Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

A Kájoni-kódex nyugat-európai kapcsolatairól

A 17. századi Magyarország fennmaradt zenei forrásai különleges értéket kép­viselnek. Ennek oka egyrészt az, hogy kevés van belőlük1, másrészt pedig rend­kívül sokrétű a tartalmuk, amely bősé­ges kutatási anyagot kínál úgy a tánc-, egyházi és világi zene nyugat-európai kapcsolatainak vizsgálatához, valamint mint a helyi zenei emlékek felderítésé­hez és feldolgozásához. Vajon megtör­tént-e már ezeknek a felbecsülhetetlen értékű anyagoknak a rendszerezése, méltó helyük kijelölése az európai ze­netörténetben? Azt kell mondanunk, hogy nem. Kétségkívül sok eredményt tudhatunk már magunk mögött, ame­lyek közül kiemelkedően fontosak a modern, kritikai kiadások2, valamint a különböző zenei előadói formációk által játszott hangzó anyagok. Előbbiek több évtizeddel ezelőtt készültek, és megér­demelnének egy alapos újragondolást, utóbbiak pedig többnyire a népszerű, a teljes anyaghoz képest meglehetősen kevésnek mondható dallamokat játsszák – igaz, végtelen variációjú és egyre fantáziadúsabb, izgalmasabb feldolgo­zások formájában.

Cantus Catholic, csíkcsobotfalvi kéz­irat (1651–1675)

Organo Missale (1667)

Sacri Concentus (1669)

Kájoni-hymnarium (1659–1677)

Kájoni-kódex (1634–1671)

Cantionale Catholicum (1676)

A fent említett források talán leg­fontosabb tagja a Kájoni-kódexként is­mert hatalmas gyűjtemény. Fontossá­gát nem csupán létezése és terjedelme igazolja, hanem mindenekelőtt az a tény, hogy a késői, 16–17. századi Európa jelentős zenei keresztmetszetét megta­láljuk benne, amelynek gazdagsága pél­da nélkül áll a magyar zenei források között. Az alábbiakban megkísérlem ezt a gazdag anyagot rendszerezni, és egynéhány különlegességére felhívni a figyelmet.

A kézirat – nagyon kevés kivétel­lel – úgynevezett Ammerbach-féle bil­lentyűs tabulatúrával íródott, mégpedig legalább két kéz által. Kájoni János mel­lett Seregély Mátyás neve bizonyítható. Ez az írásmód a kor közkedvelt lejegyzé­si módja volt, gyorsasága, helytakaré­kossága és pontossága miatt.

Nem tudható, hogy a szerzők hol és miként tehettek szert erre a rengeteg té­telre. A kódexben szereplő zenei anyag európai párhuzamai, forrásai sok eset­ben visszakereshetők – elsősorban an­nak a 33 zeneszerzőnek3 az életművé­ben, akiket név szerint említ a kézirat –, de pontos információval nem szolgál­nak. Felvidéki kapcsolatokat sejtetnek olyan tények, mint a Lőcsei tabulatú­rás könyvvel4 és az ún. Bártfai Gyűjte­ménnyel5 való összevetések. A 17. század többi magyarországi forrásához hason­lóan a Kájoni-kódex zenei anyaga az összeállítás dátumához képest néhány évtizeddel korábbi, tehát leginkább a korai 1600-as évek nyugat-európai zenei gyakorlatát rep­rezentálja.

A gyűjteményt az a tény osztja két nagy csoportra, hogy a darabok egy részénél megtaláljuk a szerző nevét, más ré­szüknél pedig nem. Szükségszerűen felmerül a kérdés, hogy ezeket a jórészt európai színvonalú műveket esetleg maguk a gyűjtemény összeállítói szerezték, ez azonban jelenleg még nem megválaszolható. Mindössze egy (európai párhuzamokat mutató) tétel mellett találjuk Kájoni nevét6.

