A Kájoni-kódex nyugat-európai kapcsolatairól

A 17. századi Magyarország fennmaradt zenei forrásai különleges értéket kép­viselnek. Ennek oka egyrészt az, hogy kevés van belőlük1, másrészt pedig rend­kívül sokrétű a tartalmuk, amely bősé­ges kutatási anyagot kínál úgy a tánc-, egyházi és világi zene nyugat-európai kapcsolatainak vizsgálatához, valamint mint a helyi zenei emlékek felderítésé­hez és feldolgozásához. Vajon megtör­tént-e már ezeknek a felbecsülhetetlen értékű anyagoknak a rendszerezése, méltó helyük kijelölése az európai ze­netörténetben? Azt kell mondanunk, hogy nem. Kétségkívül sok eredményt tudhatunk már magunk mögött, ame­lyek közül kiemelkedően fontosak a modern, kritikai kiadások2, valamint a különböző zenei előadói formációk által játszott hangzó anyagok. Előbbiek több évtizeddel ezelőtt készültek, és megér­demelnének egy alapos újragondolást, utóbbiak pedig többnyire a népszerű, a teljes anyaghoz képest meglehetősen kevésnek mondható dallamokat játsszák – igaz, végtelen variációjú és egyre fantáziadúsabb, izgalmasabb feldolgo­zások formájában.

Cantus Catholic, csíkcsobotfalvi kéz­irat (1651–1675)

Organo Missale (1667)

Sacri Concentus (1669)

Kájoni-hymnarium (1659–1677)

Kájoni-kódex (1634–1671)

Cantionale Catholicum (1676)

A fent említett források talán leg­fontosabb tagja a Kájoni-kódexként is­mert hatalmas gyűjtemény. Fontossá­gát nem csupán létezése és terjedelme igazolja, hanem mindenekelőtt az a tény, hogy a késői, 16–17. századi Európa jelentős zenei keresztmetszetét megta­láljuk benne, amelynek gazdagsága pél­da nélkül áll a magyar zenei források között. Az alábbiakban megkísérlem ezt a gazdag anyagot rendszerezni, és egynéhány különlegességére felhívni a figyelmet.

A kézirat – nagyon kevés kivétel­lel – úgynevezett Ammerbach-féle bil­lentyűs tabulatúrával íródott, mégpedig legalább két kéz által. Kájoni János mel­lett Seregély Mátyás neve bizonyítható. Ez az írásmód a kor közkedvelt lejegyzé­si módja volt, gyorsasága, helytakaré­kossága és pontossága miatt.

Nem tudható, hogy a szerzők hol és miként tehettek szert erre a rengeteg té­telre. A kódexben szereplő zenei anyag európai párhuzamai, forrásai sok eset­ben visszakereshetők – elsősorban an­nak a 33 zeneszerzőnek3 az életművé­ben, akiket név szerint említ a kézirat –, de pontos információval nem szolgál­nak. Felvidéki kapcsolatokat sejtetnek olyan tények, mint a Lőcsei tabulatú­rás könyvvel4 és az ún. Bártfai Gyűjte­ménnyel5 való összevetések. A 17. század többi magyarországi forrásához hason­lóan a Kájoni-kódex zenei anyaga az összeállítás dátumához képest néhány évtizeddel korábbi, tehát leginkább a korai 1600-as évek nyugat-európai zenei gyakorlatát rep­rezentálja.

A gyűjteményt az a tény osztja két nagy csoportra, hogy a darabok egy részénél megtaláljuk a szerző nevét, más ré­szüknél pedig nem. Szükségszerűen felmerül a kérdés, hogy ezeket a jórészt európai színvonalú műveket esetleg maguk a gyűjtemény összeállítói szerezték, ez azonban jelenleg még nem megválaszolható. Mindössze egy (európai párhuzamokat mutató) tétel mellett találjuk Kájoni nevét6.

