ausztriai meg a csehországi magyarok­nak is.Meg az Európa boldogabb felé­ben és a nagy vizeken túl szórványban élőknek is.

Ő volt Kötő József.


Kötő József dramaturg, színháztörténész
(1939–2015)

Sokunknak, csemadokosoknak a Magyarok Világszövetsége, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia, az Illyés Köz­alapítvány, a magyar oktatási és kul­turális tárca testületeiben volt szeren­csénk együtt dolgozni vele.

Minden kisebbség helyzetébe képes volt beleképzelni, beleélni magát. Nem tudom hogyan, de nála mindig érez­tük: az övéiért harcolt foggal-köröm­mel, ám sosem a mindent nekünk elv alapján, sosem a mások kárára csele­kedett. Ezért hívtuk mindig szeretettel beszélgetésre, előadásra, tanácskozni, zsűrizni. S jött örömmel együttműkö­dési szerződést kötni, előadást tartani, beülni a színjátszó fesztivál zsűrijébe. Megértő társ volt még az alapítványi bizottságok késhegyre menő vitáiban is. Egyik otthoni reá emlékező így fo­galmazott:

„Gyakran a legközelebbi barátait is zavarba hozó szerénysége, szikrázó vi­tákban is megőrzött bölcs nyugalma, kompromisszumkészsége, önzetlen, és erőt sugárzó optimizmusa sok hívet szerzett neki, de az erdélyi és az össz­magyar ügynek egyaránt. Az ő közelé­ben azt is tapasztaltam, mennyire fon­tos a saját mindentudásunkba vetett csalárd hit helyett odafigyelni mások véleményére, türelemmel meghallgat­ni a tőlünk ellentétest is.”

Ezért hívtuk előadónak a Csemadok megalakulásának 65. évfordulója al­kalmából rendezett tanácskozásunkra, Diószegre is.

Borozgatás, csendes beszélgetés köz­ben, vagy a pulpitusról szólva min­dig ott kötött ki, hogy a legfontosabb a közös gondolkodás, az értelmes vita, amely során közös válaszokat találha­tunk közös gondjainkra. Lehet, ezt nem mondta ki, de tapasztalt, jó tanárként mindig ebbe az irányba igazította, te­relgette a gondolatok, a beszéd fonalát, menetét. Felállva az asztaltól úgy érez­te az ember: ez értelmesen eltöltött idő volt. Megnyilatkozásaiban sosem feled­te megemlíteni, hogy mennyire becsü­li azt, hogy a Csemadok minden időben talpon maradt, tette a dolgát. A vájt fül­űek azonban kénytelenek voltak kihal­lani a figyelmeztetést is: a párbeszéd során az önvizsgálódásnak, a hogyan tovább megfogalmazásának is teret kell kapnia. Rámutatott szövetségünk legfőbb erejére: a Csemadoknak min­den településen van bázisa, alapszerve­zete. Akkor ennek a mindennapokban, az önrendelkezés felé vezető úton vívott küzdelmekben is meg kell mutatkoznia, hiszen ez óriási erő az önvédelem terü­letén. Az önkormányzatokra gyakorolt hatás a helyi kulturális autonómiához, az önrendelkezéshez vezethet, vagy in­kább segítheti elő. Az önkormányza­tok helyben a kulturális infrastruktúra megteremtői. Ha ezek a sejtek jól mű­ködnek, együttműködnek, összehan­goltak, úgy megvalósulhat az önren­delkezés, de a ránk nehezedő nyomás megállítására elképzelhető és megvaló­sulhat a szellemi ellenállás is. „Attól a kortól kezdve, amikor önvédelmi harcot folytattunk identitásunk megőrzéséért, világossá vált: a kultúraművelés egyen­lő a szellemi honvédelemmel” – juttatta eszünkbe a nagyon fontos gondolatot.