A Kájoni-kódex zenei anyaga alapvetően négy csoportra osztható:

  1. Hangszeres zene

II. Kíséret nélküli énekes zene

III. Sacri concerti: „basso continuo” kíséretes, 1–4 szólamú énekes kamarazene, szóló hangokra

IV. Kórusművek

 

I. Hangszeres zene

 

1. Billentyűs hangszerre írt kompozíciók

Nem csoda, hogy Kájoni orgonistaként jelentős számú bil­lentyűs anyagot közöl. Ezeknek egy része bizonyosan „impor­tált”, más darabok viszont saját kompozíciókat sejtetnek, mégpedig a kor népszerű kompozíciós formáit repre­zentálva.

A gyűjteményben közölt tánctételek egy része is billentyűs hangszerre jellemző lejegyzésben maradt fenn, ezekről azon­ban alább bővebben szólunk.

2. Hangszeres kamarazene

Olyan kompozíciókról beszélünk itt, amelyek elsősorban a késő reneszánsz többszólamú hangszeres kamarazenéjét kép­viselik: intradák, fantasiák, symphoniák. Ezek a 3–4 szólamú, többnyire polifon szerkesztésmódú és basso continuo nélkül lejegyzett tételek az 1600-as évek első évtizedeinek kedvelt hangszeres műfajai voltak, szerzőik koruk neves, közismert mesterei. A szerző nélkül szereplő tételekről is elmondható, hogy igényesen megírt darabok.

A kor szokása szerint a hangszerek nincsenek jelezve, tehát az előadói apparátus rendkívül sokféle lehet. Itt kell megem­lítenünk egy különös jelenséget, amely a Kájoni-kódex szá­mos tételére jellemző. Ezek a tételek ugyanis csökkentett szó­lamszámú kivonatai az eredetieknek. Alább még találkozunk példákkal, most Melchior Franck, a kódexben 3 szólamban lejegyzett intradájának eredeti, hatszólamú részletét kö­zöljük.

3. Tánczene

A gyűjtemény különlegessége a nagyszámú tánctétel, amely igen vegyes helyi tánckultúrát mutat. Zenéjükben jelen van­nak a század eleji Európában népszerű táncok és tánctípusok ugyanúgy, mint a vélhetően helyi zenei anyagra támaszkodó tételek. Több forrás is megerősíti a magyar udvaroknak azt a szokását, hogy a táncos alkalmak elején „nemzetközi” tánco­kat táncolnak, majd ezután a helyi népszerű táncokra válta­nak. A Kájoni-kódex évtizedek óta legnépszerűbb tételei ezek, a helyi anyagot feltételező dallamok, amelyeknek feltérképezése sajnálatos módon még váratnak magára. Néhány tétel feltűnő rokonságot mutat bizonyos felcsíki dallamokkal, de nagyon ideje volna a folklórban jártas kutatóknak alaposab­ban szemügyre venni ezt az anyagot. A nyugat-európai pár­huzamok bővebb aratást kínálnak. Elmondható, hogy gya­korlatilag a korai barokk összes tánctípusa képviselteti magát a gyűjteményben. Egyes tételek csak jelzésszerűen, mások teljes terjedelmükben. Az alábbi példa az Európa-szerte nép­szerű, és a Kájoni-kódexben két változatban is szereplő Ko­vács-nóta (Schmidt Courante) legkorábbi, Michael Praetorius Terpsichore című táncgyűjteményében található verziójának összevetését példázza a Kájoni-kódex, illetve a felvidéki Lőcsei Tabulatúra rokon tételeivel (a párhuzamok sora nem teljes!). A felvidéki kapcsolatok fontosságáról már fent szóltunk, az alábbi összevetés7 csak egy a számtalan példa közül.

Következő példánk egy Itáliában nagyon népszerű zenei anyag, egy ún. ostinato vagy angol nevén Ground megjelenése a Kájoni-kódexben. Ennek lényege, hogy egy adott basszus­menet és a hozzá tartozó harmóniák képezik a kompozíció alapját, amit a zeneszerzők változatos módon egészítenek ki dallammal, esetleg imitációval. Jelen példánk eredetije az 1589-ben Firenzében bemutatott La Pellegrina címet viselő ún. Intermedio8 (zenés, táncos több tételből álló színpadi játék) kezdő tétele, amelyre Fabrizio Caroso (1600)9 és Livio Lupi (1607)10, a kor jelentős tánckönyveinek szerzői koreográfiákat is komponáltak11. A zene több ízben szerepel a Kájoni-kódex­ben is (természetesen koreográfiák nélkül).