A Kájoni-kódex zenei anyaga alapvetően négy csoportra osztható:

  1. Hangszeres zene

II. Kíséret nélküli énekes zene

III. Sacri concerti: „basso continuo” kíséretes, 1–4 szólamú énekes kamarazene, szóló hangokra

IV. Kórusművek

 

I. Hangszeres zene

 

1. Billentyűs hangszerre írt kompozíciók

Nem csoda, hogy Kájoni orgonistaként jelentős számú bil­lentyűs anyagot közöl. Ezeknek egy része bizonyosan „impor­tált”, más darabok viszont saját kompozíciókat sejtetnek, mégpedig a kor népszerű kompozíciós formáit repre­zentálva.

A gyűjteményben közölt tánctételek egy része is billentyűs hangszerre jellemző lejegyzésben maradt fenn, ezekről azon­ban alább bővebben szólunk.

2. Hangszeres kamarazene

Olyan kompozíciókról beszélünk itt, amelyek elsősorban a késő reneszánsz többszólamú hangszeres kamarazenéjét kép­viselik: intradák, fantasiák, symphoniák. Ezek a 3–4 szólamú, többnyire polifon szerkesztésmódú és basso continuo nélkül lejegyzett tételek az 1600-as évek első évtizedeinek kedvelt hangszeres műfajai voltak, szerzőik koruk neves, közismert mesterei. A szerző nélkül szereplő tételekről is elmondható, hogy igényesen megírt darabok.

A kor szokása szerint a hangszerek nincsenek jelezve, tehát az előadói apparátus rendkívül sokféle lehet. Itt kell megem­lítenünk egy különös jelenséget, amely a Kájoni-kódex szá­mos tételére jellemző. Ezek a tételek ugyanis csökkentett szó­lamszámú kivonatai az eredetieknek. Alább még találkozunk példákkal, most Melchior Franck, a kódexben 3 szólamban lejegyzett intradájának eredeti, hatszólamú részletét kö­zöljük.

3. Tánczene

A gyűjtemény különlegessége a nagyszámú tánctétel, amely igen vegyes helyi tánckultúrát mutat. Zenéjükben jelen van­nak a század eleji Európában népszerű táncok és tánctípusok ugyanúgy, mint a vélhetően helyi zenei anyagra támaszkodó tételek. Több forrás is megerősíti a magyar udvaroknak azt a szokását, hogy a táncos alkalmak elején „nemzetközi” tánco­kat táncolnak, majd ezután a helyi népszerű táncokra válta­nak. A Kájoni-kódex évtizedek óta legnépszerűbb tételei ezek, a helyi anyagot feltételező dallamok, amelyeknek feltérképezése sajnálatos módon még váratnak magára. Néhány tétel feltűnő rokonságot mutat bizonyos felcsíki dallamokkal, de nagyon ideje volna a folklórban jártas kutatóknak alaposab­ban szemügyre venni ezt az anyagot. A nyugat-európai pár­huzamok bővebb aratást kínálnak. Elmondható, hogy gya­korlatilag a korai barokk összes tánctípusa képviselteti magát a gyűjteményben. Egyes tételek csak jelzésszerűen, mások teljes terjedelmükben. Az alábbi példa az Európa-szerte nép­szerű, és a Kájoni-kódexben két változatban is szereplő Ko­vács-nóta (Schmidt Courante) legkorábbi, Michael Praetorius Terpsichore című táncgyűjteményében található verziójának összevetését példázza a Kájoni-kódex, illetve a felvidéki Lőcsei Tabulatúra rokon tételeivel (a párhuzamok sora nem teljes!). A felvidéki kapcsolatok fontosságáról már fent szóltunk, az alábbi összevetés7 csak egy a számtalan példa közül.