Gyakran panaszkodunk, anyagi, szellemi értelemben szűkül magyarsá­gunk életlehetőségeit magába záró köre, mondta. Az önmaga által tett kijelentés­re Venczel Józseffel válaszolt:

„A borúlátóknak azonban e vitatha­tatlan jelenségek ellenére sincs igaza, mert a kör csak addig szűkülhet, amíg a körbe zárt kisebbségi népközösség bel­ső ellenállása a nyomásnak enged. Ha ez az engedékenység megszűnik, úgy az önvédelem cselekvő korszakába lépünk: minden területen, a gazdasági és szelle­mi élet térségein egyaránt megindul az ellenállás kiépítése, s ha nem is sikerül az elvesztett birtokokat, anyagi és szel­lemi kincseket visszaszerezni, bizonyá­ra sikerül a további veszteségeket meg­akadályozni.”

S biztatásul még Kós Károlyt idéz­te: „Nem szabad elfelejtenünk, hogy mi nem az egységes magyarságból elsza­kasztott, egyszerű lélekszám vagyunk, de külön históriai egység ezer eszten­dő óta, saját külön erdélyi öntudattal, önálló kultúrával, önérzettel. Tudtunk számolni minden helyzettel, tudtunk kormányozni és talpra tudtunk állni nehéz vereségek után is.”

S itt azért álljunk meg egy szóra. Mert igaz ugyan, hogy Csemadok a Kár­pát-medence legnépesebb tagsággal bíró kulturális, közművelődési-társadalmi szervezete, igaz, hogy évente több mint ötezer rendezvényt valósít meg, igaz az is, hogy a Felvidéki Magyar Közművelő­dési Egyesület (FEMKE) két évvel koráb­ban alakult (1883), mint az Erdélyi Ma­gyar Közművelődési Egyesület (EMKE, 1885), de a mindig is a magyar közigaz­gatási központhoz kötődő, azzal kap­csolatot kereső felvidéki, felföldi régiók, még Pozsony koronázó városi idejében sem tettek szert (mert nem is akartak?) históriai egységre.

Vajon a Trianon után többször szelle­mi iránytűit és gazdasági erejét veszí­tett népesség az erdélyihez hasonló ön­tudat és önérzet hiányban képes lesz-e a mai nagyon bonyolult, a magyarságot lassan a családban is megosztó korban fennmaradni?


Balról jobbra: Kötő József, Dávid Gyula, Muzsnay Árpád, Tófalvi Zoltán és Dáné Tibor Kálmán,
előtérben Farkas Izabella az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
2003. szeptemberében tartott közgyűlése elnökségében.
Forrás: az EMKE archívuma

Nos ilyen, s ehhez hasonló gondok­ról beszélgettünk legutóbbi diósze­gi találkozásunkkor Kötő Józseffel mi, csemadokosok. Akkor megígérte, jön még. Most már fentről figyeli a mi na­gyon bonyolult helyzetünket. Nem csak a Csemadokét, a közegét, a közösségét is, amelyben s amelyért dolgozni akarunk. Tudjuk ugyanis, hogy a Csemadok nem cél, csak eszköz.

Kötő József halálakor ezt a távira­tot küldtük Kolozsvárra: „Megrendített bennünket Kötő Józsefnek, az EMKE volt elnökének, a Csemadok barátjának halála. Eszünkbe jutott, hogy a jeles közéle­ti személyiség 2014. március 5-én nálunk járt, együtt emlékeztünk a Csemadok megalakulásának 65. évfordulójára, s az ebből az alkalomból szervezett konferen­cián közösen kerestük kultúránk meg­maradásának lehetőségeit, latolgattuk megmaradásunk esélyeit.

Kötő József temetése napján ismét Diószegen ülésezik a Csemadok Orszá­gos Tanácsa. Itt emlékezünk meg el­távozott Barátunkról, aki nemcsak az EMKE és a romániai, de a Kárpát-me­dencei magyarság kiemelkedő szemé­lyisége is volt.

Most, öt év múltán mint barátot kér­jük: bonyolult korban élünk itt lenn, a Felvidéken. Hasson oda ott fenn, hogy akinek hatalmában áll, világosítsa fel az elméjét azoknak, akik még nem is­merték fel nálunk, hogy közös akarat és összefogás nélkül az az öntudat és önér­zet nem alakulhat ki nálunk, amely az ő (szűkebb) pátriáját és népét jellemzi.”