Hasonlóan népszerű ostinato volt a Passomezzo Ongaro, a Magyar Passomezzo is, amelynek egy változatát Meines Herzen Trost címmel a kódex is tartalmazza. A zenei anyag népszerűségét bizonyítja, hogy Prágától (Jacobides-kézirat, 16. sz. vége) Nürnbergen át Itáliáig (Giovanni Picchi: Intavolatura di balli d’arpicordo Milano, 1619) kedvelt és ismert volt a „ma­gyar passomezzo” akár Ballo Ongaro, akár Batori Tantz (!) néven12.

 

II. Egy (ritkábban két) szólamú énekes tételek

Ezek jó része egyházi témájú és helyi anyagot sejtet. Az egy­házi énekek párhuzamai leginkább a katolikus énekesköny­vekben, illetve Kájoni Organo Missaléjában lelhetők fel, ahol basso continuo kíséretet is kapnak.

A világi témájú dallamok túlnyomó része szintén helyi ere­detű, az időben és térben túlmutató példákat részletesen tár­gyalja Szabolcsi Bence13.Példánk A nyúl éneke, amelynek latin nyelvű verziója (Lepus intra sata quiescit) a Kájoni-kódexben található, 1664-es évszámmal, majd ugyanitt magyar nyel­ven is olvashatjuk a teljes szöveget, valamint a Kánai me­nyegzőről szóló történetet is (Messias iam venit), amely szin­tén ehhez a dallamhoz kapcsolódik.

III. Sacri concerti

Olyan kompozíciók tartoznak ebbe a csoportba, amelyek 1–4 szólamú, vallásos szövegű, basso continuóval kísért, az előadóktól szólisztikus feladatot követelő énekes kama­razenék. Meglehetősen nagyszámú ilyen tétel található a Ká­joni-kódexben, amelyek nagyobbik része a kora barokk nagy­nevű szerzőitől (Alessandro Grandi, Giacomo Finetti, Heinrich Schütz, Claudio Monteverdi) származik, részben szerző nél­küli, szerkesztésmódját és az előadóval szemben támasztott technikai követelményeket tekintve egyaránt igényesen meg­komponált darabok, amelyek Európa bármely területén meg­állnák a helyüket.

Következő példánk érdekessége, hogy szerzőjeként maga Kájoni van megjelölve. A darab önmagában is teljes értékű kompozíció, dallamanyaga azonban roppant érdekes párhu­zamokat mutat legalább két nyugat-európai zeneszerző azo­nos szövegű kompozíciójával. Az O anima mea suspira című darab két zeneszerzőnél fordul elő szinte azonos módon. Isa­bella Leonarda (1620–1704) és a magyar zenetörténet szem­pontjából is jelentős Daniel Speer (1636–1707) kompozíciói szemmel láthatóan azonos mintára készültek azzal a különb­séggel, hogy Speer négytagú vonós együttest is előír.

Kájoni kompozíciójának érdekessége, hogy a fő szövegré­szeket ugyanazzal a zenei anyaggal kezdi, mint a fenti két szerző, a folytatást azonban teljesen másként vezeti tovább. A kérdést még izgalmasabbá teszi az a tény, hogy a három közül nagy valószínűséggel Kájoni darabja (vagy az ő mintá­ja) a legkorábbi. Mivel a kódexben Kájoni nem közöl szöveget, az alábbi példákban azt a Sacri Concentusban található szöveg alapján rekonstruáltuk.

Hogy még érdekesebb legyen a jelenség, Sacri Concentus (1669) című művében, amelyről alább még említést teszünk, Kájoni ugyanennek a kompozíciónak – valamint az O quales flores című szólómotettájának – egy olyan verzióját közli, amely a kódexben találhatóhoz képest apróbb-nagyobb elté­réseket tartalmaz. Ezek az eltérések olykor csak ritmikaiak, máskor azonban egész sorokat hagy ki. Az alábbi példában Papp Ágnes összevetését14 közöljük.