Következő példánk egy Itáliában nagyon népszerű zenei anyag, egy ún. ostinato vagy angol nevén Ground megjelenése a Kájoni-kódexben. Ennek lényege, hogy egy adott basszus­menet és a hozzá tartozó harmóniák képezik a kompozíció alapját, amit a zeneszerzők változatos módon egészítenek ki dallammal, esetleg imitációval. Jelen példánk eredetije az 1589-ben Firenzében bemutatott La Pellegrina címet viselő ún. Intermedio8 (zenés, táncos több tételből álló színpadi játék) kezdő tétele, amelyre Fabrizio Caroso (1600)9 és Livio Lupi (1607)10, a kor jelentős tánckönyveinek szerzői koreográfiákat is komponáltak11. A zene több ízben szerepel a Kájoni-kódex­ben is (természetesen koreográfiák nélkül).

Hasonlóan népszerű ostinato volt a Passomezzo Ongaro, a Magyar Passomezzo is, amelynek egy változatát Meines Herzen Trost címmel a kódex is tartalmazza. A zenei anyag népszerűségét bizonyítja, hogy Prágától (Jacobides-kézirat, 16. sz. vége) Nürnbergen át Itáliáig (Giovanni Picchi: Intavolatura di balli d’arpicordo Milano, 1619) kedvelt és ismert volt a „ma­gyar passomezzo” akár Ballo Ongaro, akár Batori Tantz (!) néven12.

 

II. Egy (ritkábban két) szólamú énekes tételek

Ezek jó része egyházi témájú és helyi anyagot sejtet. Az egy­házi énekek párhuzamai leginkább a katolikus énekesköny­vekben, illetve Kájoni Organo Missaléjában lelhetők fel, ahol basso continuo kíséretet is kapnak.

A világi témájú dallamok túlnyomó része szintén helyi ere­detű, az időben és térben túlmutató példákat részletesen tár­gyalja Szabolcsi Bence13.Példánk A nyúl éneke, amelynek latin nyelvű verziója (Lepus intra sata quiescit) a Kájoni-kódexben található, 1664-es évszámmal, majd ugyanitt magyar nyel­ven is olvashatjuk a teljes szöveget, valamint a Kánai me­nyegzőről szóló történetet is (Messias iam venit), amely szin­tén ehhez a dallamhoz kapcsolódik.

III. Sacri concerti

Olyan kompozíciók tartoznak ebbe a csoportba, amelyek 1–4 szólamú, vallásos szövegű, basso continuóval kísért, az előadóktól szólisztikus feladatot követelő énekes kama­razenék. Meglehetősen nagyszámú ilyen tétel található a Ká­joni-kódexben, amelyek nagyobbik része a kora barokk nagy­nevű szerzőitől (Alessandro Grandi, Giacomo Finetti, Heinrich Schütz, Claudio Monteverdi) származik, részben szerző nél­küli, szerkesztésmódját és az előadóval szemben támasztott technikai követelményeket tekintve egyaránt igényesen meg­komponált darabok, amelyek Európa bármely területén meg­állnák a helyüket.

Következő példánk érdekessége, hogy szerzőjeként maga Kájoni van megjelölve. A darab önmagában is teljes értékű kompozíció, dallamanyaga azonban roppant érdekes párhu­zamokat mutat legalább két nyugat-európai zeneszerző azo­nos szövegű kompozíciójával. Az O anima mea suspira című darab két zeneszerzőnél fordul elő szinte azonos módon. Isa­bella Leonarda (1620–1704) és a magyar zenetörténet szem­pontjából is jelentős Daniel Speer (1636–1707) kompozíciói szemmel láthatóan azonos mintára készültek azzal a különb­séggel, hogy Speer négytagú vonós együttest is előír.

Kájoni kompozíciójának érdekessége, hogy a fő szövegré­szeket ugyanazzal a zenei anyaggal kezdi, mint a fenti két szerző, a folytatást azonban teljesen másként vezeti tovább. A kérdést még izgalmasabbá teszi az a tény, hogy a három közül nagy valószínűséggel Kájoni darabja (vagy az ő mintá­ja) a legkorábbi. Mivel a kódexben Kájoni nem közöl szöveget, az alábbi példákban azt a Sacri Concentusban található szöveg alapján rekonstruáltuk.