 

(Elhangzott 2019. augusztus 16-án az EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház­ban szervezett Kötő József 80 emlékkon­ferencián)

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

Reményik Sándor

Reményik Sándor ősei egy felvidéki, régi Remenik nemesi családból származnak. A korabeli dobsinai lutheránus egyház anyakönyvi bejegyzései szerint a költő felmenői több nemzedéken keresztül Dobsinán, ebben a felvidéki bányavárosban születtek és élték le életüket. A költő időben legtávolabbi – adatokkal is bizonyítható – felmenőinek tekinthetjük a Dobsinán élő Johannis Remenik nevű szépapját, valamint a férfi Mária nevű (vezetékneve nincs bejegyezve a dobsinai anyakönyvbe) feleségét, akik feltehetően a 17. század fordulóján születhettek.

A középkorban épült Jézus Szíve kápolna Székelyudvarhelyen.

A város – Székely Mózesi fejedelem szülőhelye –, ahogy a leírások említik, Székelyföld történelmi, társadalom- és művelődéstörténeti központja. 1301-ben Vduord néven írták le, mivel a kutatók szerint a székelyek megtelepedése előtt királyi udvarhely volt. 1334-ben olvasható az első, ma is használatos névformája Oduorhel formábanii. Jelentőségére utal, hogy épp itt jöttek létre más nagyvárosok után e korai, erdélyi kézműveseket tömörítő egyesületek, s maradtak ránk azoknak az okiratai, amelyekből egyet itt részletesebben bemutatunk.

„A cholerajárvány, mely a múlt 1866. év második felében ezen országot szélesebb vagy szűkebb terjedelemben, nagyobb vagy kisebb veszélyes jellemmel átutazta, a múlt december 28-án egészben megszűnvén, bátorkodik e hű k(irályi) Főkormányszék ezen járvány lefolyásának rövid vázlatát az egész járványról készített összes kimutatás alázatos tiszteletteli ide csatolása mellett a következőkben Császári Királyi Apostoli Felségednek hódoló mély tisztelettel felterjeszteni.”

Az erdélyi emigrációs sajtó létrejötte szorosan kötődik Erdély Trianon utáni történetéhez. A hatalomváltás következtében, a magyar történelemben eddig nem tapasztalt menekültáradat indult el az utódállamokból, elsősorban a területének kétharmadával megrövidített Magyarország, másodsorban pedig a világ számos más országa felé. Az erdélyi menekültek, áttelepültek új hazájuk egy-egy településén létrehozták saját közösségeiket azzal a céllal, hogy egymást támogassák, hogy megőrizzék erdélyi magyar önazonosságukat. Az ilyen erdélyi szerveződések egy része lapszerkesztésre és lapkiadásra is vállalkozott. Az emigrációs sajtó nagy vonalakban az emigráció története is.

Orbán Elek, családi címer

Az Orbán család tagjai – így a címben szereplő Orbán Elek is – régi székely famíliából származtak. Távoli múltjukat homály fedi, eredetükre csupán a későbbiekben fennmaradt és öröklődött vezetéknév utal, amely feltehetőleg valamelyik ősük keresztneve lehetett, majd családnévként maradt utódaikra. Általában elmondható, hogy az úgynevezett apanévként hagyományozódott tulajdonnév nagyon gyakori volt a székelység körében. Ráadásul ez a ritkábbak közé tartozott, tehát nagyon alkalmas volt az egyedesítésre, a megkülönböztetésre. 

Nagykároly és vidéke

Kétségtelen, hogy a 19. század végén a nagykárolyi nyomdaipar fellendüléséhez pontosan a nagyszámú helyi újság megjelenése szolgáltatott alapot. Az ekkor már több mint száz éve működő Gőnyei József nyomdája még megérte ezt az időszakot, ugyanis az első helyi folyóirat pontosan az ő nyomdájából került ki 1871-ben Népiskolai Lapok címmel. Ezt aztán számos más helyi sajtótermék követte.

Zonda Attila és a Ricercar zenekar

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2016/2017-es tanévben indította Hétköznapi hőseink – írjunk történelmet! elnevezésű kezdeményezését. Ennek lényege, hogy iskolások saját szülőfalujukból mutassanak be olyan embereket, akik bár nem kerültek reflektorfénybe, szélesebb körben nem kerültek az érdeklődés középpontjába, de munkájuk révén sokat tettek a helyi közösségekért, és rendkívüli képességeikről, kiemelkedő tulajdonságaikról, átlagon felüli jellemvonásukról tettek tanúbizonyságot.