A kódex íróinak már említett felvidéki kapcsolatait tá­masztja alá az a tény, hogy az e fejezetbe tartozó tételek között feltűnően nagy a száma azoknak, amelyek a Bártfai Gyűjte­ményben15 is megtalálhatóak.

IV. Kórusművek

A megnevezés a régizene világában természetesen némi pon­tosítást igényel, hiszen a ma általánosan elterjedt „kórus” kifejezés nem teljesen fedi a 17. századi tényeket, hiszen ekkor a kórus létszámában jelenthette ugyanazt az apparátust is, mint a Sacri concertiben – vagyis szólamonként egy énekest. Jelen esetben kórusműként azokat a tételeket jelöljük, ame­lyek több (jórészt 4, vagy 8) szólamúak, döntő többségükben homofon szerkesztésmódúak, vagy legalábbis nem adnak az énekesnek kifejezetten szólisztikus szerepet – ez alatt a szó­lóban énekelt szakaszokat, valamint a gazdag ornamentációt értjük.

Ahogy már megszokhattuk, a tételek csak egy kisebb ré­szének ismerjük a szerzőjét. A tételek mindegyike vallásos szövegű, egy részük kifejezetten liturgikus használatra szánt, más részük az egyházi év különböző jeles ünnepköreihez kö­tődő kompozíció.

1. Négyszólamú tételek

A liturgikus tételek között miséket, magnificatókat, Te Deu­mokat találunk, homofon szerkesztésmódban, gondosan vé­gigkomponálva. Feltűnő jellegzetessége ezeknek a darabok­nak, hogy a szöveg szinte minden esetben hiányzik alóluk. Feltehető, hogy azért, mert az író célja a gyors lejegyzés volt, ezért nem bíbelődött azzal, hogy a köztudott szöveget is leírja, tudván, hogy alkalmasint ezt minden probléma nélkül hozzá tudja illeszteni a zenei anyaghoz.

A következő példa szerkesztésmódja polifon, ezért a szöveg aláillesztése fontos volt. Témáját tekintve a liturgikus hasz­nálatra írt zenék közé tartozik (formájára nézve határeset a Sacri Concerti és a kórusművek között), különlegessége a szer­ző, Ján (Kájoninál Joannes) Šimbracký, aki a Felvidék ismert komponistája, egyházzenésze volt.

Az európai párhuzamokat tekintve az adventi szövegre ké­szült Angelus ad pastores ait az egyik legkülönlegesebb kó­rustétele a kódexnek. Zenei anyaga ugyanis teljes egészében parafrázisa egy, a 16. században egész Európában elterjedt tánctételnek, amelyet Pavane la Battaglia címmel több tánc­gyűjtemény is tartalmaz. Az alábbi példa (egy hanggal lejjebb transzponálva) Tielman Susato: Danserye (1551)16 című gyűjte­ményéből való. Kájoninál a zenei anyag helyenként alaposan megváltozik, gyakran olyan helyeken is, ahol a hangszersze­rűség énekké való átalakítása nem indokolná.

A kódexbeli szöveges tétel további érdekessége, hogy ezen a gyűjteményen kívül ebben a formában csak egy lelőhelye ismert: a Bártfai Gyűjtemény.

2. Nyolcszólamú tételek

A 16–17. század fordulójának jellegzetes itáliai találmánya, a kétkórusos technika sem hiányzik a Kájoni-kódexből. En­nek legjellemzőbb példája Heinrich Schütz Lobe den Herren meine Seele című műve, amely két darab négyszólamú kó­rusra íródott, a kor szokása szerint szólisztikus szakaszokkal. Az eredeti, 1619-ben megjelent Dávid-zsoltárokban17 található.

A kódexben található tétel – bár a basso continuo szólamot elhagyja – legnagyobbrészt követi az eredetit, de megfordítja a két kórust, valamint több helyen (elsősorban a zárlatokban) a szólamvezetésben meglehetősen eltér tőle, ahogy alábbi pél­dánk is mutatja.