Hogy még érdekesebb legyen a jelenség, Sacri Concentus (1669) című művében, amelyről alább még említést teszünk, Kájoni ugyanennek a kompozíciónak – valamint az O quales flores című szólómotettájának – egy olyan verzióját közli, amely a kódexben találhatóhoz képest apróbb-nagyobb elté­réseket tartalmaz. Ezek az eltérések olykor csak ritmikaiak, máskor azonban egész sorokat hagy ki. Az alábbi példában Papp Ágnes összevetését14 közöljük.

A kódex íróinak már említett felvidéki kapcsolatait tá­masztja alá az a tény, hogy az e fejezetbe tartozó tételek között feltűnően nagy a száma azoknak, amelyek a Bártfai Gyűjte­ményben15 is megtalálhatóak.

IV. Kórusművek

A megnevezés a régizene világában természetesen némi pon­tosítást igényel, hiszen a ma általánosan elterjedt „kórus” kifejezés nem teljesen fedi a 17. századi tényeket, hiszen ekkor a kórus létszámában jelenthette ugyanazt az apparátust is, mint a Sacri concertiben – vagyis szólamonként egy énekest. Jelen esetben kórusműként azokat a tételeket jelöljük, ame­lyek több (jórészt 4, vagy 8) szólamúak, döntő többségükben homofon szerkesztésmódúak, vagy legalábbis nem adnak az énekesnek kifejezetten szólisztikus szerepet – ez alatt a szó­lóban énekelt szakaszokat, valamint a gazdag ornamentációt értjük.

Ahogy már megszokhattuk, a tételek csak egy kisebb ré­szének ismerjük a szerzőjét. A tételek mindegyike vallásos szövegű, egy részük kifejezetten liturgikus használatra szánt, más részük az egyházi év különböző jeles ünnepköreihez kö­tődő kompozíció.

1. Négyszólamú tételek

A liturgikus tételek között miséket, magnificatókat, Te Deu­mokat találunk, homofon szerkesztésmódban, gondosan vé­gigkomponálva. Feltűnő jellegzetessége ezeknek a darabok­nak, hogy a szöveg szinte minden esetben hiányzik alóluk. Feltehető, hogy azért, mert az író célja a gyors lejegyzés volt, ezért nem bíbelődött azzal, hogy a köztudott szöveget is leírja, tudván, hogy alkalmasint ezt minden probléma nélkül hozzá tudja illeszteni a zenei anyaghoz.

A következő példa szerkesztésmódja polifon, ezért a szöveg aláillesztése fontos volt. Témáját tekintve a liturgikus hasz­nálatra írt zenék közé tartozik (formájára nézve határeset a Sacri Concerti és a kórusművek között), különlegessége a szer­ző, Ján (Kájoninál Joannes) Šimbracký, aki a Felvidék ismert komponistája, egyházzenésze volt.

Az európai párhuzamokat tekintve az adventi szövegre ké­szült Angelus ad pastores ait az egyik legkülönlegesebb kó­rustétele a kódexnek. Zenei anyaga ugyanis teljes egészében parafrázisa egy, a 16. században egész Európában elterjedt tánctételnek, amelyet Pavane la Battaglia címmel több tánc­gyűjtemény is tartalmaz. Az alábbi példa (egy hanggal lejjebb transzponálva) Tielman Susato: Danserye (1551)16 című gyűjte­ményéből való. Kájoninál a zenei anyag helyenként alaposan megváltozik, gyakran olyan helyeken is, ahol a hangszersze­rűség énekké való átalakítása nem indokolná.

A kódexbeli szöveges tétel további érdekessége, hogy ezen a gyűjteményen kívül ebben a formában csak egy lelőhelye ismert: a Bártfai Gyűjtemény.

2. Nyolcszólamú tételek

A 16–17. század fordulójának jellegzetes itáliai találmánya, a kétkórusos technika sem hiányzik a Kájoni-kódexből. En­nek legjellemzőbb példája Heinrich Schütz Lobe den Herren meine Seele című műve, amely két darab négyszólamú kó­rusra íródott, a kor szokása szerint szólisztikus szakaszokkal. Az eredeti, 1619-ben megjelent Dávid-zsoltárokban17 található.