Mármint, hogy miért szűnt meg a MŰVELŐDÉS – német laptársá val, a Volk und Kulturral egye temben – 1985 decemberében? Be olvadván szolgálati mellékletként a román sajtó egyik méltán alábecsült, ma már neve sincs folyóira tába? Apelláta nélkül, a kiadói szándék szerint végérvényesen?

Az iskolai értesítők keresztmetszetét adják Kalotaszeg kisebb-nagyobb települései művelődési életének. A bánffyhunyadi iskolai értesítőket 1874-ben adták ki. Az iskolát E alakúra építették, amivel Erzsébet királynét (Sziszi) akarták dicsérni. Első igazgatója az iskolának Gagyi Samu volt, aki a felső fiúiskolában állat-, növény-, ásvány-, gazdaságés vegytant, a felső leányiskolában pedig írást és rajzot tanított. Egyébként az iskolának elemi fiú- és leány-, ismétlő fiú- és leány-, valamint gazdasági szakosztállyal megtoldott felső fiúiskolai tagozata volt, melybe beiratkozhattak nemcsak a kisváros gyermekei, hanem a környék magyar és más nemzetiségű kisiskolásai is. 

Megtörtént!

Megtörtént egy korszakalkotó esztendő legvégén, mialatt tisztító viharzás borzolta végig Kelet-Közép-Európát: a történelem szele elsodorta a zsarnokságot Romániában. A diktátor elbukott – és nincs többé! Romokban a fortélyosan megszervezett, örök életűnek tervezett parancsuralmi rendszere.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2016/2017-es tanévben indította Hétköznapi hőseink – írjunk történelmet! elnevezésű kezdeményezését. Ennek lényege, hogy iskolások saját szülőfalujukból mutassanak be olyan embereket, akik bár nem kerültek reflektorfénybe, szélesebb körben nem kerültek az érdeklődés középpontjába, de munkájuk révén sokat tettek a helyi közösségekért, és rendkívüli képességeikről, kiemelkedő tulajdonságaikról, átlagon felüli jellemvonásukról tettek tanúbizonyságot. A projekt erdélyi lebonyolítója az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, ezen belül a Közép-Erdélyi Magyar Művelődési Intézet, résztvevői romániai magyar iskolás csapatok. Új, Hétköznapi hőseink című sorozatában a Művelődés szerkesztősége a kezdeményezés során eddig született, helytörténeti adalékokat is tartalmazó dolgozatok szerkesztett, esetenként tömörített változatát teszi közzé.

Ezen írás nem arról az Alvinczi Péterről1 szól, aki híres hitvitázó református lelkész és író volt. Róla és működéséről már olyan sokan írtak, hogy szinte könyvtárnyi irodalom áll a rendelkezésünkre. Hanem a szintén ugyanezen nevet viselő unokájáról, aki Erdély egyik legnagyobb törvénytudója, diplomatája volt.

Kolozsvár, Híd-kapu tornya

Az 1867. évi osztrák–magyar kiegyezés az unió újbóli kimondásával kedvezőbb lehetőségeket biztosított a történetkutatás és történetírás számára is. Jó példa erre a Magyar Történelmi Társulat megalakulása 1867-ben, amelybe intenzíven bekapcsolódott az erdélyi történetkutatás is.

kovary laszlo

Bizonyára sokan ismerik a fenti idézetet, főleg a kolozsváriak, amelyet Kőváry László felesége, Knausz Johanna vésetett fel férje sírkövére. A sírkőállítás és sírfelirat-készítés az emlékezés feltételét a horizontok szétválásában látja, ennyiben még érintetlenül hagyja a múlt és jelen elválasztottságát. De az üzenet, amit hordoz, mélyen tükrözi, hogy a fizikai, ezáltal is mulandó, porladó emléknél, sírkőnél mindig fontosabb, maradandóbb az intellektus által teremtett szellemi érték, vagyis az, ami egy ember életműve.

Gábor Áron sírja

Az alábbiakban közölt levél Demeter Lajos helytörténész révén került a látókörömbe, érdekes adalékként szolgálva a Gábor Áron-kultusz kialakulásához. Szerzője Gábor Áron legidősebb testvére, az 1816ben született Imre.