Schütz

Kájoni

További érdekessége a két darabnak, hogy a 126. ütemben kezdődő szólisztikus szakaszt Schütz négy szólistára és bas­so contiuóra írta. Kájoni ezzel szemben (miközben a szakaszt Chorus III-ként jelzi) kihagyja a teljes énekes basszus szóla­mot, helyette a Schütz-féle basso continuót írja, ami termé­szetesen megegyezik a basszus szólamhangjaival, ellenben eddig kimaradt a lejegyzésből. Mivel az előző, (Schütznél) négyszólamú, szólisztikus szakaszt a Chorus I-nek szánja, elképzelhető, hogy a szólistákból álló Chorus III-ban nem állt rendelkezésére megfelelő basszusénekes? Feltételezhető, hogy a kórusokat velencei mintára a templomban egymástól távol állította fel, így megmagyarázható, hogy a kérdéses részhez miért nem jutott basszusszólista. Mindez persze csak feltevés, egyike az ezernyi kérdésnek, amelyeket a kódex indukál.

Schütz darabjának hatütemes záró Codáját Kájoni kihagyja.

3. Redukciók

A Kájoni-kódex egyik legfigyelemreméltóbb és legkülönlege­sebb jelensége eredetileg többszólamú darabok kevesebb szó­lamra redukálása. A szerző életművében ez nem egyedi je­lenség, hiszen a Sacri Concentus (1669) 18 teljes egészében erre a gyakorlatra épül. A benne szereplő 193, eredetileg többszólamú motettát (amelyből 142 Lodovico Viadana műve) mindössze egy szólamra és basso continuo kíséretre redukálta.

A redukciót (8 szólamról kettőre!) mindössze egy esetben jelzi, máshol a kutató/előadó feladata a feloldás.

A redukciók ilyen intenzív jelenléte kérdések sorát veti fel a kódex tulajdonképpeni céljával kapcsolatosan. Ha csak a dara­bok összegyűjtésével, lejegyzésével járó időt és fáradságot te­kintjük, akkor is több mint tiszteletreméltó teljesítményt lát­hatunk, hiszen ehhez többek között utazni kellett, feltehetőleg nem is keveset. A praktikum kérdése egy újabb nagy rejtély, vagyis, hogy milyen körülmények között és milyen mennyi­ségben kerülhettek ezek a művek előadásra. Az Ammerbach-ta­bulatúra nem igazán alkalmas például kórusművek lapról való éneklésére, a többszólamú hangszeres kamaraművekről nem is beszélve. Meggondolandó Csörsz Rumen István vélekedése, aki felvetette azt a lehetőséget, hogy a kódex a szerzők – talán részben éppen e célból való – utazásai során egyfajta „gyorsírás­sal” lejegyzett és kódolt gyűjteménye, amelyből az adott mű szükség esetén előadható formába átírható. Ez a feltevés rész­ben megmagyarázza a redukciók kérdését, amelyeket homofon voltuk miatt némi zeneszerzői tudással, ha szükséges, „házilag” is ki lehet egészíteni, de választ ad arra is, hogy a liturgikus té­telek alatt miért nem találunk szöveget.

A fentiekből talán kiderül, hogy milyen egyedülálló gazdag­ságú gyűjteménnyel van dolgunk. Mert dolgunk, az volna elég. A kódex tüzetesebb vizsgálata rávilágít arra, hogy mennyi fel­adata van még a kutatóknak, előadóknak. Egyelőre a tények feltárása a legfontosabb, a feltevések jó része valószínűleg fel­oldatlan marad. Mindenesetre nagyon reménykedünk abban, hogy a népszerű tételek mellett olyan remekművek, mint a kó­rusművek vagy a szólómotetták is egyre inkább a muzsikusok szeme elé kerülnek, és előadásukkal méltóképpen bizonyíthat­ják a zenében is Erdély nemzetköziségét – nem utolsósorban pedig gyönyörködtethetik hallgatóikat.