A kódexben található tétel – bár a basso continuo szólamot elhagyja – legnagyobbrészt követi az eredetit, de megfordítja a két kórust, valamint több helyen (elsősorban a zárlatokban) a szólamvezetésben meglehetősen eltér tőle, ahogy alábbi pél­dánk is mutatja.

Schütz

Kájoni

További érdekessége a két darabnak, hogy a 126. ütemben kezdődő szólisztikus szakaszt Schütz négy szólistára és bas­so contiuóra írta. Kájoni ezzel szemben (miközben a szakaszt Chorus III-ként jelzi) kihagyja a teljes énekes basszus szóla­mot, helyette a Schütz-féle basso continuót írja, ami termé­szetesen megegyezik a basszus szólamhangjaival, ellenben eddig kimaradt a lejegyzésből. Mivel az előző, (Schütznél) négyszólamú, szólisztikus szakaszt a Chorus I-nek szánja, elképzelhető, hogy a szólistákból álló Chorus III-ban nem állt rendelkezésére megfelelő basszusénekes? Feltételezhető, hogy a kórusokat velencei mintára a templomban egymástól távol állította fel, így megmagyarázható, hogy a kérdéses részhez miért nem jutott basszusszólista. Mindez persze csak feltevés, egyike az ezernyi kérdésnek, amelyeket a kódex indukál.

Schütz darabjának hatütemes záró Codáját Kájoni kihagyja.

3. Redukciók

A Kájoni-kódex egyik legfigyelemreméltóbb és legkülönlege­sebb jelensége eredetileg többszólamú darabok kevesebb szó­lamra redukálása. A szerző életművében ez nem egyedi je­lenség, hiszen a Sacri Concentus (1669) 18 teljes egészében erre a gyakorlatra épül. A benne szereplő 193, eredetileg többszólamú motettát (amelyből 142 Lodovico Viadana műve) mindössze egy szólamra és basso continuo kíséretre redukálta.

A redukciót (8 szólamról kettőre!) mindössze egy esetben jelzi, máshol a kutató/előadó feladata a feloldás.

A redukciók ilyen intenzív jelenléte kérdések sorát veti fel a kódex tulajdonképpeni céljával kapcsolatosan. Ha csak a dara­bok összegyűjtésével, lejegyzésével járó időt és fáradságot te­kintjük, akkor is több mint tiszteletreméltó teljesítményt lát­hatunk, hiszen ehhez többek között utazni kellett, feltehetőleg nem is keveset. A praktikum kérdése egy újabb nagy rejtély, vagyis, hogy milyen körülmények között és milyen mennyi­ségben kerülhettek ezek a művek előadásra. Az Ammerbach-ta­bulatúra nem igazán alkalmas például kórusművek lapról való éneklésére, a többszólamú hangszeres kamaraművekről nem is beszélve. Meggondolandó Csörsz Rumen István vélekedése, aki felvetette azt a lehetőséget, hogy a kódex a szerzők – talán részben éppen e célból való – utazásai során egyfajta „gyorsírás­sal” lejegyzett és kódolt gyűjteménye, amelyből az adott mű szükség esetén előadható formába átírható. Ez a feltevés rész­ben megmagyarázza a redukciók kérdését, amelyeket homofon voltuk miatt némi zeneszerzői tudással, ha szükséges, „házilag” is ki lehet egészíteni, de választ ad arra is, hogy a liturgikus té­telek alatt miért nem találunk szöveget.