 

Jegyzetek

1 A jelentősebbek: Vietoris-kézirat, Lőcsei tabulatúrás könyv, Bárt­fai Gyűjtemény, Starck-féle virginálkönyv, Kájoni-kódex

2 A Kájoni-kódex esetében a Musicalia Danubiana-sorozatban meg­jelent kiadványra támaszkodunk: Saviana Diamandi és Papp Ágnes (szerk.): Codex Caioni saeculi XVII. Budapest 1994

3 Köztük az európai zenetörténet olyan óriásai, mint Lodovico Via­dana, Jacobus Gallus (Handl), Alessandro Grandi, Heinrich Schütz, vagy Claudio Monteverdi

4 Mokrý, L.: Pestrý sborník. Hudobnovedné Štúdie II. Bratislava 1959

5 Murányi Róbert Árpád: Thematisches Verzeichnis der Musiksam­mlung von Bartfeld (Bártfa), Deutsche Musik imOsten. Schröder, Bonn 1991

6 O Anima mea. Saviana Diamandi és Papp Ágnes (szerk.): Codex Caioni saeculi XVII. Budapest 1994. pp 563–567

7 Kovács Gábor: European connections of social dancing in 17th-cen­tury Hungary. Doktori disszertáció. Belfast 2006. p. 398

8 Musique des intermédes de ‘La Pellegrina’. D.P. Walker, Paris 1963

9 Fabrizio Caroso: Nobiltá di Dame. Muschio Venezia 1600, 1605

10 Livio Lupi: Libro di gagliarda, tordiglione, passo e mezzo, Canarie passeggi. Maringo, Palermo 1607

11 Kovács Gábor: European connections of social dancing in 17th-cen­tury Hungary. Doktori disszertáció. Belfast 2006. p. 207

12 Kovács Gábor: European connections of social dancing in 17th-cen­tury Hungary. Doktori disszertáció. Belfast 2006. p. 257

13 A XVII. század magyar világi dallamai. Budapest 1959.

14 Papp Ágnes: Sacri Concentus: A muzsikus Kájoni. Budapest 2016

15 A bártfai Szent Egyed-templom megmaradt hatalmas kotta­anyaga, amelynek részletes feldolgozása egyelőre még csak egy katalógus formájában készült el. A gyűjtemény az Országos Szé­chenyi Könyvtárban található

16 Tielman Susato: Het ierste musyck boexken. Antwerpen 1551.

17 Psalmen Davids sampt etlichen Motetten und Concerten mit acht und mehr stimmen, Drezda 1619.

18 Kájoni János: Sacri Concentus Diversorum Authorum, praesertim Ludovici Viadanae tanulmánykötete. Dévai Szent Ferenc Kiadó Kft. Kossuth Kiadó, Budapest 2016

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

Általános és helytálló a genealógusok ama megfigyelése, hogy ha egy nemesi család férfiágon, azaz magtalanul kihal, akkor a története is előbb-utóbb a homályba vész, a múltja szinte feledésbe merül. (...) Így van ez az erdélyi Sükösd családdal is. Tagjai a maguk korában híres emberek voltak, nagy birtokokkal rendelkeztek, más ismert, jelentős családokkal kerültek házassági kapcsolatba, fejedelmeket és királyokat szolgáltak hűségesen; mégis elfeledte őket az utókor, pedig a Sükösd családról sokan írtak és megemlékeztek, és amit sikerült velük kapcsolatban kikutatni, azt közzétették. 

Gyönyörű, verőfényes nyári reggelre ébredt 1944. június 2-án Kolozsvár lakossága. (...) Ezt a viszonylagos csendet azonban kilenc óra körül a légi veszélyt jelző szirénák sikító hangja zavarta meg. Rövid idő múlva félelmetes morajlás, zúgás hallatszott, és a tiszta, kék égbolton amerikai katonai repülőgépek jelentek meg, mint valami „acélmadarak”. Mire az emberek közül sokan ráeszméltek arra, hogy mi fog következni, már elszabadult a pokol. Hullani kezdtek a bombák a városra, és szinte mindent megsemmisítettek, ami az útjukba került. 

Az első világháború idején a magyar katonák élelmezése is korszerűbbé vált. Megjelentek a tartósan eltartható élelmiszerek (konzervek, kétszersültek), főzőládákat, mozgókonyhákat és modern tábori sütödéket rendszeresítettek. A katona napi élelemadagja 2 db. kávékonzervből (92 g), 44 dkg marhahúsból, 14 dkg rizsből, kásából, darából, hüvelyesből, pohánkából vagy szárított tésztából, 70 dkg kenyérből, fél liter borból és 36 g dohányból állt.

Néha, amikor nagyon közelről látjuk a halált, ha megsiratunk valakit, aki elmúlt, s akit szívükben hordozunk, akkor megértjük azt a végtelen szerelmet, amellyel a ma művészete csüng az életen. Mikor – akár aranyszárnyakon elénk gurul fehér vagy fekete, élet vagy halál és látjuk, hogy mindnyájan rokonai vagyunk a nagy ismeretlennek, akkor az élet és a hús jogát legjobban tagadó is remegve és kacagva tapogatja végig a testét. Örülve, hogy ő van, ő megmaradt, ő magához szoríthatja, akit szeret, mert ő maga a fény, a világosság, a szerelem, a mindenség, az élet.

A székelykeresztúri múzeumnak van egy csodálatos képeslapgyűjteménye. Ezek közt művészlapok, üdvözlőlapok, más települések képeslapjai is megtalálhatók, de a helytörténet kutatójának a gyűjtemény legértékesebb részét a székelykeresztúri képeslapok jelentik. Mintegy 80 db. képeslapot számlál a keresztúri gyűjtemény, és ehhez még hozzászámolok néhány olyant, amelyek Keresztúr vonzáskörzetéhez tartozó falvakról készültek. 

Juhos Mihály, Szék

Juhos Mihály 1925. július 26-án született Kolozs megyében, Szék községben. Négy elemi osztályt járt, ez után az iskolából kimaradt, és Kolozsváron szolgalegényként dolgozott. 1943-ban visszatért szülőfalujába, és 1944 őszéig aktívan részt vett a helyi leventemozgalomban. 1944. szeptember 28-án önkéntesként jelentkezett a magyar hadseregbe. 1945 áprilisától 1948 júliusáig orosz fogságban volt. 1949-től 1951-ig két évig román katonaként szolgált, majd egy év kényszermunkára vitték. 1953-tól különböző helyeken dolgozott: a széki tanácsnál volt gazdasági felelős, a helyi szövetkezetnél anyagbeszerző, majd a marosvásárhelyi cukorgyár alkalmazásában termény-, azaz cukorrépabegyűjtő. Ezért a székiektől a „répás” ragadványnevet kapta (Répás Minya). Később egy kolozsvári építőtelepre szegődött el kubikosként, onnan ment nyugdíjba. Két gyermeke van, egy fia és egy lánya. Unokákkal is megáldotta a sors. Békés, szelíd öregség után 2019-ben hunyt el. Az alábbi elbeszélést eredeti szóbeli és írásos vallomások, valamint riportbeszélgetések alapján a széki tévé szerkesztőjeként foglaltam írásba. Mihály bácsi majdnem szó szerint, páratlan szókinccsel mesélte el az emlékeit. Alább közölt írásos vallomását, valamint a 2005-ben készített videofelvételt továbbra is kegyelettel őrzöm.

Erdély több mint száz éves történelmét fogja át néhai Levey Ferenc élete. Hűen tükrözi mindazt, amit a magyarság átélt ebben az időszakban. Erdély több mint száz éves történelmét fogja át néhai Levey Ferenc élete. Hűen tükrözi mindazt, amit a magyarság átélt ebben az időszakban. Levey Ferenc szűk két esztendővel az impériumváltás előtt, 1917. január 14-én született Besztercén, a Levey család harmadik gyermekeként. A román impérium alatt ún. premilitar, azaz katonai előkészítő kiképzésen vett részt, majd hegyivadászként szolgált a román katonaságnál. Megélte Észak-Erdély, beleértve szülővárosa, Beszterce visszacsatolását Magyarországhoz, ezt követően magyar határvadászként teljesített szolgálatot, amikor szovjet hadifogságba esett. ​