A fentiekből talán kiderül, hogy milyen egyedülálló gazdag­ságú gyűjteménnyel van dolgunk. Mert dolgunk, az volna elég. A kódex tüzetesebb vizsgálata rávilágít arra, hogy mennyi fel­adata van még a kutatóknak, előadóknak. Egyelőre a tények feltárása a legfontosabb, a feltevések jó része valószínűleg fel­oldatlan marad. Mindenesetre nagyon reménykedünk abban, hogy a népszerű tételek mellett olyan remekművek, mint a kó­rusművek vagy a szólómotetták is egyre inkább a muzsikusok szeme elé kerülnek, és előadásukkal méltóképpen bizonyíthat­ják a zenében is Erdély nemzetköziségét – nem utolsósorban pedig gyönyörködtethetik hallgatóikat.

 

Jegyzetek

1 A jelentősebbek: Vietoris-kézirat, Lőcsei tabulatúrás könyv, Bárt­fai Gyűjtemény, Starck-féle virginálkönyv, Kájoni-kódex

2 A Kájoni-kódex esetében a Musicalia Danubiana-sorozatban meg­jelent kiadványra támaszkodunk: Saviana Diamandi és Papp Ágnes (szerk.): Codex Caioni saeculi XVII. Budapest 1994

3 Köztük az európai zenetörténet olyan óriásai, mint Lodovico Via­dana, Jacobus Gallus (Handl), Alessandro Grandi, Heinrich Schütz, vagy Claudio Monteverdi

4 Mokrý, L.: Pestrý sborník. Hudobnovedné Štúdie II. Bratislava 1959

5 Murányi Róbert Árpád: Thematisches Verzeichnis der Musiksam­mlung von Bartfeld (Bártfa), Deutsche Musik imOsten. Schröder, Bonn 1991

6 O Anima mea. Saviana Diamandi és Papp Ágnes (szerk.): Codex Caioni saeculi XVII. Budapest 1994. pp 563–567

7 Kovács Gábor: European connections of social dancing in 17th-cen­tury Hungary. Doktori disszertáció. Belfast 2006. p. 398

8 Musique des intermédes de ‘La Pellegrina’. D.P. Walker, Paris 1963

9 Fabrizio Caroso: Nobiltá di Dame. Muschio Venezia 1600, 1605

10 Livio Lupi: Libro di gagliarda, tordiglione, passo e mezzo, Canarie passeggi. Maringo, Palermo 1607

11 Kovács Gábor: European connections of social dancing in 17th-cen­tury Hungary. Doktori disszertáció. Belfast 2006. p. 207

12 Kovács Gábor: European connections of social dancing in 17th-cen­tury Hungary. Doktori disszertáció. Belfast 2006. p. 257

13 A XVII. század magyar világi dallamai. Budapest 1959.

14 Papp Ágnes: Sacri Concentus: A muzsikus Kájoni. Budapest 2016

15 A bártfai Szent Egyed-templom megmaradt hatalmas kotta­anyaga, amelynek részletes feldolgozása egyelőre még csak egy katalógus formájában készült el. A gyűjtemény az Országos Szé­chenyi Könyvtárban található

16 Tielman Susato: Het ierste musyck boexken. Antwerpen 1551.

17 Psalmen Davids sampt etlichen Motetten und Concerten mit acht und mehr stimmen, Drezda 1619.

18 Kájoni János: Sacri Concentus Diversorum Authorum, praesertim Ludovici Viadanae tanulmánykötete. Dévai Szent Ferenc Kiadó Kft. Kossuth Kiadó, Budapest 2016

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

Reményik Sándor

Reményik Sándor ősei egy felvidéki, régi Remenik nemesi családból származnak. A korabeli dobsinai lutheránus egyház anyakönyvi bejegyzései szerint a költő felmenői több nemzedéken keresztül Dobsinán, ebben a felvidéki bányavárosban születtek és élték le életüket. A költő időben legtávolabbi – adatokkal is bizonyítható – felmenőinek tekinthetjük a Dobsinán élő Johannis Remenik nevű szépapját, valamint a férfi Mária nevű (vezetékneve nincs bejegyezve a dobsinai anyakönyvbe) feleségét, akik feltehetően a 17. század fordulóján születhettek.