Mivel Tasnádon a vállalkozókedvben nem volt hiány, a 19. század végén és a 20. század elején végül négy újság is napvilágot látott. A siker kulcsa pedig a helyi, aránylag kis számú értelmiség kreatív erejében keresendő. Bár az első három lap élettartalma kérészéletűnek bizonyult, a negyedik több mint egy évtizedig látta el megfelelő híranyaggal a városiasodás útjára lépett Tasnádot. Ezek hasábjain olyan családneveket találunk, mint Nóti, Bíró, Keresztessy, no és Ady, amelyek időközben messze túlszárnyalták az Alföld és dombvidék találkozásánál épült kisváros határát.

Úgy gondolok vissza a múltra, mintha csak ma történt volna. Az első világháború második felében születtem, az elejétől kezdve életem, ifjúságom, tanulmányaim, munkám, katonaságom tele volt érdekes történetekkel, esetekkel. Voltam katonai előkészítőn (premilitar), román hegyi vadász, magyar határvadász és orosz hadifogoly. Hosszú életem során – 94 és fél éves vagyok – bejártam sok helységet, sokféle emberrel találkoztam, mint katona és hadifogoly, jó és rossz emlékeim maradtak. Ezt próbálom kissé rendbe szedni, egybe foglalni, és a mai fiatalság tudomására hozni.

A család kezdetben Békés megyében élt és volt birtokos. A 16. századig az egyes okiratok alapján nem sikerült folyamatos családfát összeállítani, de nevekkel, évszámokkal és birtokhelyekkel igazolható a jelenlétük. Ezek közül említünk néhányat a Hungaricana dokumentumai közül.

A nevezetes zilahi eseményt elsőként 1853-ban ismertette egy újságcikk egy kolozsvári napilapban. Ennek a cikknek az adatait vette át Felházy Károly, aki 1867-ben egy pesti folyóiratban emlékezik meg a svéd uralkodó zilahi tartózkodásáról. Szilágyi Ferenc vitte tovább a téma kutatását, amelyet egy kötetben meg is jelentetett. Ez a munka döntő módon befolyásolta a hagyomány további alakulását. Hogy kinél is szállt meg az uralkodó, az információk teljesen ellentmondóak. 

Csupán véletlen lehet, hogy az 1533-ban magyarként bejegyzett első diák épp erdélyi származású volt: Johannes Georgy Honterus4, azaz Honter János György, aki Brassóban született. Előtte már volt Bécs, majd Krakkó diákja is. A második beiratkozott Brenner Márton Besztercéről jött az intézménybe orvostanhallgatónak. A negyedik sorszámú Bogner(us) Péter szintén brassói származású volt. 

A második bécsi döntés nemcsak a polgári, politikai életben hozott nagy változásokat, hanem az egyházi, vallási életben is. Egyházszervezeti szempontból a katolikus egyházmegyék, így a szatmári egyházmegye is komoly változások elébe nézett. A háborús idők nehézségei ellenére, a szatmári egyházmegye máramarosszigeti esperesi kerületében fellendült az egyházi élet megszervezése. Már Sheffler János püspökké választása előtt, Pakocs Károly vezetésével zajlott az új plébániák szervezése, azonban székfoglalása után, főleg 1943-ban, kihasználva a plébániaalapítások körül kialakult kedvező helyzetet, Scheffler nagy hangsúlyt fektetett erre. Meglátása szerint az újra egyesített egyházmegyének akkor, legalább 20 új lelkipásztori központra volt szüksége.

1.

Mostan kinyílt egy szép rózsavirág,

Betlehemben kipimpózott ződág,

Kit még hogy vár mind az egész világ,

Királ nemből méltóság, királ nemből méltóság.

 

Ó, te édes kicsi galambocska,

Szűz tejemből szopó kis bárányka,

Finta Géza 1931-es kéziratos füzetéből.