A középkorban épült Jézus Szíve kápolna Székelyudvarhelyen.

A város – Székely Mózesi fejedelem szülőhelye –, ahogy a leírások említik, Székelyföld történelmi, társadalom- és művelődéstörténeti központja. 1301-ben Vduord néven írták le, mivel a kutatók szerint a székelyek megtelepedése előtt királyi udvarhely volt. 1334-ben olvasható az első, ma is használatos névformája Oduorhel formábanii. Jelentőségére utal, hogy épp itt jöttek létre más nagyvárosok után e korai, erdélyi kézműveseket tömörítő egyesületek, s maradtak ránk azoknak az okiratai, amelyekből egyet itt részletesebben bemutatunk.

„A cholerajárvány, mely a múlt 1866. év második felében ezen országot szélesebb vagy szűkebb terjedelemben, nagyobb vagy kisebb veszélyes jellemmel átutazta, a múlt december 28-án egészben megszűnvén, bátorkodik e hű k(irályi) Főkormányszék ezen járvány lefolyásának rövid vázlatát az egész járványról készített összes kimutatás alázatos tiszteletteli ide csatolása mellett a következőkben Császári Királyi Apostoli Felségednek hódoló mély tisztelettel felterjeszteni.”

Az erdélyi emigrációs sajtó létrejötte szorosan kötődik Erdély Trianon utáni történetéhez. A hatalomváltás következtében, a magyar történelemben eddig nem tapasztalt menekültáradat indult el az utódállamokból, elsősorban a területének kétharmadával megrövidített Magyarország, másodsorban pedig a világ számos más országa felé. Az erdélyi menekültek, áttelepültek új hazájuk egy-egy településén létrehozták saját közösségeiket azzal a céllal, hogy egymást támogassák, hogy megőrizzék erdélyi magyar önazonosságukat. Az ilyen erdélyi szerveződések egy része lapszerkesztésre és lapkiadásra is vállalkozott. Az emigrációs sajtó nagy vonalakban az emigráció története is.

Orbán Elek, családi címer

Az Orbán család tagjai – így a címben szereplő Orbán Elek is – régi székely famíliából származtak. Távoli múltjukat homály fedi, eredetükre csupán a későbbiekben fennmaradt és öröklődött vezetéknév utal, amely feltehetőleg valamelyik ősük keresztneve lehetett, majd családnévként maradt utódaikra. Általában elmondható, hogy az úgynevezett apanévként hagyományozódott tulajdonnév nagyon gyakori volt a székelység körében. Ráadásul ez a ritkábbak közé tartozott, tehát nagyon alkalmas volt az egyedesítésre, a megkülönböztetésre. 

Nagykároly és vidéke

Kétségtelen, hogy a 19. század végén a nagykárolyi nyomdaipar fellendüléséhez pontosan a nagyszámú helyi újság megjelenése szolgáltatott alapot. Az ekkor már több mint száz éve működő Gőnyei József nyomdája még megérte ezt az időszakot, ugyanis az első helyi folyóirat pontosan az ő nyomdájából került ki 1871-ben Népiskolai Lapok címmel. Ezt aztán számos más helyi sajtótermék követte.

Zonda Attila és a Ricercar zenekar

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2016/2017-es tanévben indította Hétköznapi hőseink – írjunk történelmet! elnevezésű kezdeményezését. Ennek lényege, hogy iskolások saját szülőfalujukból mutassanak be olyan embereket, akik bár nem kerültek reflektorfénybe, szélesebb körben nem kerültek az érdeklődés középpontjába, de munkájuk révén sokat tettek a helyi közösségekért, és rendkívüli képességeikről, kiemelkedő tulajdonságaikról, átlagon felüli jellemvonásukról tettek tanúbizonyságot.

Mármint, hogy miért szűnt meg a MŰVELŐDÉS – német laptársá val, a Volk und Kulturral egye temben – 1985 decemberében? Be olvadván szolgálati mellékletként a román sajtó egyik méltán alábecsült, ma már neve sincs folyóira tába? Apelláta nélkül, a kiadói szándék szerint végérvényesen?

Az iskolai értesítők keresztmetszetét adják Kalotaszeg kisebb-nagyobb települései művelődési életének. A bánffyhunyadi iskolai értesítőket 1874-ben adták ki. Az iskolát E alakúra építették, amivel Erzsébet királynét (Sziszi) akarták dicsérni. Első igazgatója az iskolának Gagyi Samu volt, aki a felső fiúiskolában állat-, növény-, ásvány-, gazdaságés vegytant, a felső leányiskolában pedig írást és rajzot tanított. Egyébként az iskolának elemi fiú- és leány-, ismétlő fiú- és leány-, valamint gazdasági szakosztállyal megtoldott felső fiúiskolai tagozata volt, melybe beiratkozhattak nemcsak a kisváros gyermekei, hanem a környék magyar és más nemzetiségű kisiskolásai is. 

Megtörtént!

Megtörtént egy korszakalkotó esztendő legvégén, mialatt tisztító viharzás borzolta végig Kelet-Közép-Európát: a történelem szele elsodorta a zsarnokságot Romániában. A diktátor elbukott – és nincs többé! Romokban a fortélyosan megszervezett, örök életűnek tervezett parancsuralmi rendszere.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2016/2017-es tanévben indította Hétköznapi hőseink – írjunk történelmet! elnevezésű kezdeményezését. Ennek lényege, hogy iskolások saját szülőfalujukból mutassanak be olyan embereket, akik bár nem kerültek reflektorfénybe, szélesebb körben nem kerültek az érdeklődés középpontjába, de munkájuk révén sokat tettek a helyi közösségekért, és rendkívüli képességeikről, kiemelkedő tulajdonságaikról, átlagon felüli jellemvonásukról tettek tanúbizonyságot. A projekt erdélyi lebonyolítója az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, ezen belül a Közép-Erdélyi Magyar Művelődési Intézet, résztvevői romániai magyar iskolás csapatok. Új, Hétköznapi hőseink című sorozatában a Művelődés szerkesztősége a kezdeményezés során eddig született, helytörténeti adalékokat is tartalmazó dolgozatok szerkesztett, esetenként tömörített változatát teszi közzé.

Ezen írás nem arról az Alvinczi Péterről1 szól, aki híres hitvitázó református lelkész és író volt. Róla és működéséről már olyan sokan írtak, hogy szinte könyvtárnyi irodalom áll a rendelkezésünkre. Hanem a szintén ugyanezen nevet viselő unokájáról, aki Erdély egyik legnagyobb törvénytudója, diplomatája volt.

Kolozsvár, Híd-kapu tornya

Az 1867. évi osztrák–magyar kiegyezés az unió újbóli kimondásával kedvezőbb lehetőségeket biztosított a történetkutatás és történetírás számára is. Jó példa erre a Magyar Történelmi Társulat megalakulása 1867-ben, amelybe intenzíven bekapcsolódott az erdélyi történetkutatás is.

kovary laszlo

Bizonyára sokan ismerik a fenti idézetet, főleg a kolozsváriak, amelyet Kőváry László felesége, Knausz Johanna vésetett fel férje sírkövére. A sírkőállítás és sírfelirat-készítés az emlékezés feltételét a horizontok szétválásában látja, ennyiben még érintetlenül hagyja a múlt és jelen elválasztottságát. De az üzenet, amit hordoz, mélyen tükrözi, hogy a fizikai, ezáltal is mulandó, porladó emléknél, sírkőnél mindig fontosabb, maradandóbb az intellektus által teremtett szellemi érték, vagyis az, ami egy ember életműve.

Gábor Áron sírja

Az alábbiakban közölt levél Demeter Lajos helytörténész révén került a látókörömbe, érdekes adalékként szolgálva a Gábor Áron-kultusz kialakulásához. Szerzője Gábor Áron legidősebb testvére, az 1816ben született Imre.